Złap mnie, jeśli potrafisz II Kawiarnia filmowa 'W Starym Kadrze' Gdańsk Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła

Złap mnie, jeśli potrafisz II Opinie (1)

Zapraszamy Was do udziału w drugiej edycji gry miejskiej "Złap mnie, jeśli potrafisz" Organizujemy ją z okazji 10. urodzin kawiarni! Nie byłoby to możliwe, gdyby nie nasi cudowni sąsiedzi i sponsorzy nagród, które będziecie mogli zdobyć. Dziękujemy właścicielom firmy BIOMAR za wsparcie naszej działalności i możliwość zorganizowania gry miejskiej.

Gra terenowa na Starym Mieście w Gdańsku odbędzie się w sobotę i niedzielę (24-25 kwietnia). Do wygrania będą książki, filmy DVD, bony podarunkowe do naszej kawiarni, kubki ceramiczne i nalewki.
Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę będzie na Was czekało po nagród. Zatem łącznie do wygrania będzie aż nagród głównych! Przy okazji będzie to doskonały pomysł na spędzenie wolnego czasu w gronie znajomych. Mimo wszystko maseczki oczywiście wymagane Szczegółowy regulamin gry dostępny poniżej.

Wskazówki - w formie krótkiej rymowanej zagadki - opublikujemy 24 i 25 kwietnia na naszym facebooku oraz instagramie punktualnie o godz. 12:00.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ pt. Złap mnie, jeśli potrafisz II
§ 1. Organizator
1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. Złap mnie, jeśli potrafisz jest Kawiarnia W Starym Kadrze, która znajduje się w Gdańsku przy ul. Lawendowej 2/3. 2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie Starego Miasta w Gdańsku oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.

§ 2. Zasady Gry
1. Gra Miejska pt. Złap mnie, jeśli potrafisz odbywa się 24 i 25 kwietnia 2021 roku w Gdańsku w godzinach 12:00 - 16:00.
2. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań.
3. Udział w Grze jest bezpłatny.
4. W Grze można brać udział indywidualnie lub w grupie osób (Zespole). Jeden Zespół może składać się od 2 do 5 osób maksymalnie.
5. Członkiem każdego z Zespołów musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Grze. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć Organizatorowi w dniu Gry.
6. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.
7. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów, rowerów i innych pojazdów silnikowych.
8. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz obostrzeń sanitarnych wynikających przede wszystkim z sytuacji panującej pandemii koronawirusa (COVID-19). Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu zostanie automatycznie wykluczony z dalszej rozgrywki.
9. Gra toczy się w standardowym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze. 10. Charakter imprezy powoduje, że jej uczestnicy poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.
11. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.
12. W przypadku naruszenia przez Uczestnika lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym Uczestnikom w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
13. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
15. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

§ 3. Uczestnicy Gry
1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest posiadanie smartfona z dostępem do internetu oraz własny długopis/ołówek.
2. W dniu Gry (24.04 oraz 25.04) o godz. 12:00 w mediach społecznościowych Organizatora (Facebook oraz Instagram) opublikowane zostaną zagadki do pierwszego Punktu Kontrolnego
3. Po odgadnięciu zagadki z lokalizacją punktu kontrolnego należy się do niego udać i na miejscu poprosić o mapę oraz kartę gry.
4. Na podstawie zadań umieszczonych w opisie karty gry należy odgadnąć pięcioliterowe hasło i wpisać je na karcie gry
5. Na podstawie zagadek z karty gry i lokalizacji zaznaczonych na dołączonej mapie należy udać się do kolejnych pięciu Punktów Kontrolnych (kolejność dowolna) i zrobić im zdjęcie własnym smartfonem 6. Wypełnioną kartę gry oraz zdjęcia wszystkich Punktów Kontrolnych należy niezwłocznie okazać w Kawiarni W Starym Kadrze przy ul. Lawendowej 2/3.

§ 4. Zwycięzcy Gry
1. Zwycięzcami Gry zostaną wszyscy Uczestnicy, którzy po prawidłowym wypełnieniu karty gry (odgadnięciu hasła składającego się z pięciu liter) udadzą się do Kawiarni W Starym Kadrze przy ul. Lawendowej 2/3 w Gdańsku i pokażą na własnym smartfonie zdjęcia pięciu punktów kontrolnych.
2. Zwycięzcy Gry będą upoważnieni do wylosowania jednej nagrody głównej na każdy Zespół.
3. Każdy uczestnik gry upoważniony jest do wylosowania jednej nagrody pocieszenia.
4. Liczba nagród głównych dla Zwycięzców Gry jest ograniczona i wynosi 20 nagród na 24 kwietnia i 20 nagród na 25 kwietnia.
5. Liczba nagród pocieszenia dla uczestników Gry jest ograniczona i wynosi 30 nagród na 24 kwietnia i 30 nagród na 25 kwietnia.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się w wydarzeniu facebookowym Organizatora Złap mnie, jeśli potrafisz II.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. Pokaż mniej