stat
Wydarzenie już się odbyło
PATRONAT

Konferencja "Focus on Ukraine"

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski i Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dr Dawid Kostecki mają zaszczyt zaprosić na 2 edycję Konferencji Focus on Ukraine, która odbędzie się w dniach 3 - 4.04.2023 w Uniwersytecie Gdańskim.

w każdy poniedziałek (do 08.04.2024), g. 17:00 - 20:00

kwi'24 18-20

czwartek - sobota, g. 09:00 - 15:00

W tym roku podstawowym pytaniem, wokół którego będzie ogniskować tematyka spotkania, jest: jak włączyć ukraińskie szkolnictwo wyższe do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiego Obszaru Badań? Kluczową rolę w tym procesie ma do odegrania Polska, tworząc dla Ukrainy naturalny pomost między Wschodem a Zachodem.
Program konferencji:

3 kwietnia, poniedziałek


09:00 - 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 Uroczyste otwarcie konferencji
Przemówienie gospodarza konferencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Przemówienie Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA),
dr Dawid Kostecki
Przemówienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki,
Tomasz Rzymkowski
Przemówienie Ministra Oświaty i Nauki Ukrainy

10:30 - 11:00 Wprowadzenie
Z pomocą dla środowiska akademickiego w Ukrainie - Solidarni z Ukrainą NAWA, Magdalena Kachnowicz, dyrektor Biura Programów dla Studentów NAWA
Działania na rzecz wsparcia psychologicznego i prawnego studentów i uchodźców z Ukrainy, Katarzyna Ksenicz, Zastępca Dyrektora Działu Komunikacji i Obsługi, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Studia w Polsce w czasie wojny w Ukrainie - wystąpienia studentów na uchodźstwie

11:00 - 12:00 Panel dyskusyjny (PL)
Międzynarodowa współpraca uczelniana jako instrument przeciwdziałania kryzysom społecznym

Moderator: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, koordynator działań KRASP związanych z sytuacją w Ukrainie, członek zespołu Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów ds. Odbudowy Ukraińskich Uniwersytetów

Goście:

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej, przewodniczący KRASP
dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, Rektor Politechniki Białostockiej
prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
prof. dr hab. Agnieszka Kurczewska, Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. Współpracy z Otoczeniem
prof. Volodymyr Bugrov, Rektor Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, wiceprzewodniczący Związku Rektorów Uczelni Wyższych na Ukrainie
prof. Borys Samorodov, Prorektor Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Karazina
Przemysław Skrodzki, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej, MEiN

12:00 - 12:45 Panel dyskusyjny (PL)
Uznawalność wykształcenia studentów na uchodźstwie z perspektywy wojny: doświadczenia i wyzwania
Moderator: Hanna Reczulska, dyrektor Biura Uznawalności NAWA

Goście:
Monika Czerepak, Zastępca Kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej, Politechnika Gdańska
Samir Hećo, Rada Europy (online)
Viktoria Sergienko, Dyrektor Krajowego Centrum Informacji Mobilności Akademickiej ENIC Ukraine (online)
Joanna Nyga, Biuro Uznawalności Wykształcenia NAWA

12:45 - 13:10 przerwa kawowa

13:10 - 14:00 Panel dyskusyjny (EN)
Instytucjonalne i rządowe wsparcie dla ukraińskich uchodźców
Moderator: Irina Ferencz, Dyrektor Stowarzyszenia Współpracy Akademickiej (ACA)

Goście:
Maija Airas, Fińska Narodowa Agencja ds. Edukacji (EDUFI)
Aneta Sergeant, Dyrektor Studiów w Czechach, Czeska Narodowa Agencja Edukacji Międzynarodowej (DZS)
Gerhard Volz, Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej w Szkolnictwie Wyższym, Austriacka Agencja Edukacji i Internacjonalizacji (OeAD), Austria
Karla Zimanova, Słowacka Akademicka Agencja Informacyjna (SAIA)

14:00 - 14:10 Wystąpienie specjalne przedstawiciela Fundacji Bezpieczny Kraj (Ukraina)

14:10 - 15:00 przerwa obiadowa

15:00 - 16:00 Panel dyskusyjny (EN)
Uniwersytety Europejskie jako przykład umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego: wyzwania i obszary współpracy
Wprowadzenie:
Solidarni z Ukrainą - Uniwersytety Europejskie: prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Rektor Politechniki Poznańskiej
Moderator: prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Przewodniczący Rady NAWA

Goście:
prof. dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Uniwersytet Gdański
prof. Andrii Smitiukh, Prorektor Uniwersytetu Narodowego im.I.I.Mechnikova, Badania, Nauczanie i Współpraca Międzynarodowa (Odessa)
prof. Ksenia Smyrnova, Prorektor ds. Kształcenia, Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie
prof. Jean-Marc Planeix, Prorektor ds. partnerstw akademickich i zarządzania, Uniwersytet w Strasbourgu, koordynator strategiczny konsorcjum EPICUR
dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak, Adiunkt na Wydziale Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Rafał Witkowski, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

16:00 - 16:45 Panel dyskusyjny (PL)
Cyfrowa przyszłość - jak technologie mogą wspierać odbudowę wolnej Ukrainy
Moderator: Waldemar Siwiński, założyciel i fundator Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", Prezes IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence

Goście:
Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech - Szef Centrum GovTech (online)
dr Bianka Siwińska, Prezeska Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", inicjatorka kampanii"Dziewczyny na politechniki" oraz projektów IT for SHE, New Technologies for Girls, pomysłodawczyni Perspektywy Women in Tech Summit
Kateryna Suprun, Dyrektor Grupy Eksperckiej ds. Transformacji Cyfrowej w Edukacji i Nauce, Dyrekcja Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy (online)

18:00 Uroczysta kolacja

4 kwietnia, wtorek

10:00 - 11:00 Prezentacje inicjatyw pomocowych na świecie (EN)
Emily Borzcik (B.A.) - Dyrektor Regionu Europa Scholar Rescue Fund, Instytut Edukacji Międzynarodowej (IIE)
dr Maija M. Kukla - Dyrektor Programowa Narodowej Fundacji Nauki (NSF), USA

11:00 - 11:45 Panel dyskusyjny (PL)
Inicjatywy samorządowe - jak samorządy współpracują z ośrodkami akademickimi na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy?
Moderator: Marcin Witkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Goście:
Wiktoria Herun, Kierownik Referatu Wspierania Akademickości, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin
Iryna Ozymok, Kierownik programu lokalnego rozwoju gospodarczego, Fundusz Przedsiębiorstw Zachodnich NIS
Anna Wawdysz, Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Młodzieży i Współpracy Akademickiej
Mirosław Lebiedź, Kierownik projektu Study in Wroclaw, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

11:45 - 12.00 przerwa kawowa

12:00 - 12:45 Panel dyskusyjny (PL)
Inicjatywy akademickie jako forma wsparcia studentów ukraińskich
Moderator: dr Zofia Sawicka, Zastępca Dyrektora NAWA

Goście:
Yevheniia Polishchuk, Członkini Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Edukacji i Nauki w Ukrainie
Aleksandra Lewandowska, Pełnomocniczka KRD ds. Współpracy Międzynarodowej, Krajowa Reprezentacja Doktorantów
dr Igor Kilanowski, Przewodniczący Rady Młodych Naukowców
dr Jacek Kolanowski, Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych PAN

12:45 - 13:30 Panel dyskusyjny (PL)
Inicjatywy naukowe na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy
Moderator: dr Dawid Kostecki, Dyrektor NAWA

Goście:
Agnieszka Ratajczak, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
dr Andrzej Dybczyński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz (online)
prof. Maciej Żylicz, Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
prof. Jerzy Duszyński, Doradca Prezesa Polskiej Akademii Nauk
dr Tomasz Szumełda, Koordynator Dyscyplin w Dziale Nauk Ścisłych i Technicznych, Narodowe Centrum Nauki

13:30 - 14:00 Zakończenie konferencji

14:00 Lunch

W ramach każdego panelu dyskusyjnego przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi.

Informacja o biletach