Słabe wyniki Grupy Energa. Ogromna strata w I półroczu 2020 r.

30 lipca 2020, 7:50
Robert Kiewlicz
Najnowszy artukuł na ten temat

Orlen wycofuje Energę z giełdy. Kolejne wezwanie na akcje

Wynik netto Grupy w pierwszym półroczu 2020 roku wyniósł -767 mln zł w porównaniu do 252 mln zł w I półroczu 2019 roku. Na spadek wartości wyniku dodatkowo wpłynęły odpisy dotyczące: pożyczki udzielonej spółce Elektrownia Ostrołęka w związku z decyzją o niekontynuowaniu realizacji budowy w dotychczasowej formie i wartości inwestycji we wspólnym przedsięwzięciu w Polską Grupę Górniczą.W I półroczu 2020 roku przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły 6 145 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku o 115 mln zł, (tj. o 2 proc.). Za całe pierwsze półrocze wynik EBITDA Grupy Energa wyniósł prawie 1,06 mld zł. EBITDA Grupy w II kwartale 2020 roku wyniosła 487 mln zł w porównaniu do 704 mln zł w II kwartale 2019 roku.


Największą poprawę odnotowano w Linii Biznesowej co było efektem mniejszych eliminacji transakcji pomiędzy Liniami w związku z brakiem w roku 2020 zakupu energii na pokrycie strat sieciowych w ramach Grupy. Z kolei w Linii Biznesowej Dystrybucja przychody wzrosły o 78 mln zł i był to głównie efekt wzrostu średniej ceny usługi dystrybucyjnej r/r. Natomiast Linia Biznesowa Wytwarzanie odnotowała obniżenie przychodów, w związku ze spadkiem wolumenu produkcji, głównie elektrowni w Ostrołęce oraz elektrowniach wodnych i biogazowni.


Łączne zatrudnienie w ramach umów o pracę w Grupie Energa na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło 9 938 pracowników, podczas gdy na koniec ubiegłego roku kształtowało się na poziomie 9 957 pracowników.

Słabe wyniki, odpisy i rezerwyKilka dni przed publikacją wyników finansowych Energa poinformowała o dokonaniu odpisów aktualizujących i zawiązaniu rezerwy. Obniży to jej wynik finansowy za pierwsze półrocze 2020 roku o ponad 1 mld zł. Rok 2019 Grupa Energa także zakończyła stratą netto w wysokości 1 mld zł.

Oprócz tego, na wyniki Grupy Energa wpływ miały m.in. pandemia COVID-19, niskie marże w obszarze dystrybucji i sprzedaży, w głównej mierze marża wynikająca z obowiązującej taryfy G, która wpływa na wynik spółki obrotu oraz niższa produkcja energii w elektrowni Ostrołęka B. pracującej w trybie wymuszenia.

Orlen zyskał na przejęciu EnergiLepsze wyniki finansowe odnotował PKN Orlen. Wpłynęło na to m.in. przejęcie Grupy Energa. Orlen podał, że w wynikach za II kwartał 2020 roku odnotuje zysk z tytułu okazyjnego nabycia akcji Energi w wysokości ok. 3,69 mld zł. Pod koniec kwietnia 2020 roku za pakiet ok. 80 proc. kapitału Energi Orlen zapłacił w sumie ok. 2,8 mld zł. Po tej transakcji wartość Energi wzrosła. W II kwartale 2020 roku zysk netto PKN Orlen wyniósł prawie 4 mld zł.