Politechnika Gdańska - Wydział Architektury

Na wydziale obecnie uczy się ok. 1277 studentów, przy czym prawie 879 z nich stanowią kobiety.

Wydział oferuje następujące kierunki studiów:

1. Architektura
2. Gospodarka przestrzennaKierunek Architektura oferuje studia I i II stopnia
Kierunek Gospodarka przestrzenna oferuje studia I stopnia, a niebawem także II stopnia.

Kto jest stworzony do bycia architektem?

Jeżeli wizualizując swoje pomysły potrafisz przewidzieć, jak wpłyniesz na wygląd bliższego i dalszego otoczenia - wybrałeś dobry kierunek. Dokładność inżyniera i fantazja wielbiciela sztuki pomogą ci gładko przejść przez studia, na których poznasz historię architektury, urbanistyki i sztuk pięknych, teorię i praktykę w konstrukcji, fizyce budowli oraz projektowaniu. To szansa, by połączyć przyjemne z pożytecznym, pasję tworzenia z potrzebą władania "wiedzą tajemną" - przepisami techniczno-budowlanymi, metodami organizacji, zasadami procesu inwestycyjnego.

Co po studiach I stopnia* na kierunku Architektura?

-znajdziesz zatrudnienie w wykonawstwie lub nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem,
-znając prawo budowlane i ekonomikę z łatwością będziesz mógł planować procesy inwestycyjne zgodnie z przepisami Unii Europejskiej,
-dzięki dobremu władaniu językiem angielskim możesz też wyruszyć w podróż i szukać satysfakcjonującego zajęcia poza granicami Polski,
-i wiele, wiele innych ;-)
*trwających 7 semestrów

Studia I stopnia zapewnią ci tytuł inżyniera lub inżyniera architekta, a II stopnia tytuł magistra inżyniera architekta.

Co po studiach II stopnia** na kierunku Architektura?

- przede wszystkim samodzielna, twórcza praca zawodowa,
- indywidualna lub zespołowa działalność zawodowa z obszaru architektury i urbanistyki,
- współpraca ze specjalistami z dziedzin technicznych, przyrodniczych, ekonomicznych, humanistycznych i plastycznych,
- projektowanie i realizowanie inwestycji,
- wiele wyzwań związanych z odpowiedzialnością za harmonijne kształtowanie przestrzeni, w której funkcjonujesz także ty sam.
**trwających 3 semestry

Kto powinien wybrać Gospodarkę przestrzenną?

Jeżeli przestrzeń, w której żyjesz, nie jest ci obojętna i wiesz, jak ją ulepszyć z myślą o jej użytkownikach, wybierz ten kierunek. W procesie kształcenia zrozumiesz zasady sporządzania dokumentów planistycznych, prognostycznych, studialnych i o charakterze koordynacyjnym. To wiedza niezbędna, a miasta i gminy będą ci wdzięczne za dobre opanowanie tematu. W końcu to od ciebie będzie zależała spójność ich polityki rozwoju przestrzennego. Poza tym poznasz nowoczesne techniki komputerowe w monitorowaniu, analizach i przygotowaniu różnych przedsięwzięć inwestycyjnych, a poznając zasady pozyskiwania funduszy unijnych dowiesz się, jak skutecznie można rozwijać np. obszary wiejskie.

Co po studiach I stopnia*?

- odnajdziesz się zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnych firmach,
- znajdziesz zatrudnienie w biurach projektowych przy planowaniu przestrzennym,
- możesz także współpracować z administracją samorządową i rządową wszystkich szczebli podczas realizacji i nadzoru nad polityką planistyczną gmin,
- doradztwo inwestycyjne także jest jedną z możliwych ścieżek twojej kariery, tak samo jak asystowanie przy realizacji nowych zamierzeń architektonicznych.
*trwających 7 semestrów

Opinie

Ten obiekt nie ma jeszcze opinii.