Społeczeństwo Broni Wolnych Sądów Gdańsk Sprawdź!
stat

Społeczeństwo Broni Wolnych Sądów Opinie (6)

W kolejną niedzielę znów to powtórzymy. Tak powinno być a nie jest: Władza sądownicza jest elementem trójpodziału władzy. Z reguły sprawowana jest przez sądy i trybunały. Władza sądownicza sprawowana jest przez wymiar sprawiedliwości. Niezawisłe i niezależne sądy rozstrzygają spory prawne, sprawdzają zgodność działania innych organów z prawem.

W celu realizacji władzy sądowniczej powołuje się:
- sądy powszechne (orzekają w sprawach cywilnych i karnych),
- sądy szczególne (np. wojskowy, pracy).

Organy władzy sądowniczej są z założenia niezawisłe i niezależne. Nie ma możliwości wywierania nacisku na sędziów, w czasie orzekania. Żaden organ władzy państwowej nie może wpływać na treść orzeczeń i wyroków wydawanych przez sądy czy trybunały.

W Polsce, władzę sądowniczą sprawują:
- sądy (Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe)
- oraz trybunały (Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu).
Sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz, wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.