stat

Gdynia. Zmiany w planie miejscowym dla nadmorskiego Orłowa

4 stycznia 2019 (artykuł sprzed 1 roku)
EBu
Najnowszy artukuł na ten temat

Zielone światło dla Nowej Wyzwolenia. Radni przyjęli nowy plan zagospodarowania

Do 16 stycznia w gdyńskim Infoboxie wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów nadmorskiej części Orłowa.Projekt planu obejmuje obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka - w sumie 11,10 ha.

Do prac nad projektem planu przystąpiono w październiku 2017 roku, ma on częściowo zmienić ustalenia miejscowego planu dla części nadmorskiej Orłowa ze stycznia 2007 roku.

W wykładanym planie w dwóch obszarach w rejonie ulicy Spacerowej zobacz na mapie Gdańska zaproponowana została zabudowa mieszkaniowa (na jednym z terenów do czterech mieszkań w budynku, na drugim do ośmiu). Obok zaplanowany został rejon, w którym zabudowa powstać nie może w ogóle.

Obok osiedla Riwiera Orłowska zobacz na mapie Gdyni przewidziana została w projekcie realizacja usług sportu i rekreacji oraz usług turystyki. Na terenie sąsiadującym z działkami obejmującymi dawny budynek Maxima i Czerwony Dwór zobacz na mapie Gdyni dopuszcza obok usług turystyki i kultury również zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o maksymalnej wysokości trzech kondygnacji.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w tym projekcie odbędzie się w IX LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni, przy ul. Orłowskiej 57 zobacz na mapie Gdyni w poniedziałek 7 stycznia 2019 roku r. o godz. 17.

***

Z projektem planu można zapoznać się w gdyńskim Infoboxie, jak również w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Jest on dostępny także na stronie internetowej Miasta Gdyni.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Należy kierować je do prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia 2019 r.

Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przyjęciu prognoz oddziaływania na środowisko przedmiotowych projektów planów i o możliwości zapoznania się (w miejscu i czasie wyłożenia do publicznego wglądu projektu w/w planu miejscowego) z treścią prognoz oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez prezydenta Miasta Gdyni w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.
Czy lubisz tę część Orłowa?
51%

tak, to świetne miejsce na spacery

27%

tak, ale brakuje tam lokali gastronomicznych i urządzeń do rekreacji

4%

nie wiem, nie bywam w tej części Trójmiasta

13%

nie, ładnie jest tylko przy nabrzeżu, dalej to zaniedbana dzielnica

5%

nie, jest wiele ciekawszych miejsc w Trójmieście

zakończona

łącznie głosów: 471

EBu