stat

Plan dla części Orłowa wyłożony do wglądu

26 lipca 2017, 17:30
EBu

Do 11 sierpnia w gdyńskim Infoboxie wyłożony jest do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch, przylegających do ulicy Orłowskiej, obszarów Orłowa.Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo obejmuje tereny oznaczone w istniejącym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: 042 MW2,MP (obszar pomiędzy osiedlem Nowe Orłowo a parkingiem zobacz na mapie Gdańska) oraz 032 MN2,MW1,MP (obszar po przeciwnej stronie ulicy Orłowskiej zobacz na mapie Gdyni). Dodatkowo plan obejmuje część drogi (119 KDW-X).

Do prac przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r. Na terenie, dla którego podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni (uchwała nr IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 styczna 2007 r., z późn. zm.).

Czytaj także: czy w miejscu zdewastowanego sanatorium w Orłowie powstaną apartamenty?

Zmiana planu dotycząca terenu 032 MN2,MW1,MP (po prawej stronie Orłowskiej idąc w stronę morza) polega na doprecyzowaniu zapisu dotyczącego maksymalnych wysokości zabudowy (nie może ona przekroczyć 32,5 m). Oznaczenia rzędnych wysokościowych na mapie sytuacyjno-wysokościowej, na której sporządzony został plan miejscowy odbiegają istotnie od rzeczywistego ukształtowania terenu, co uniemożliwia realizację planowanej zabudowy o wysokości nawiązującej do zabudowy sąsiedniej.

Zmiana planu dotycząca terenu przed parkingiem polega na skorygowaniu zapisu dotyczącego szerokości elewacji frontowej, w celu umożliwienia realizacji zabudowy nawiązującej do zabudowy istniejącej i realizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie. Nie może ona przekroczyć 25 metrów.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w tym projekcie odbędzie się w Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30 zobacz na mapie Gdańska) 9 sierpnia 2017 r. o godz. 17.00.

***

Z projektem planów można zapoznać się w gdyńskim Infoboxie jak również w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. Jest on dostępny także na stronie internetowej Miasta Gdyni.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Należy kierować je do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2017 r.

Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.

W tym przypadku, zgodnie ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz stanowiskiem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni.
Czy każda zmiana w planie miejscowym powinna przechodzić przez radę miasta?
78%

tak, zdecyowanie każda - to bardzo ważny dokument

6%

tak, ale w niektóych przypadkach można pominąć wyłożenie do publicznego wglądu

3%

nie wiem czy to ważne

13%

nie, jeśli to są tylko kosmetyczne poprawki wystarczyłoby rozporządzenie

łącznie głosów: 106

EBu