stat
Impreza już się odbyła

Oprowadzanie w języku angielskim po wystawie (in English)

Zapraszamy na oprowadzanie w języku angielskim po wystawie "Polski Gdańsk 1928. Teka graficzna Jana Gumowskiego". W Oddziale Zielona Brama prezentujemy prace Jana Gumowskiego, jednego z czołowych grafików polskich I połowy XX wieku, z teki zatytułowanej Gdańsk. Poza litografiami, przedstawiającymi widoki miasta, na wystawie zobaczycie także oryginalne rysunki ołówkiem stanowiące ich pierwowzór. Te ostatnie Muzeum Narodowe w Gdańsku pozyskało do swoich zbiorów w 2021 r., bezpośrednio od potomków Jana Gumowskiego i prezentowane są publiczności po raz pierwszy.

13 września - 24 listopada 2024, g. 10:00 - 17:00

Gdańsk,
bilety 20 zł
ulgowy 1-12 zł
For English scroll down

Nad teką "Gdańsk" Jan Gumowski pracował od czerwca do sierpnia 1928 r. W jej skład wchodziło dwadzieścia wizerunków zabytkowej architektury Gdańska. Zarówno pobyt artysty w mieście, jak i przygotowanie i druk grafik, sfinansowały polskie władze. Teka Gumowskiego zawiera niemal wyłącznie widoki tych zabytków, które można było związać historycznie z polską obecnością w mieście podobizny polskich królów, polskie herby, albo budynki związane z polskim mecenatem, jak Kaplica Królewska, ufundowana po części przez Jana III Sobieskiego. Dzieło to stanowiło więc manifestację polskich roszczeń wobec Gdańska. Propagandowy wymiar dzieła ujawnił się również w tym, że poszczególne prace opatrzone zostały podpisami nie tylko w języku polskim, ale także francuskim i angielskim. Podpisy obcojęzyczne były przy tym nierzadko bardziej rozbudowane niż polskie, po to, by wyjaśnić zagranicznym widzom związki danego motywu z Rzeczpospolitą. Zadbano i o to, by ów przekaz istotnie dotarł do zagranicznego odbiorcy.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
- kiedy: 07.07.2024 (niedziela), godz. 15:00-16:00
- miejsce: Oddział Zielona Brama Muzeum Narodowego w Gdańsku, ul. Długi Targ 24
- oprowadzanie: Sara Rokicka
- obowiązuje bilet wstępu na wystawę
- nie obowiązują zapisy

________________________________

We would like to invite you to an English language tour of the "Polish Gdańsk 1928. Jan Gumowskis Graphic Art Portfolio exhibition". The exhibition at the Green Gate department will present the work of Jan Gumowski, one of the leading Polish graphic artists of the first half of the 20th century, from his portfolio titled Gdańsk. In addition to lithographs depicting views of the city, the exhibition also features the original pencil drawings that were their prototypes. The latter were acquired by the National Museum in Gdańsk for its collection in 2021, directly from Jan Gumowskis descendants, and are presented to the public for the first time.

Jan Gumowski worked on the Gdańsk portfolio from June to August 1928. It included twenty images of the historic architecture of Gdańsk. The Polish authorities financed the artists stay in the city and the preparation and printing of the graphics. Gumowskis portfolio contains almost exclusively views of those monuments that could be historically associated with the Polish presence in the city: images of Polish kings, Polish coats of arms, or buildings associated with Polish patronage, such as the Royal Chapel, founded in part by King John III Sobieski. This work was, therefore, a manifestation of the Polish claims towards Gdańsk. The fact that individual pictures had captions not only in Polish but also in French and English reveals the works propaganda dimension. The foreign-language captions were often more extensive than Polish ones to explain to foreign viewers the connections of a given motif with the Republic of Poland. Care was also taken to ensure that the message reached the foreign public.

 PRACTICAL INFORMATION:
- when: Sunday, 7 July2024, 15:00-16:00
- where: Oddział Zielona Brama Muzeum Narodowego w Gdańsku, ul. Długi Targ 24
- tour guide: Sara Rokicka
- an entry ticket to the exhibition is required
- no registration required
 

Informacja o biletach

  • Bilet normalny
    15 zł
  • Bilet ulgowy
    1-8 zł
normalny – 15 zł
ulgowy – 8 zł
uczniowie i studenci 7 – 26 lat – 1 zł
bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) i dzieci do 18 lat – 30 zł
bilet grupowy (grupy liczące 10 i więcej osób), cena za 1 os. – 8 zł
karnet 30-dniowy – 40 zł (karnet uprawnia do jednorazowego wstępu na wystawy stałe i czasowe do każdego oddziału Muzeum w okresie jednego miesiąca od dnia zakupu)
karnet roczny, na okaziciela – 150 zł (karnet uprawnia do nielimitowanego wstępu na wystawy stałe i czasowe do każdego oddziału Muzeum w okresie jednego roku od dnia zakupu)