stat
PATRONAT

Warstwy / Layers Maria (Mafe) Satizabal | Galeria Na Piętrze

Na wystawie Warstwy Maria (Mafe) Satizabal artystka pochodząca z Kolumbii, prezentuje swoje fascynacje sztuką Indian Cunas, znanych z oryginalnych tkanin molas. Inspirując się tymi kolorowymi patchworkami, tworzy ona własne tkaniny artystyczne, które są nie tylko hołdem dla tej tradycji, ale również środkiem do osobistej eksploracji. Warstwy to wystawa, która ukazuje, jak artystka dekonstruuje tradycyjne aplikacje i patchworki, przekształcając je w nowoczesne dzieła sztuki. Każda warstwa tkaniny jest dla niej metaforą ochrony historii, tożsamości i czasu, a zarazem środkiem do badania własnej kobiecości i relacji ze społeczeństwem.

Maria (Mafe) Satizabal wykorzystuje technikę warstw, aby stworzyć dialog między przeszłością a teraźniejszością, między indywidualnym doświadczeniem a wspólnotowym dziedzictwem. Jej prace są świadectwem, że tkanina może być płótnem dla opowieści, które są zarówno głęboko osobiste, jak i uniwersalnie rezonujące. Artystka zachęca widzów do refleksji nad własną tożsamością i miejscem w społeczeństwie, jednocześnie podkreślając wartość i piękno tradycyjnych technik.

Wystawa będzie również wyjątkową okazją by zapoznać się z oryginalnymi molas. Artystka tworzy ich kolekcję, aby w ten sposób ocalić tradycyjnie szyte tkaniny, ponieważ obecnie to maszyny wyparły ręczną metodę szycia.

Artystka o swojej pracy:
W swojej praktyce artystycznej wykorzystuję różnorodne media w poszukiwaniu materiałów i technik, które najlepiej oddają moje doświadczenie jako kobiety. Od dawna fascynuje mnie sztuka prekolumbijska. Jest ona częścią mojej tożsamości. Sztuka rdzennej Ameryki oszałamia; jej obrazy jawią się jako proste linie łączące się z moim wewnętrznym ja. Fascynuje mnie jak istotna jest rola kobiet w społeczności.
Od samego początku eksperymentuję z wykorzystaniem różnych środków wyrazu. Moja artystyczna podróż rozpoczęła się od łączenia prekolumbijskich obrazów z wewnętrznymi wizjami kształtów i znaków.

Odczuwam najsilniejszą więź z rdzennym plemieniem o nazwie Cunas. Członkowie tej grupy żyją na pograniczu Kolumbii i Panamy. Ich tradycyjne tkaniny, zwane molas, urzekły mnie już w pierwszej chwili, gdy tylko je ujrzałam. Od razu zaczęłam je kolekcjonować. Fascynuje mnie sposób, w jaki kultura Cunas wyraża się poprzez tkaninę. Użycie przez nich aplikacji odwrotnej i patchworku do połączenia ze sobą życia i środowiska jest czymś wykraczającym poza akt transcendentalnych poszukiwań.

Molas mają różne znaczenia dla Cunas; najczęstszymi motywami są geometryczne linie reprezentujące duchy nazywane NAGA, a także obrazy zwierząt, roślin i ludzi obrazujące codzienne życie społeczności nazywane GEONIGGADI. Cunas używają barw dla wyrażenia określonych znaczeń: przykładowo czerwień odnosi się do Ziemi, żółcień do szczęścia i słońca. Błękit jest związany z kosmiczną przestrzenią i wodą.

Codzienna harmonia pomiędzy duchowością, kultem i kulturą motywuje mnie do głębszych poszukiwań. Praca w technice tkaniny, dekonstrukcja patchworku i aplikacji (haftu) pozwala mi pokazać, jak ludzie i historia nakładają się na siebie, tworząc warstwy chroniące tożsamość lub ukrywające czas. Molas reprezentują początek procesu poszukiwań mojego obrazu siebie oraz kobiecego związku z otoczeniem.

Maria (Mafe) Satizabal artystka wizualna. W 2005 ukończyła Rochester Institute of Technology w Nowym Jorku z tytułem Magistra Sztuk Pięknych. Pracowała m.in. jako profesor w Methodist University, Fayetteville Community College, (Karolina Północna, Stany Zjednoczone), Army MWR Fort Huachuca (Stany Zjednoczone) oraz wykładowca m.in. fotografii, Kultury Ameryki Środkowej oraz Cywilizacji prekolumbijskiej w Rochester Institute of Technology w Nowym Jorku.

Wystawy indywidualne:
- Masquerade, Old Town Gallery, Fayetteville, Karolina Północna, Stany Zjednoczone, 2014
- Paint Like Pablo, Fayetteville, Karolina Północna, Stany Zjednoczone, 2014
- Public Works, Fayetteville, Karolina Północna, Stany Zjednoczone, 2013
- Get the Picture III, Fayetteville, Karolina Północna, Stany Zjednoczone, 2013
- Spas Gallery, Rochester Institute of Technology, Rochester Nowy Jork, Mask (Thesis Show), 2001
- El Paso Museum of Art, Art Between Worlds, 2007
- Salon Art of University Jorge Tadeo Lozano, Bogota, Kolumbia, 1994
- Hall of University Jorge Tadeo Lozano, Bogota, Kolumbia, 1993
_______________

Layers | Maria (Mafe) Satizabal

At the Layers exhibition Colombian artist Maria Satizabal presents her fascination with the art of Cuna indigenous community from Panama and Colombia, known for their original molas fabrics. Inspired by these colorful patchworks, she creates her own artistic fabrics that are not only a tribute to the tradition, but also a means of personal exploration. Layers is an exhibition that shows how the artist deconstructs traditional appliqué and patchworks, transforming them into modern works of art. For her, each layer of fabric is a metaphor for the protection of history, identity and time, and at the same time a means to explore her own femininity and relationship with society.

Maria Satizabal uses the layering technique to create a dialogue between the past and the present, between individual experience and community heritage.
Her work is a testament that fabric can be a canvas for stories that are both deeply personal and universally resonant. The artist encourages viewers to reflect on their own identity and place in society, while emphasizing the value and beauty of traditional techniques.
The exhibition will also be a unique opportunity to see the original molas. The artist collects them to save traditionally sewn fabrics as modern machines have replaced manual sewing methods.

As an artist, I explore different media to find the correct material and technique that matches my expression as a woman. Early on, I was fascinated to see pre-Colombian art, because it is a part of who I am. Secondly, indigenous art blows my mind; the images appear as simplistic lines that connect to my inner self. Im fascinated with how important the womens role is in the community. From the beginning, I have explored the art of experimentation in other medias.
My journey started by combining pre-Colombian images with my own internal visions of shapes and icons.

I found my strongest connection to the indigenous group called Cunas. They live between Colombia and Panama. The first time I saw their designs in fabric called molas, I was captivated; I started collecting pieces immediately. I was always fascinated by the way they express their culture in fabric. The Cunas traditional use of reverse applique and patchwork to bring life and environment together is beyond the transcendental act of exploration.
All molas have different meanings for the Cunas; they are dominated with design elements like geometric lines who represent the spirits called NAGA or different images of animals, plants, and people who represent the daily life in the community called GEONIGGADI. The Cunas use different colors in fabric to express their believes; because color has meaning; example red is relative to the planet earth, yellow is relative to happiness and the sun. Blue is relative to cosmic space and water.

To see the harmony between spiritual worship and culture in daily lives brings me to explore more. I find that works within the technique and deconstruct application and patchwork within the fabric, which allows me to represent how humans and history build layers to protect identity or hide time. Molas represents the beginning of the exploration process to identify my perception of myself and the feminine connection to the social environment.
Maria (Mafe) Satizabal
______________
Jak do nas dojechać?
GAK Stacja Orunia mieści się przy ul. Dworcowej 9, w dzielnicy Orunia Św. Wojciech Lipce.
Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej:
autobus (2 min. pieszo od Stacji Orunia): Gościnna 132,189, 200, 205, 207, 289
pociąg ( 1 min. pieszo od Stacji Orunia) stacja Gdańsk Orunia
rower obok naszej placówki znajduję się stojak, gdzie możesz zaparkować swój rower.