Inżynieria Mechaniczna i Okrętowa na Politechnice Gdańskiej. Powstaje nowy wydział

23 lipca 2020, 11:45
Wioleta Stolarska

Politechnika Gdańska chce wspierać rozwój branży morskiej i tworzy nowy Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętowej. Powstanie on w ramach integracji dwóch wydziałów funkcjonujących dotychczas osobno: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa. O tej zmianie mówiono już od dawna, pełna integracja nastąpi najwcześniej jesienią 2021 r.Podniesienie kompetencji i możliwości badawczych naukowców, podwyższenie poziomu kształcenia, a także chęć wyjścia naprzeciw obecnym trendom w branży morskiej zdecydowały o utworzeniu na Politechnice Gdańskiej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętowej.

O idei zintegrowania Wydziału Mechanicznego z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa mówiono od dłuższego czasu. Działalność naukowa, badawcza i dydaktyczna obydwu wydziałów od dawna były do siebie zbliżone, a jak przekonuje uczelnia - pierwsze, wewnętrzne analizy wskazywały, że ich połączenie mogłoby przynieść korzyści zarówno samej uczelni, jak również pomorskiej gospodarce.

Czytaj też: Odpowiedni kierunek szansą na wyższą pensję? Sprawdzamy zarobki po studiach

Pozytywna opinia zielonym światłemDrobiazgową analizę struktury i efektów dotychczasowej pracy wydziałów OiO i WM zlecono pod koniec ub. roku niezależnemu zespołowi audytorskiemu pod przewodnictwem prof. Piotra Doerffera z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Jej wynik potwierdził, że zintegrowanie wydziałów jest zasadne, pozytywnie zaopiniowała je również Rada Uczelni. Następnie uchwałę w tej sprawie przegłosowano na posiedzeniu senatu PG na początku lipca (stosunkiem głosów 29:6, z czego 29 głosów na "tak" i 6 na "nie").

Tym samym, od 1 stycznia 2021 r., rozpocznie się integracja organizacyjna wydziałów, a kolejnym krokiem będzie połączenie strukturalne, które umożliwi kształcenie kadr i prowadzenie badań naukowych na nowym wydziale: Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG.

Czytaj też: Nowe szaty gmachu Politechniki Gdańskiej

PG chce wspierać rozwój branży morskiejJak przekonują przedstawiciele uczelni, potrzeba zintegrowania wydziałów wynika m.in. z tego, że PG chce brać aktywny udział w wieloaspektowym rozwoju branży morskiej - jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu. Tymczasem pozycja wydziału OiO na tej płaszczyźnie w ostatnich latach stopniowo słabła.

Jeszcze w czasach powojennych wydział ten kształcił doskonale przygotowane kadry i prowadził innowacyjne badania naukowe. Po przemianach ustrojowych i problemach, z jakimi zmagał się cały przemysł morski w Polsce (m.in. likwidacja stoczni w Gdyni i Gdańsku), na rynku ostały się jednak głównie mniejsze zakłady stoczniowe. Zaczęło brakować pracy dla ekspertów, a wielu naukowców odeszło w tym czasie na emeryturę. Trudności z odtworzeniem kadr ciągnęły się przez kolejne lata, a równolegle spadała też liczba zleceń dla wydziału od podmiotów zewnętrznych, co powodowało z kolei zmniejszenie jego aktywności naukowo-przemysłowej i stopniowy spadek tzw. kategoryzacji.

Czytaj też: Najlepsze pomorskie uczelnie w rankingu "Perspektyw"

Zdaniem władz uczelni połączenie umożliwi jednak stworzenie nowej, silnej jednostki naukowo-badawczej i dydaktycznej przy wykorzystaniu istniejących zasobów.

- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa może stać się jednym z filarów Politechniki Gdańskiej, łącząc kompetencje naukowców obydwu wydziałów z aparaturą badawczą i nowymi możliwościami rozwoju - mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. - Dzięki ukierunkowaniu prac naukowych i dydaktyki na nowym wydziale na takie obszary, jak budowa i remonty nabrzeży portowych, nowoczesnych statków i innych jednostek nawodnych, a także morskich elektrowni wiatrowych, będziemy odgrywać jeszcze większą rolę w rozwijaniu gospodarki morskiej w Polsce - dodaje.

Nowe możliwości dla naukowcówDzięki utworzeniu Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (WIMiO) PG uzyska szereg kolejnych możliwości, które wpiszą się przy tym w realizację ministerialnego programu IDUB - "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (jesienią ub. roku PG otrzymała w nim status "uczelni badawczej" jako najwyżej sklasyfikowana uczelnia techniczna w Polsce).

Integracja pozwoli m.in. na wymianę kompetencji i doświadczeń poszczególnych zespołów naukowych, a także korzystanie ze wspólnych zasobów infrastrukturalnych (na wydz. OiO znajduje się np. aparatura o dużo większej skali i możliwościach badawczych), co przełoży się z kolei na sprawniejsze pozyskiwanie grantów, otwieranie nowych projektów badawczych i zwiększenie liczby publikacji naukowych. Wspólne działania ułatwią też zatrudnianie przez uczelnię uznanych nauczycieli akademickich z innych ośrodków naukowych (również zagranicznych) oraz pozyskiwanie najzdolniejszych maturzystów.

Nowy wydział będzie też zbliżony wielkością do wiodących wydziałów PG, co pozwoli na uporządkowanie struktury całej uczelni.

Szkoły wyższe w Trójmieście


Połączenie wydziałów - co oznacza dla studentów?Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim działalności naukowo-badawczej wydziałów i nie będą miały przełożenia na ofertę dydaktyczną. Studenci WM i OiO nadal będą się uczyć na tych samych kierunkach, będą mieli te same przedmioty, a nawet te same sale wykładowe. Programy studiów również pozostaną w tym samym kształcie co dotychczas, a jedyną zmianą będzie - począwszy od pierwszych obron prac dyplomowych w 2021 r. - wpis na dyplomie ukończenia studiów, gdzie znajdzie się nazwa nowego wydziału. Te same zasady dotyczą również przyszłych studentów PG, którzy naukę rozpoczną w październiku br.

Programy kształcenia na obydwu wydziałach będą mogły być jednak rozwijane w przyszłości na zasadach interdyscyplinarnej współpracy. Już teraz uzupełniają się na kilku kluczowych polach, m.in. w naukach z zakresu termodynamiki, mechaniki czy konstrukcji maszyn, a wydziały prowadzą też wspólny kierunek (energetyka). Wzajemna korelacja na nowym wydziale pozwoli jednak na podniesienie jakości kształcenia, a także na otwarcie w przyszłości nowych kierunków studiów. Zwiększy też możliwości międzynarodowych wymian studenckich.

Jak przekonują przedstawiciele uczelni, dzięki usytuowaniu PG w bezpośrednim sąsiedztwie morza i dużych, znaczących portów morskich w Gdańsku i Gdyni, stabilnie zarządzany Wydział IMiO może stać się ważnym graczem na mapie europejskich wydziałów mechaniczno-okrętowych, przygotowujących wieloaspektowo wykształcone i wykwalifikowane kadry dla dynamicznie rozwijającej się branży morskiej.