Ruszył program GovTech inno_LAB

14 stycznia 2021, 8:15
erka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu GovTech Polska ogłosiła konkurs, w którym maksymalna kwota grantu to 2,5 mln zł. Do udziału mogą zgłaszać się podmioty gospodarcze prowadzące swoją działalność na terytorium Polski i posiadające doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Wybrani w konkursie operatorzy będą aktywizować samorządy do współpracy ze start-upami. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 stycznia 2021 r.GovTech inno_LAB to pilotażowy program wspierający jednostki samorządu terytorialnego w zamawianiu dostaw i usług opartych na nowych technologiach, ukierunkowany na poprawę funkcjonowania administracji publicznej w tym obszarze. Zgłaszane inicjatywy powinny dotyczyć sfery organizacji wewnętrznej samorządów (np. zapewnienie cyberbezpieczeństwa) oraz dostarczania usług publicznych (transportowych, opieki zdrowotnej, mediów, obsługi urzędowej itp.). Granty zostaną przyznane na programy skoncentrowane na podniesieniu kompetencji JST w zakresie wdrażania innowacji i współpracy z MŚP, w szczególności stosowania przez JST dialogu technicznego oraz konkursu jako narzędzi przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • koszty związane z realizacją projektu przez Grantobiorcę, w tym na:
  • koszty bezpośrednie wynagrodzenia członków zespołu projektu,
  • koszty delegacji członków zespołu projektu,
  • informacja i promocja,
  • koszty przeznaczone na podniesienie kompetencji JST.


Całkowite dofinansowanie projektu nie może przekraczać 2,5 mln zł. Wsparcie wynosi do 100 proc. wartości projektu, co oznacza, że nie jest wymagany wkład własny.

Więcej informacji na stronie: www.parp.gov.pl.

erka