Kiedy należy się dodatek za wychowawstwo?

14 listopada 2019, 8:35
Tomasz Siemoński
Najnowszy artukuł na ten temat

Przedłużająca się nieobecność, a zastępstwo w pracy

Nowa praca nie zawsze okazuje się spełnieniem marzeń. Po rozwiązaniu umowy pozostaje jednak kwestia rozliczenia się z pracodawcą za przepracowany okres, która może przysporzyć problemów.W umowie, którą podpisałam z pracodawcą, został mi przyznany dodatek za wychowawstwo w przedszkolu publicznym w wysokości 300 zł. Umowa została jednak rozwiązana za porozumieniem stron po 18 dniach pracy. Czy wspomniany dodatek dalej mi się należy, skoro nie przepracowałam pełnego miesiąca?
Na pytanie odpowiada Tomasz Siemoński, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego - Tomasz Siemoński.

W pierwszej kolejności pragnę podkreślić, iż zgodnie z art. 30 ust. 6 Ustawy z 30 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) jednym z zadań organu prowadzącego szkołę będącą jednostką samorządu terytorialnego jest określanie w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków funkcyjnych, w tym dodatku za wychowawstwo klasy. W praktyce regulaminy te zawierają również postanowienia, które obejmują swoim zastosowaniem nauczycieli przedszkoli, którym powierzono wychowawstwo grupy (oddziału).

Biorąc pod uwagę powyższe, udzielenie konkretnej odpowiedzi bez poznania podległości przedszkola, w którym zatrudniona była czytelniczka, jest utrudnione ze względu na niemożność wskazania aktu prawnego regulującego jej sytuację. Po dokonaniu analizy szeregu regulaminów wynagradzania nauczycieli ustanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego na obszarze województwa pomorskiego warto nadmienić, iż większość z nich jako moment powstania prawa do dodatku za wychowawstwo wskazuje pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie wychowawstwa, a jeżeli powierzenie to nastąpiło od pierwszego miesiąca - to ten dzień. Przy takim ukształtowaniu sytuacji prawnej czytelniczka tego dodatku nie otrzyma.

Z drugiej strony jednak powyższe postanowienie jest w mojej ocenie kontrowersyjne, gdyż, po pierwsze - może być sprzeczne z art. 80 Kodeksu pracy, zgodnie z którym wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a po drugie - z postanowieniami samej Karty Nauczyciela, która określa, iż nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia od dnia nawiązania stosunku pracy (art. 38).

Warto jednak zaznaczyć, iż zgodnie z § 4 pkt 9 Uchwały nr XLVI/1414/18 Rady Miasta Gdyni z 26 września 2018 r. w sprawie "Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę miasta Gdyni" w razie powierzenia funkcji wychowawcy lub zaprzestania jej sprawowania w ciągu miesiąca nauczyciel otrzymuje dodatek z tego tytułu proporcjonalnie do przepracowanego okresu. W takim wypadku wysokość dodatku ustala się, dzieląc stawkę miesięcznego dodatku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych, przypadających w okresie przepracowanym. Ponadto zgodnie z § 4 pkt 8 regulaminu dodatek funkcyjny nauczyciela, któremu powierzono wychowawstwo klasy (grupy), wypłaca się miesięcznie z góry. Dodatek ten wypłaca się za okres pełnienia funkcji oraz za inne okresy, o ile wynika to z przepisów szczególnych.

Porady prawne w serwisie Praca


Z kolei Uchwała nr VIII/132/19 Rady Miasta Gdańska z 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Gdańsk, wskazuje, iż przedmiotowy dodatek przyznawany jest na okres pełnienia danej funkcji, a jego wypłata następuje zgodnie z art. 39 ust. 3 Karty Nauczyciela, czyli miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Powyższe postanowienia, w mojej ocenie, mogą stanowić podstawę do dochodzenia dodatku za wychowawstwo wykonywane jedynie przez część miesiąca.

Ustosunkowując się do pytania czytelniczki, należy wskazać, iż udzielenie pełnej odpowiedzi na tak sformułowane pytanie jest niemożliwe ze względu na brak przynajmniej ogólnej informacji o placówce, w której czytelniczka była zatrudniona. O tym, czy czytelniczka otrzyma przedmiotowy dodatek, decyduje treść konkretnego regulaminu wynagrodzenia, którego bez powyższych informacji nie można ustalić.

Czy zdarzyło ci się zrezygnować z pracy po kilku dniach?
44%

tak, praca mi nie odpowiadała

5%

nie, ale po takim czasie zostałe(a)m zwolniony(a)

51%

nie, przepracowałe(a)m co najmniej pierwszy miesiąc

zakończona

łącznie głosów: 88

autor Tomasz Siemoński radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Siemoński