stat

Gdańsk. Plany dla zajezdni przy Hallera, części Młodego Miasta oraz części Oliwy wyłożone po raz kolejny

5 marca 2017, 10:00
EBu

Do 31 marca w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 zobacz na mapie Gdańska do publicznego wglądu udostępnione są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie wyłożone są po raz kolejny.1. część Młodego Miasta

Projekt obejmuje tereny na zakończeniu ulicy Nowej Wałowej, część powstającego osiedla Brabank, reguluje ukształtowanie frontu wodnego naprzeciwko Polskiego Haka zobacz na mapie Gdańska. Uchwała o przystąpieniu do tego planu została przyjęta w czerwcu 2015 roku. Od tego czasu projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu dwa razy. Po raz pierwszy w sierpniu 2016 roku - wpłynęło wówczas 18 uwag, które zostały częściowo uwzględnione. Kolejne wyłożenie miało miejsce w październiku 2016 roku. Teraz plan wyłożony jest po kolejnych poprawkach.

Czytaj także: analiza planu po jego pierwszym wyłożeniu

Do planu przystąpiono m.in. w celu zmiany zasad obsługi komunikacyjnej wynikającej z odmiennego od poprzednio prezentowanego podejścia do przeprawy ulicy Nowej Wałowej przez Motławę. Preferowane przejście tunelem pod Motławą wymusza zmianę obsługi komunikacyjnej terenów położonych na północny wschód od ulicy Nowej Wałowej, szczególnie w rejonie ulicy Stępkarskiej.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 14 marca 2017 r. o godz. 17.

2. Wrzeszcz Dolny, rejon al. Hallera i ul. Grudziądzkiej - w tym teren zajezdni autobusowej

Uchwała o przystąpieniu do planu została przyjęta w maju 2015 roku. Obszar pokryty planem ma ok. 17,16 ha, położony jest w północnej części dzielnicy Wrzeszcz Dolny, na styku z Zaspą i Brzeźnem. Od zachodu i północy graniczy z ul. Bolesława Chrobrego, od wschodu z al. gen. Józefa Hallera, granicę południową stanowi zabudowa jednorodzinna przy ul. Wincentego Pstrowskiego zobacz na mapie Gdańska.
Czytaj także: teren zajezdni przy Hallera będzie na sprzedaż

Celem sporządzania planu jest umożliwienie przekształcenia funkcjonalno-przestrzennego terenu przemysłowo-usługowego w atrakcyjnej i dobrze skomunikowanej części Wrzeszcza Dolnego. Obszar ten poświęcony ma być intensywniejszej i bardziej reprezentacyjnej zabudowie mieszkaniowo-usługowej. Ustalony został również układ komunikacyjny niezbędny do obsługi tego terenu i sposób powiązania z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi. Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi.

Czytaj także: analiza planu po pierwszym, listopadowym wyłożeniu

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 16 marca 2017 r. o godz. 17.

3. VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego

Plan obejmuje teren o powierzchni ok. 0,52 ha sąsiadujący z punktowcami przy ulicy Orłowskiego i Michałowskiego. zobacz na mapie Gdańska Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania został wyłożony do publicznego wglądu po raz trzeci - pierwszy raz w maju 2016 roku, następnie we wrześniu 2016 roku.

Celem sporządzania planu, stanowiącego fragment dzielnicy VII Dwór, jest wykorzystanie walorów ekonomicznych gruntów gminnych poprzez dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej na miejscu zaniedbanych ogródków działkowych. Plan usankcjonuje także funkcję mieszkaniową na działce prywatnej. Podniesiony zostanie również standard i wizerunek publicznego dojścia pieszego do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 23 marca 2017 r. o godz. 17.

***

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, do 14 kwietnia 2017 r. Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Zgodnie z prawem, w miejscu i czasie wyłożenia projektów planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozami oddziaływania na środowisko do tych planów, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2017 roku.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.
Czy to dobry pomysł, aby na terenie zajezdni przy Hallera powstało osiedle?
36%

tak, pod warunkiem, że nie będzie ogrodzone i że wypełnią je przestrzenie publiczne

32%

tak, ale to musi być zabudowa wielofunkcyjna - nie tylko bloki mieszkalne

3%

nie wiem co powinno tam powstać w przyszłości

10%

to dobre miejsce na kompleks hotelowo-rekreacyjny z basenami

19%

nie, w tym miejscu powinna zostać zajezdnia autobusowa

łącznie głosów: 878

EBu