stat

Komu przysługuje dodatek za wysługę lat?

23 września 2019, 8:30
Tomasz Siemoński
Najnowszy artukuł na ten temat

Wynagrodzenie za praktyki zawodowe

Dodatek za wysługę lat nie jest obowiązkowym składnikiem wynagrodzenia. Mimo to niektórzy pracodawcy decydują się na jego przyznawanie. Na jakich zasadach mogą to robić?- Jestem długoletnim oraz doświadczonym pracownikiem jednej branży. Przez cały okres pracy zawodowej dokształcałam się i podnosiłam kwalifikacje zawodowe. Po zmianie firmy na moje wynagrodzenie składała się tylko płaca zasadnicza bez tzw. dodatku za wysługę lat, gdyż taki dodatek w danej firmie przysługuje tylko pracownikom, którzy przepracowali odpowiednią liczbę lat w tejże firmie. Czy w świetle prawa pracy dopuszczalnym jest takie różnicowanie pracowników? W tym wypadku takowy dodatek powinien się chyba nazywać dodatkiem lojalnościowym, a nie wysługą lat?
Na pytanie odpowiada Tomasz Siemoński, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego - Tomasz Siemoński.

W pierwszej kolejności pragnę podkreślić, iż tzw. dodatek stażowy, kiedyś powszechny, obecnie stosowany jest przez pracodawców sektora prywatnego stosunkowo rzadko z uwagi na fakt, iż nie jest on obowiązkowym składnikiem wynagrodzenia. U tego typu pracodawców wprowadzany jest on w formie odpowiednich postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania. Przedmiotowy dodatek jest obowiązkowy jedynie w przypadku pracowników sfery budżetowej i nauczycieli, gdyż wynika bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa.

Zgodnie z art. 18 [3a] Kodeksu pracy pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Warto jednak wskazać, iż zgodnie z treścią art. 18 [3b] §2 pkt 4 k.p. zasad równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania proporcjonalne do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika, polegające na stosowaniu kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co uzasadnia odmienne traktowanie pracowników ze względu na wiek.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż pracodawcy, dokonując zróżnicowania zasad wynagradzania pracowników w oparciu o kryterium stażu pracy, z reguły działają w granicach prawa. Niemniej jednak zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 22 lutego 2007 r. sygn. akt I PK 242/06 w razie zróżnicowania wynagrodzenia pracowników wykonujących jednakową pracę (art. 18 [3c] §1 k.p.) pracodawca powinien udowodnić, że kierował się obiektywnymi powodami (art. 18 [3b] §1 in fine k.p.). Przy powołaniu się pracodawcy na różne kwalifikacje zawodowe i staż pracy oznacza to konieczność wykazania, że miały one znaczenie przy wykonywaniu zadań powierzonych pracownikom.

Z uwagi na fakt, iż sama jakość wykonywania zadań służbowych z reguły jest pochodną zdobytego doświadczenia ogólnego albo nabytego w danym zakładzie pracy, udowodnienie przez pracodawcę, iż staż pracy istotnie wpływa na poziom świadczonej pracy jest stosunkowo łatwe. W mojej ocenie dopuszczalne jest również takie ukształtowanie zasad wynagradzania, które odwoływać się będzie wyłącznie do tzw. zakładowego stażu pracy, jeżeli będzie odpowiadać wyżej wskazanym przesłankom.

Porady prawne w serwisie Praca


Biorąc pod uwagę powyższe, opisane przez czytelnika różnicowanie pracowników ze względu na staż pracy jest dopuszczalne, o ile staż ma znaczenie dla jej rodzaju. Dla oceny prawnej przedmiotowej sytuacji nie ma znaczenia samo nazewnictwo przyjęte w danym zakładzie pracy, gdyż żaden z przepisów nie zobowiązuje pracodawcy do stosowania w tym zakresie określonej nomenklatury.
Od ilu lat pracujesz w aktualnym miejscu zatrudnienia?
7%

poniżej roku

16%

1-3 lata

9%

4-5 lat

18%

6-10 lat

20%

11-15 lat

9%

16-20 lat

21%

powyżej 20 lat

zakończona

łącznie głosów: 1055

autor Tomasz Siemoński radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Siemoński