Kuźnia Wodna i Osowa. Nowe plany miejscowe

10 lipca 2020 (artykuł sprzed 1 roku)
EBu

Lokalizacje na terenie Gdańska, dla których wyłożone są propozycje planów miejscowych.

W Gdańsku do 3 sierpnia można zapoznawać się z dwoma nowymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dotyczą one dzielnic Oliwa (Kuźnia Wodna) i Osowa (rejon ulic Delfina i Jednorożca). W trakcie wyłożenia są także nowe plany dla terenów dawnej kolei kokoszkowskiej.W Gdańsku z projektami planów w czasie ich wyłożenia można zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 zobacz na mapie Gdańska. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Gdańsku i regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9 a 15. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

Plany wyłożone do 3 sierpniaOliwa - Kuźnia Wodna

Miasto Gdańsk przystąpiło do opracowania planu uchwałą w maju 2019 roku, do publicznego wglądu został on wyłożony po raz pierwszy.

Na niewielkim terenie objętym projektem planuMapka aktualnie obowiązują trzy inne plany miejscowe, znajduje się tu zabytkowy budynek dawnej Kuźni Wodnej, odcinek Potoku Oliwskiego oraz fragment ulicy Bytowskiej.

Teren projektu planu znajduje się w granicach obszaru objętego ścisłą ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego, także sam budynek Kuźni Wodnej jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków.

Nowy plan został opracowany w związku z dostosowaniem zakresu rezerw terenów przeznaczonych pod ulicę Bytowską, działkę Kuźni Wodnej i sąsiedni zbiornik wodny do obszarów ich faktycznego użytkowania. W projekcie zmienione zostały także parametry zabudowy i zasady zagospodarowania terenu w celu umożliwienia realizacji nowego budynku wejściowego do oddziału Muzeum Gdańska - Kuźnia Wodna i obiektów hydrotechnicznych w ramach zadania miejskiego "Przebudowa zbiornika nr 11 na Potoku Oliwskim - Kuźnia Wodna".

Dyskusja publiczna nad projektem tego planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 28 lipca 2020 r. o godz. 17.

Osowa - rejon ulic Jednorożca i Delfina

Miasto do prac nad nowym planem przystąpiło uchwałą z maja 2019 roku, propozycja planu do publicznego wglądu wyłożona została po raz pierwszy. Opracowaniem objęta została powierzchnia 1,22 haMapka, podzielono go na dwa obszary.

Projekt planu uwzględnia powstanie budynku centrum społeczno-kulturalnego, np. domu sąsiedzkiego, biblioteki, świetlicy, siedziby rady dzielnicy, usług nauki, kultury, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej.

Oprócz tego przed nowym budynkiem powstać miałby skwer (przestrzeń publiczna) o powierzchni 700 m kw. oraz szpaler drzew wzdłuż ulicy Jednorożca.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 28 lipca 2020 r. o godz. 18.

Plany wyłożone do 20 lipcaW związku z epidemią nieco zaburzony został w Gdańsku zwyczaj wykładania do publicznego wglądu nowych planów miejscowych na początku każdego miesiąca: dwa nowe plany, dotyczące rozbudowy linii PKM, zostały poddane pod publiczną opinię pod koniec czerwca. Wyłożenie trwa do 20 lipca, uwagi do planów składać można do 3 sierpnia.

Odcinek kolei kokoszkowskiej w rejonie Karczemek

Przystąpienie do planu stosowną uchwałą Rady Miasta Gdańska miało miejsce w grudniu 2019 roku. Jest on wyłożony do publicznego wglądu po raz pierwszy, dyskusja nad planem odbyła się 30 czerwca.

Projekt planu powstał w związku z potrzebą dalszego rozwoju aglomeracyjnej i regionalnej sieci połączeń kolejowych. Obejmuje on obszar o powierzchni około 6,30 ha, położony w dzielnicy Kokoszki i obejmujący nasyp dawnej tzw. "kolei kokoszkowskiej" na odcinku od obwodnicy do ulicy Osiedlowej.Mapka

W oparciu o nowy plan możliwe będzie stworzenie powiązania pieszego łączącego peron przystanku kolejowego z planowanym węzłem przesiadkowym w rejonie ul. Dojazdowej oraz ciągu pieszo-rowerowego w ramach połączenia przystanku z ulicą Kalinową.

PKM - odcinek Kiełpinek Zachód II

Opracowanie nowego planu dla obszaru około 4,8 ha w rejonie ulic Szczęśliwej i TanecznejMapka zapoczątkowała uchwała z grudnia 2019 roku. Propozycja planu do publicznego wglądu wyłożona została po raz pierwszy. Dyskusja publiczna nad jego zapisami odbyła się 30 czerwca.

Plan umożliwiał będzie rozbudowę linii kolejowej o trzeci tor w rejonie przystanku PKM Kiełpinek. Zapisy planu przewidują także powstanie dogodnego dojścia do przystanku zarówno od strony południowej, jak i północnej oraz powstanie trasy rowerowej wzdłuż torów (od strony lasu).
***


Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Należy składać je na piśmie do prezydenta miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, do 17 sierpnia 2020 roku (do 3 sierpnia w sprawie planów dotyczących linii kolejowej). Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Zgodnie z prawem w miejscu i czasie wyłożenia projektów planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozami oddziaływania na środowisko do tych planów, opiniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Gdańsku, opiniami regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektów planu na środowisko mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 17 (lub 3) sierpnia 2020 r.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez prezydenta miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Wnioski do planów, które dopiero będą powstawać,


Radni miasta Gdańsk niedawno podjęli uchwały o przystąpieniu do opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego. To również wiąże się z możliwością składania wniosków - tym razem na wczesnym etapie procedury planistycznej. Dotyczy to następujących obszarów na terenie Gdańska:
  • Klukowo rejon ulicy Radiowej i linii PKM (nr 2723)
  • Wyspa Sobieszewska rejon ulic Narcyzowej i Kwiatowej (nr 2419)
  • Osowa rejon ulic Bliźniąt i Herkulesa (nr 2158)
  • Ołowianka - część centralna i północna (nr 11109)
  • Śródmieście - rejon dworca autobusowego (nr 11106)
  • Brzeźno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków (nr 0320)
Procedura planowania przestrzennego:
21%

jest mi dobrze znana

18%

wiem na ten temat tylko trochę

30%

wiem, że istnieje, ale jej nie znam

31%

nie mam pojęcia na ten temat

zakończona

łącznie głosów: 128

EBu