stat

Jaka temperatura powinna być w miejscu pracy?

21 kwietnia 2017, 14:00

Zbyt niska temperatura w zakładzie pracy nie dość, że powoduje dyskomfort pracownika, to może jeszcze zagrażać jego zdrowiu. Jaką temperaturę w miejscu pracy, zgodnie z prawem, powinien zapewnić pracodawca?Pracuję na stanowisku stolarz i na hali maszynowej jest 5 stopni. Czy można w takich warunkach odmówić pracy?

Na pytanie odpowiada Paweł Kasprzyk z Kancelarii Radców Prawnych Kasprzyk Waliszewski.

Na wstępie stwierdzić należy, że zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy (art. 15 Kodeksu pracy, zwanego dalej k.p.). W myśl art. 207 § 1 k.p. pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Konkretne obowiązki pracodawcy w tym zakresie zostały sprecyzowane w k.p. oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Zgodnie z art. 214 § 1 k.p. pracodawca jest obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie dla rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników. Jeśli chodzi o temperaturę, jaka powinna panować w takim pomieszczeniu, to odnosi się do niej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, § 30 ww. Rozporządzenia stanowi, że w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14°C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C.

W kontekście przywołanego wyżej przepisu Rozporządzenia, stwierdzić należy, że w hali maszynowej, wskazanej w pytaniu pracownika, temperatura jest stanowczo za niska. Nieważne, jak mogłaby zostać zakwalifikowana praca stolarza (ciężka albo lekka praca fizyczna), temperatura 5°C jest znacznie niższa niż ta, która jest przewidziana w Rozporządzeniu. Nie sposób również uznać, że niska temperatura panująca w hali maszynowej mogłaby być uzasadniona względami technologicznymi. Względy technologiczne można bowiem brać pod uwagę w przypadku np. chłodni, ale nie hali, na której pracują stolarze.

Art. 210 § 1 k.p. stanowi: "W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego". Niewątpliwie temperatura wskazana w stanie faktycznym nie odpowiada tej przewidzianej w Rozporządzeniu, natomiast dyskusyjne może być to, czy stanowi ona bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika. Jeśli pracodawca wyposażył pracowników w odpowiednią tzn. ciepłą odzież roboczą, która umożliwia im pracę i jednocześnie zabezpiecza ich zdrowie przed niską temperaturą otoczenia, a także zapewnił pomieszczenie, w którym mogą się ogrzać (art. 44 Załącznika nr 3 do Rozporządzenia), to nie można raczej mówić o bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia pracownika. Jeśli jednak pracownicy są zmuszeni do pracy w stosunkowo niskiej temperaturze bez odpowiednich działań ochronnych ze strony pracodawcy, to takie zagrożenie dla zdrowia może wystąpić.

Odpowiedź na pytanie, czy pracownik pracujący w temperaturze 5 °C stopni może powstrzymać się od wykonywania pracy, zależy więc od konkretnych okoliczności dotyczących wykonywanej pracy. Samo określenie temperatury nie jest wystarczające dla kategorycznej oceny sprawy pod kątem możliwości powstrzymania się od wykonywania pracy.