Odpowiadasz na:

Re: ILE BIERZE POSREDNIK I ZA CO? JAKIE DAJE GWARANCJE?

Tyle jadu i złośliwości w temacie "ile bierze pośrednik i za co...."
Pośrednik 'Nie bierze" .Pośrednikowi za wykonaną pracę należy się wynagrodzenie. Ale rozumiem to skrót myślowy.
...
Tyle jadu i złośliwości w temacie "ile bierze pośrednik i za co...."
Pośrednik 'Nie bierze" .Pośrednikowi za wykonaną pracę należy się wynagrodzenie. Ale rozumiem to skrót myślowy.

Jakie gwarancje? Zawód pośrednika uregulowany jest w ustawie o gospodarce nieruchomościami. I tam pośrednik zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu usługi. Nadto obowiązują go kodeks etyki zawodowej oraz standardy zawodowe. Są do wglądu na stronach stowarzyszeń zawodowych .Pośrednik jest obowiązkowo ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody ,które może wyrządzić w związku z wykonywaniem usługi. Nadto odpowiada dyscyplinarnie przed komisją odpowiedzialności zawodowej dzialającej przy ministrze infrastruktury jeśli narusza kodeks etyki lub standardy zawodowe. Komisja ta może go nawet pozbawić prawa wykonywania zawodu.
To mało? Jeśli pośrednik wyrządził ci szkodę zażądaj nr polisy ubezpieczeniowej i zgłoś roszczenie ew. wytocz proces. Jeśli naruszył zasady etyki zgłoś skargę do komisji odpowiedzialności zawodowej.

Z postów tu zamieszczanych wynika również niezrozumienie roli pośrednika w sprzedaży/kupnie nieruchomości i roli notariusza.
Otóż pośrednik podejmuje czynności zmierzające do zawarcia określonych umów np. sprzedaży , a więc wyszukuje oferty, sprawdza stan faktyczny, prawny, kompletuje dokumenty, mediuje warunki umowy: cenę, sposób płatności, terminy wydania, zobowiązania stron do przedłożenia określonych dokumetów/ np. zgody na wykreślenie hipoteki, zaświadczenia o zapłaconych podatkach od spadków, umów kredytowych na zakup itp/.
Z tak uzgodnionymi warunkami strony stawiają się u notariusza i składają oświadczenia i on te oświadczenia spisuje .
Sprawdza stan prawny nieruchomości, dane personalne stron , odpowiada za prawidłowość wniosków np. o wykreślenie czy wpisanie hipoteki na zabezpieczenie kredytu.
Ale jeśli strony nie przedstawią dokumentu ,że nikt nie jest zameldowany w sprzedawanym mieszkaniu to go nie zażąda.Bo spisuje wolę stron.Natomiast jeśli pojawi się problem np. z meldunkiem , nie zapłaconym użytkowaniem wieczystym to pośrednik odpowiada dyscyplinarnie ,że przeprowadzając transakcję nie dołożył należytej staranności.
Tak więc zanim zacznie się wypisywać androny to trzeba się zapoznać z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi pośredników.
rozwiń

10 lat temu ~olitosci
  • Polityka prywatności