Opłacenie nauki w zamian za umowę lojalnościową

12 listopada 2019, 8:45
Mariusz Królczyk
Najnowszy artukuł na ten temat

Przedłużająca się nieobecność, a zastępstwo w pracy

Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych to jeden ze sposobów pracodawców, żeby zatrzymać przy sobie dobrego pracownika. Czy taki pracownik jest zobowiązany do zostania w firmie? To zależy.Pracodawca opłacił dwa semestry moich studiów, nie wymagając ode mnie podpisania umowy lojalnościowej. Moja nauka zbliża się już do końca. Czy pracodawca może teraz poprosić mnie o jej podpisanie?
Na pytanie odpowiada Mariusz Królczyk, prawnik z Kancelarii Prawnej Griffin.

Pracodawca, który decyduje się wesprzeć finansowo pracownika w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, ma prawo, pod pewnymi warunkami, poprosić go o podpisanie umowy lojalnościowej.

Jednak co do zasady podpisanie takiej umowy powinno odbyć się przed szkoleniem, a najpóźniej przed opłacaniem przez pracodawcę nauki. Bardzo ważne jest również to, żeby taka umowa została zawarta na piśmie, przykładowo ustalenia ustne pomiędzy pracodawcą a pracownikiem nie będą wiążące.

W przedstawionej przez czytelnika sytuacji nie ma on obowiązku jej podpisywać - post factum.

Istotne jest również to, że pracownik nie ma obowiązku zawierania umowy lojalnościowej, gdy pracodawca nie zamierza zatrudniać pracownika po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych (art. 103 (4) § 3 Kodeksu pracy).

Warto też wspomnieć, jak Kodeks pracy definiuje pojęcie "podnoszenie kwalifikacji zawodowych". Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oznacza zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Porady prawne w naszym serwisie


Pracodawca może wyrazić zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika także w sytuacji, gdy pracownik uczący się we własnym zakresie ujawni to pracodawcy dopiero w trakcie nauki i wystąpi o zgodę pracodawcy.

Po uzyskaniu takiej zgody pracownik będzie kontynuował naukę już jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ze wszystkimi tego konsekwencjami, w postaci m.in. prawa do zwolnień z całości lub części dnia pracy na udział w obowiązkowych zajęciach czy prawa do urlopu szkoleniowego.

W związku z powyższym pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą przysługują z mocy prawa:
  • płatne zwolnienie z całości lub części dnia pracy oraz
  • płatny urlop szkoleniowy.

Co ważne wymiar i zasady przyznawania ww. świadczeń są takie same, bez względu na to, czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika odbywa się z inicjatywy pracodawcy, czy za zgodą pracodawcy.

Dla przykładu urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze:
  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Dni urlopu powinny być przyznawane w dni pracy - według obowiązującego pracownika harmonogramu, w tym okresie pracownik oczywiście nie traci prawa do wynagrodzenia.

Czytelnikom może również nasuwać się pytanie, czy pracodawca może zawsze żądać zwrotu całkowitych kosztów szkolenia - w sytuacji gdy umowa została zawarta prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Pracodawca ma prawo zażądać zwrot kosztów szkolenia i dodatkowych świadczeń w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

Pracodawca ma również prawo do zwrotu kosztów szkolenia, gdy pracownik, który podpisał umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji. Zwrot jest należny również w sytuacji, gdy pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu.

Wyjątkiem są sytuacje, gdzie pracownik zwalnia się z winy pracodawcy, który nie dotrzymuje swoich obowiązków względem pracownika, przykładowo nie wypłaca pensji czy stosuje mobbing.

Podsumowując, pracownik nie ma obowiązku podpisywania umowy lojalnościowej w trakcie trwania studiów. Pracodawca, który chce "przywiązać do siebie" pracownika, winien w tej sytuacji dążyć do podpisania takiej umowy przed jej opłaceniem lub przed rozpoczęciem nauki.
Czy planujesz podjęcie studiów?
23%

aktualnie jestem na studiach

25%

tak, w przyszłości chcę poszerzać moje kwalifikacje

16%

nie chcę studiować, ale planuję kursy i szkolenia

16%

nie, nie mam już ochoty na naukę

20%

nie, moje wykształcenie mi wystarcza

zakończona

łącznie głosów: 274

autor Mariusz Królczyk prawnik, Kancelaria Prawna Griffin