stat

Gdańsk. Wyłożone propozycje planów miejscowych dla ośmiu dzielnic

14 listopada 2017 (artykuł sprzed 1 roku)
EBu

Lokalizacje dla których opracowane zostały nowe plany miejscowe zobaczyć można na filmie przygotowanym przez Biuro Rozwoju Gdańska.

W Gdańsku do 30 listopada do publicznego wglądu wyłożone są cztery miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dotyczą one aż ośmiu lokalizacji, między innymi Głównego i Dolnego Miasta.Z projektami planów w czasie ich wyłożenia można zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 zobacz na mapie Gdańska. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9 a 15. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

Matarnia rejon ulicy Jesiennej

Projekt planu obejmuje teren pokryty zielenią urządzoną w układzie zespołu dworsko-parkowego Matarnia zobacz na mapie Gdańska, który jest wpisany do rejestru zabytków. W południowo-zachodniej części znajduje się budynek dworu, w którym prowadzona jest działalność usługowo-lecznicza Stowarzyszenia Monar. Miasto przystąpiło do planu uchwałą z kwietnia 2017 roku, do publicznego wglądu wyłożony jest on po raz pierwszy.

Celem sporządzenia planu jest zmiana przeznaczenia działki na zabudowę usługową (bez możliwości nowej zabudowy) z zielenią towarzyszącą (która ma zajmować co najmniej 70 proc. powierzchni): związaną z ochroną zdrowia i pomocą społeczną oraz edukacją publiczną, co w konsekwencji ma umożliwić przekazanie praw własności działki Skarbu Państwa stowarzyszeniu. Zmiana ta ma na celu zachowanie ciągłości utrzymania zabytkowego zespołu dworsko-parkowego na terenie, który do tej pory był utrzymywany dzięki staraniom pensjonariuszy ośrodka.

Dolne Miasto rejon ulicy Łąkowej i Bastionu Miś

W obszarze objętym projektem planu zobacz na mapie Gdańska znajduje się budynek biurowy (dawna fabryka Gdańskiego Monopolu Tytoniowego). Większa część pozostałego terenu została niedawno oczyszczona z zabudowy i przygotowana do zainwestowania. Jedynie po stronie południowej znajdują się niewielkie obiekty.

Celem sporządzenia planu jest wsparcie procesów rewitalizacyjnych na Dolnym Mieście. Ma temu służyć weryfikacja ustaleń planistycznych. Zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy pozwoli na racjonalne wykorzystanie terenu na cele mieszkaniowo-usługowe (przede wszystkim biurowe).

Nowa zabudowa uzupełni południową pierzeję ulicy Łąkowej i wprowadzi ład przestrzenny w tym rejonie. Zmiany te jednocześnie przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy i poprawy wizerunku dzielnicy. W projekcie planu szczegółowo ustalono obowiązujące linie zabudowy. Ustalono też oś kompozycyjną łączącą ul. Łąkową z Redutą Dzik, którą zaproponowano podkreślić szpalerem drzew. Od strony ul. Łąkowej określono wymogi dla pierzei eksponowanych (m.in. wykończenie elewacji materiałami szlachetnymi oraz zastosowanie przeszkleń i oświetlonych witryn na parterze). Pomiędzy ul. Łąkową a terenami rekreacyjnymi nad Opływem Motławy ustalono obligatoryjny ciąg pieszo-jezdny. Cały teren objęty projektem planu znajduje się w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków i uznanego za pomnik historii. W związku z tym do jego ustaleń wprowadzono liczne zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego.

Uchwała o przystąpieniu do planu została podjęta we wrześniu 2016 roku, jest on wyłożony do wglądu po raz pierwszy.

Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II

Obszar objęty projektem planu jest niewielki zobacz na mapie Gdańska, jego powierzchnia wynosi ok. 1600 m kw. Na terenie tym znajdują się zabudowania, które obecnie nie są użytkowane i pozostają w złym stanie technicznym. Miasto przystąpiło do opracowania planu uchwałą z marca 2017 roku. Do publicznego wglądu jest on wyłożony po raz pierwszy.

Celem sporządzenia planu jest rozszerzenie możliwości inwestycyjnych. Przewiduje się zniesienie zakazu podziałów wtórnych działek (w planie obowiązującym podziały są niedozwolone ze względu na zapisy o ochronie konserwatorskiej). Ponadto zakłada się zniesienie zakazu lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 30 m od granicy lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Jest to możliwe w związku ze zmianą przepisów dotyczących lokalizacji zabudowy w sąsiedztwie lasów.

W planie ustalono przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową z możliwością realizacji mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością lub lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego (np. hoteli) przy stosunkowo niskiej intensywności i wysokości zabudowy. Parametry zabudowy mają ściśle nawiązywać do sąsiednich zabudowań, co pozwoli zachować skalę i charakter tej części Brętowa. Nowa zabudowa uzupełni strukturę funkcjonalno-przestrzenną osiedla. W związku z wysokim natężeniem poziomu hałasu na ul. Słowackiego przewidziano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń akustycznych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Północna część planu została objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 16 listopada 2017 r. o godz. 17.

Główne Miasto rejon ulic Św. Ducha i Mydlarskiej

Miasto Gdańsk przystąpiło do nowego planu uchwałą z marca 2017 roku. Jest on wyłożony do publicznego wglądu po raz pierwszy. Projekt planu obejmuje teren niezabudowany zobacz na mapie Gdańska. W jego wschodniej części mieści się szalet miejski oraz wiata śmietnikowa. Wzdłuż ul. św. Ducha znajdują się przedproża, a teren po stronie południowej jest użytkowany jako parking. Cały obszar jest wpisany do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta Gdańska.

Projekt planu został sporządzony w celu zmiany wymogów parkingowych dla nowych inwestycji, co jest podyktowane wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 czerwca 2014 roku, który stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia mpzp Śródmieście - rejon Głównego Miasta, co do karty terenu 012 w części dotyczącej parkingów. Unieważniony został zapis: "W przypadku, kiedy z powodów technicznych lub innych nie można miejsc parkingowych zapewnić na terenie nieruchomości należy wykazać się prawem własności do odpowiedniej liczby miejsc w parkingach kubaturowych na terenie Śródmieścia". W wyniku unieważnienia zapisu inwestor został zobligowany do realizacji wymaganej w planie liczby miejsc parkingowych na terenie swojej nieruchomości. W historycznym układzie zabudowy to zadanie jest niemożliwe do realizacji. W projekcie planu ustalono m.in. obowiązujące linie zabudowy i szczegółowe regulacje dotyczące parametrów zabudowy.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 16 listopada 2017 r. o godz. 17.

Rębiechowo-Matarnia, rejon ulicy Azymutalnej II

Teren, który został objęty projektem planu zobacz na mapie Gdańska, w większości jest niezabudowany i pokryty roślinnością. W południowo-wschodniej części terenu zlokalizowane są dwa budynki mieszkalne. Przystąpienie do planu nastąpiło na podstawie uchwały podjętej przez Rade Miasa w styczniu 2017 roku. Plan jest wyłożony do publicznego wglądu po raz pierwszy.

Celem zmiany planu jest zwiększenie maksymalnej powierzchni pokrycia działki zabudową. Korekta tego parametru umożliwi lokalizację w niedalekim sąsiedztwie przystanku PKM Port Lotniczy obiektów logistycznych wymagających większej powierzchni zabudowy. Realizacja ustaleń planu sprawi, że będą mogły powstać tu nowe miejsca pracy i nastąpi ożywienie gospodarcze w tej okolicy. Nowa zabudowa, która może powstać dzięki zmienionym zapisom, uzupełni strukturę i program funkcjonalny tej okolicy.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 20 listopada 2017 r. o godz. 17.

Górki Zachodnie rejon ulic Łowickiej i Przełom II

Na terenie objętym projektem planu zobacz na mapie Gdańska jest prowadzona produkcja przemysłowa związana z dostępem do wody. Znajdują się na nim głównie hale produkcyjne. Część obszaru zajmują place wykorzystywane do montażu wielkogabarytowych elementów metalowych oraz place składowe.

Celem sporządzenia nowego planu jest weryfikacja ustaleń planu obowiązującego w celu umożliwienia m.in. budowy hali produkcyjno-usługowej o wysokości większej niż ustalona w obowiązującym planie miejscowym. W projekcie podtrzymano przeznaczenie terenu pod funkcję produkcyjno-usługową. Ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, co pozwoli swobodnie kształtować układ przyszłej zabudowy, uwzględniając także to, aby od strony ciągów komunikacyjnych możliwe było maksymalnie efektywne wykorzystanie terenu o funkcji produkcyjno-usługowej. Plan swoimi ustaleniami nie ingeruje więc w sposób rozmieszczenia przyszłej zabudowy, a parametry jej kształtowania (formę oraz gabaryty) ustala przy uwzględnieniu stanu zabudowy istniejącej oraz potencjału rozwojowego terenu i obecnych standardów przemysłu stoczniowego.

Przystąpienie do planu uchwalone zostało w marcu 2017 roku. Plan do publicznego wglądu wyłożony jest po raz pierwszy.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 20 listopada 2017 r. o godz. 17.

Kokoszki Mieszkaniowe rejon ul. Osiedlowej

Obszar objęty projektem planu miejscowego zobacz na mapie Gdańska w większości stanowi nieużytek i jest porośnięty przez roślinność. W części południowo-zachodniej znajduje się budynek mieszkalny, a w południowej - zabudowania zakładu produkcyjno-usługowego. Obowiązujący plan miejscowy ustala przeznaczenie produkcyjno-usługowe, mieszkaniowo-usługowe oraz drogowe.

Celem sporządzenia planu jest ograniczenie przeznaczenia obszaru pod zabudowę produkcyjno-usługową do działki, na której znajdują się obiekty firmy zajmującej się budową dróg i jej najbliższego sąsiedztwa, oraz zmiana przeznaczenia pozostałej części terenu na mieszkaniowo-usługowe. Przeprowadzone analizy nie wykazały konieczności rozwijania w Kokoszkach (dzielnicy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi) funkcji produkcyjno-usługowych. Mogą one zostać zachowane jedynie na niewielkim obszarze. W projekcie planu ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy. Jej parametry i warunki zostały dostosowane do zabudowy istniejącej w sąsiedztwie. W projekcie wprowadzono zapisy dotyczące kolorystyki zabudowy oraz sposobu realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Zastosowano zalecenie o wprowadzeniu szpaleru drzew na granicy terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej i produkcyjnej.

Miasto przystąpiło do planu uchwałą z października 2016 roku. W maju 2017 roku zmienione zostały granice opracowywanego planu. Jest on wyłożony do wglądu po raz pierwszy.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 22 listopada 2017 r. o godz. 17.

Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary

Powierzchnia obszaru objętego projektem planu miejscowego wynosi 0,28 ha zobacz na mapie Gdańska. U zbiegu ulic Szerokiej i Szklary znajduje się pięciokondygnacyjna kamienica, pozostały teren pozostaje niezainwestowany.

Celem sporządzenia planu jest dostosowanie wymogów parkingowych dla inwestycji do ustalonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. W planie określono nowe, zmniejszone wymagania parkingowe, dostosowane do możliwości obszaru. Celem sporządzenia planu jest również uzupełnienie historycznej struktury zgodnie z drugim etapem odbudowy Głównego Miasta. Plan ustala przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Układ przyszłej zabudowy został określony poprzez ustalenie obowiązujących linii zabudowy. Od strony wszystkich przestrzeni publicznych wprowadzono wymóg lokalizacji usług w parterach na całej długości pierzei. Od strony ulic Szerokiej i Szklary ustalono pierzeje eksponowane z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów elewacyjnych. Wyznaczono też ciąg pieszy łączący ulicę Szeroką ze Świętojańską. Ponadto plan zaleca zachowanie drzew zlokalizowanych w zachodniej części obszaru, a dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala wymóg realizacji zieleni przydomowej.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 22 listopada 2017 r. o godz. 17.

Zakoniczyn - szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego
Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,47 ha zobacz na mapie Gdańska. Na tym terenie znajduje się zespół budynków Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego "Olimpijczyk". Podmiot prowadzący szkołę planuje ją rozbudować.

Celem sporządzenia planu jest zatem umożliwienie realizacji tego zamiaru: rozbudowa sali gimnastycznej i budowa dodatkowego zaplecza higieniczno-sanitarnego. Inwestycja pozwoli na poszerzenie oferty edukacyjnej placówki i na podniesienie standardu zagospodarowania oraz wypełnienie obszaru zlokalizowanego wewnątrz terenu zainwestowanego, dobrze obsłużonego komunikacyjnie i infrastrukturalnie. W planie wprowadzono zmianę przeznaczenia terenu z mieszkaniowo-usługowego na usługowy oraz intensyfikację parametrów urbanistycznych. Ustalone parametry nowej zabudowy mają nawiązywać do istniejących budynków.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 27 listopada 2017 r. o godz. 17.

***

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy do 14 grudnia 2017 r. Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Zgodnie z prawem w miejscu i czasie wyłożenia projektów planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozami oddziaływania na środowisko do tych planów, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektów planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2017 roku.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

EBu