Orlen kupił Energę po okazyjnej cenie

29 lipca 2020, 8:00
Robert Kiewlicz
Najnowszy artukuł na ten temat

Akcjonariusze zadecydują o wycofaniu Energi z giełdy

Na kilka dni przed publikacją raportu półrocznego, PKN Orlen pochwalił się, że w wynikach za II kwartał 2020 r. odnotuje zysk z tytułu okazyjnego nabycia akcji Energi w wysokości ok. 3,69 mld zł. Po koniec kwietnia 2020 r. za pakiet ok. 80 proc. kapitału Energi Orlen zapłacił w sumie ok. 2,8 mld zł. Po tej transakcji wartość Energi wzrosła.Jak podała spółka w komunikacie, zysk z tytułu okazyjnego nabycia w wysokości ok. 3,69 mld zł to wynik nabycia w dniu 30 kwietnia 2020 r. akcji Energa, które stanowią około 80 proc. kapitału zakładowego spółki oraz około 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

PKN Orlen przejmuje Energę- Zysk z tytułu okazyjnego nabycia zostanie rozpoznany w ramach tymczasowego rozliczenia transakcji nabycia akcji Energa SA i stanowi nadwyżkę udziału PKN Orlen w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych Grupy Energa nad ceną nabycia akcji. Wartość ta zwiększy skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) Grupy Kapitałowej Orlen za I półrocze i II kwartał 2020 r. - informuje PKN Orlen.
Przypomnijmy, że pod koniec marca 2020 r. PKN Orlen otrzymał bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Energa. W maju Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra aktywów państwowych, zbył wszystkie posiadane akcje Energa SA w odpowiedzi na ogłoszone przez PKN Orlen wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa.

Okazyjne nabycie akcji Energa SAPrzed zbyciem Skarb Państwa posiadał 68 398 317 akcji zwykłych na okaziciela oraz 144 928 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tj. razem 213 326 317 akcji stanowiących 51,52 proc. udziału w kapitale zakładowym i 358 254 317 głosów na walnym zgromadzeniu spółki stanowiących 64,09 proc. głosów w ogólnej liczbie głosów.

W grudniu 2019 r. PKN Orlen ogłosił wezwanie na 414 067 114 akcji Grupy Energa, czyli 100 proc. kapitału, po 7 zł za sztukę. Ostatecznie PKN Orlen w ramach wezwania do sprzedaży przejął 333,31 mln zł akcji Energi (po 8 zł za sztukę) stanowiących 80,5 proc. jej kapitału. Akcje stanowiące 51,52 proc. kapitału sprzedał Skarb Państwa, za 1,781 mld zł.