stat

Gdynia. Zmiana planu miejscowego w związku z pomnikiem Wendy

10 sierpnia 2017, 16:15
EBu

Do 29 sierpnia w gdyńskim Infoboxie wyłożony jest do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu pirsu Mola Rybackiego na którym w niedalekiej przyszłości stanąć ma pomnik Tadeusza Wendy.Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, obejmuje Pirs nr 1 na Molu Rybackim, stanowiący ostrogę wychodzącą z Nabrzeża Kutrowego ku południowi w głąb Basenu Prezydenta. zobacz na mapie Gdyni

Do prac nad planem miasto przystąpiło w marcu tego roku. Na terenie dla którego opracowany został zmieniony plan obowiązuje w tej chwili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego, został on uchwalony w 2010 roku i zmieniony w 2012 roku. W 2012 roku Rada Miasta Gdyni wyraziła zgodę na lokalizację pomnika inżyniera Tadeusza Wendy - budowniczego portu w Gdyni - na ostrodze wychodzącej z Nabrzeża Kutrowego (Molo Rybackie) ku południowi w głąb Basenu Prezydenta.

Lokalizacja pomnika znajduje się na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego. Zgodnie z zapisami planu na terenie Pirsu nr 1 występuje zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów usługowych mariny oraz jej zaplecza, co w świetle wyroków sądów administracyjnych uniemożliwia lokalizację pomnika. W sporządzanym aktualnie projekcie planu wprowadzono zapisy umożliwiające realizację pomnika na Pirsie nr 1 zgodnie z intencją Rady Miasta Gdyni. We wrześniu rozstrzygnięty zostanie konkurs na koncepcje pomnika.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w tym projekcie odbędzie się w Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30 zobacz na mapie Gdańska) 17 sierpnia 2017 r. o godz. 17.

***

Z projektem planów można zapoznać się w gdyńskim Infoboxie jak również w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16. Jest on dostępny także na stronie internetowej Miasta Gdyni.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Należy kierować je do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2017 r.

Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.

W tym przypadku, zgodnie ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz stanowiskiem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni.Czy umieszczanie pomników w przestrzeni miejskiej powinno być ujęte w planach miejscowych?
57%

koniecznie, bo to nie tylko pomnik ale także przestrzeń wokół niego

11%

tak, ale tylko w przypadku dużych i wymownych instalacji

6%

nie wiem, nie znam się na tym za dobrze

7%

nie, bo to ogranicza umieszczanie sztuki w przestrzeni publicznej

19%

w planach miejscowch nie, ale miasto powinno każdorazowo wydawać zgodę

łącznie głosów: 142

EBu