stat

Nowe plany zagospodarowania: Lawendowe Wzgórza, Brzeźno, teren byłego ogrodnictwa Okaz

3 sierpnia 2017, 17:45
EBu

W sierpniu zapoznać się można z projektami planów miejscowych dla Jasienia, Brzeźna i Strzyży.

W Gdańsku do 31 sierpnia do publicznego wglądu wyłożone są trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - dla okolic ulicy Lawendowe Wzgórze na Jasieniu, niezabudowanego fragmentu Brzeźna oraz Strzyży, gdzie funkcjonowało ogrodnictwo Okaz.Rejon ulicy Lawendowe Wzgórze

Miasto przystąpiło do planu uchwałą z września 2016 roku, dotyczy on okolic ulicy Lawendowe Wzgórze, a więc także powstających tam osiedli zobacz na mapie Gdańska.

Do sporządzenia planu przystąpiono głównie w celu powiększenia terenów przeznaczonych pod zieleń. Aby było to możliwe, zrezygnowano z planowanej zabudowy jednorodzinnej. Jednocześnie, aby zachować zaplanowaną wcześniej liczbę lokali mieszkalnych, zwiększono intensywność zabudowy wielorodzinnej. Celem sporządzenia planu było również zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez uregulowanie linii rozgraniczających Potok Oruński i rów R3.

Przeprojektowany został także układ komunikacyjny. W opracowaniu przewidziano przejazd nad Potokiem Oruńskim łączący tereny objęte planem z tymi, które znajdują się po południowej stronie potoku. Dla wydzielonych dróg publicznych przewidziano nowy przebieg uwzględniający ukształtowanie terenu oraz interesy mieszkańców domów znajdujących się przy ul. Oliwkowej. Przebieg ciągów pieszych został z kolei skorygowany w taki sposób, aby zapewnić mieszkańcom dogodne dojście do szkoły oraz przedszkola, a także do atrakcyjnych krajobrazowo terenów wzdłuż Potoku Oruńskiego.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbyła się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 2 sierpnia 2017 roku o godz. 17.

Brzeźno - rejon ulicy Gdańskiej i Bogumiła Kobieli

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz pierwszy (przystąpienie we wrześniu 2016 roku roku). Obejmuje on tereny w sąsiedztwie ulicy Gdańskiej, gdzie wiele lat temu znajdowała się niewielka zajezdnia autobusowa.

Projekt planu dotyczy terenu, którego większość nie jest obecnie użytkowana, należy on do dewelopera. Znajdują się na nim pozostałości po dawnej zajezdni autobusowej oraz zespół blaszanych garaży.

Do sporządzenia planu przystąpiono w celu weryfikacji obowiązujących parametrów zabudowy oraz umożliwienia realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W obowiązującym planie miejscowym teren ten został przeznaczony pod obiekty mieszkaniowe i usługowe, bez ustalenia proporcji pomiędzy nimi. Dopuszczono realizację wszystkich form zabudowy mieszkaniowej, z wyłączeniem domów mieszczących ponad sześć mieszkań dostępnych z jednej klatki schodowej, co w efekcie uniemożliwiło budowę domów wielorodzinnych. Zgodnie z polityką przestrzenną miasta Gdańska (tzw. rozwojem miasta do wewnątrz) zasadne jest dopuszczenie zabudowy wielorodzinnej na tym terenie. W planie ustalono zatem podział obszaru na trzy części o różnym przeznaczeniu. Główna część została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (o maksymalnej wysokości do 16 m - 4 piętra), we wschodniej wyznaczono ciąg pieszo-jezdny, a wąski pas terenu przy północnej granicy zarezerwowano na poszerzenie planowanej ulicy dojazdowej.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 24 sierpnia 2017 r. o godz. 17.

Strzyża - ul. Wita Stwosza 77

Miasto przystąpiło do opracowania nowego planu dla tego terenu w marcu 2016 roku. Do publicznego wglądu został on wyłożony po raz pierwszy. Plan obejmuje teren obok przystanku PKM Strzyża, gdzie jeszcze pod koniec 2014 roku funkcjonowało znane ogrodnictwo Okaz.

Teren objęty planem nie jest obecnie użytkowany. Do sporządzenia planu przystąpiono po likwidacji ogrodnictwa, a także w związku z realizacją przystanku PKM Strzyża. Podstawowym celem planu była weryfikacja przeznaczenia terenu - przede wszystkim dopuszczenie funkcji mieszkaniowej. Według planistów jest to zgodnie z polityką rozwoju miasta do wewnątrz - należy dążyć do intensywnego i wielofunkcyjnego wykorzystania terenów dobrze obsłużonych komunikacją publiczną.

Nowy plan ustala podział terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na cztery części. Strefa południowo-zachodnia - przy ul. Wita Stwosza - zostanie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (o maksymalnej wysokości wynoszącej 21 m). W części południowo-wschodniej przewidziano miejsce pod osiedlowy zieleniec. Zaplanowano również teren (w części północno-wschodniej), na którym powstanie strefa rozgrzewkowa dla stadionu GOKF. W części północno-zachodniej zarezerwowano także pas terenu na ulicę dojazdową do planowanego osiedla mieszkaniowego. Obszar objęty opracowaniem należy do Miasta Gdańsk.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 30 sierpnia 2017 r. o godz. 17.

***

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy do 14 września 2017 r. Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Zgodnie z prawem w miejscu i czasie wyłożenia projektów planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozami oddziaływania na środowisko do tych planów, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektów planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2017 roku.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.
Czy obok przystanków PKM (na przykład na Strzyży) powinna powstawać zabudowa mieszkaniowa?
15%

tak, koniecznie

32%

tak, ale nie tylko mieszkania, też biura, sklepy, restauracje - całe dzielnice

19%

to raczej powinny być obiekty użyteczności publicznej, np. boiska czy baseny

8%

nie wiem, to pewnie zależy od dzielnicy

26%

nie, przy PKM powinny być przede wszystkim duże, bezpłatne parkingi

łącznie głosów: 532

EBu