stat

Lotos wypłaci dywidendę. Pierwszy raz od 10 lat

10 maja 2017, 8:00
Robert Kiewlicz

Zarząd Grupy Lotos podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku netto spółki za 2016 rok. Spółka ma przeznaczyć kwotę w wysokości 184 873 362 zł na wypłatę dywidendy. Oznacza to, że proponowana dywidenda na jedną akcję spółki wynosi 1 zł brutto. Ostatni raz Lotos podzielił się zyskiem w roku 2007. Wypłacił wówczas akcjonariuszom 0,36 zł za akcję.Zarząd Grupy Lotos zaproponował ustalenie 29 września 2017 roku jako dnia wypłaty dywidendy. Propozycja ta wraz z uzasadnieniem zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej, a następnie Walnemu Zgromadzeniu spółki. Ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe spółki za ubiegły rok.

Ostatnim razem Lotos wypłacił dywidendę w 2007 roku, z zysku za rok 2006. W 2006 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Grupa Lotos wyniosły 12 810,8 mln zł i wzrosły o 32,8 proc. w stosunku do 2005 roku. Skonsolidowany zysk operacyjny za 2006 rok osiągnął wysokość 798,4 mln zł. Z kolei zysk netto Grupy (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) w 2006 roku wyniósł 679,9 mln zł.

W 2006 roku przerób ropy w rafinerii w Gdańsku osiągnął poziom 6,1 mln ton, odpowiadając 101,6 proc. jej mocy produkcyjnych. Sprzedaż produktów Grupy Kapitałowej Lotos wyniosła ponad 7 mln ton i była o 25 proc. wyższa od sprzedaży w 2005 roku. Grupa Lotos sprzedała wówczas 15,6 proc. więcej produktów, niż była w stanie wyprodukować.

Kurs akcji Grupy Lotos rozpoczął notowania w styczniu 2006 roku na poziomie 44,70 zł, a WIG 20 - 2.693,75 pkt. Na koniec roku kurs akcji spółki osiągnął poziom 49,30 zł i w skali całego roku wzrósł o 10,3 proc.

Przypomnijmy, że w całym 2016 roku przychody Grupy Lotos wyniosły 20,9 mld zł, zysk operacyjny wzrósł do 1,85 mld zł z 423,4 mln zł rok wcześniej, a EBITDA wzrosła do 2,92 mld zł z 1,14 mld zł w 2015 roku. Zysk netto Grupy Kapitałowej Lotos w 2016 roku wyniósł ponad 1,1 mld zł.