Jak obliczyć punkty w rekrutacji do szkoły średniej?

14 stycznia 2020, 8:00
Wioleta Stolarska

Za nieco ponad trzy miesiące uczniowie klas ósmych przystąpią do egzaminów kończących szkołę podstawową. Jeszcze przed poznaniem wyników w szkołach średnich ruszy rekrutacja na rok szkolny 2020/2021. Każda placówka określi kryteria, które zadecydują o przyjęciu uczniów. Warto już teraz sprawdzić, ile punktów trzeba zdobyć, by bez problemu kontynuować naukę w wymarzonej szkole. Przypominamy, jakie progi punktowe obowiązywały w trójmiejskich szkołach podczas ubiegłorocznej rekrutacji.W tym roku po raz drugi po reformie oświaty do egzaminu przystąpią ósmoklasiści. Uczniowie swój maraton rozpoczną 21 kwietnia (wtorek) egzaminem z języka polskiego, 22 kwietnia (środa) - matematyki, 23 kwietnia (czwartek) - języka obcego nowożytnego. Dla tych ósmoklasistów, którzy z przyczyn zdrowotnych czy wypadków losowych nie będą mogli wtedy napisać egzaminu, przygotowano termin dodatkowy - od 1 do 3 czerwca 2020.

Co jest ważne podczas rekrutacji?W pierwszej kolejności podczas postępowania rekrutacyjnego pod uwagę będą brane wyniki egzaminu ósmoklasisty. Komisja rekrutacyjna uwzględni także oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych przedmiotów. O tym, które to będą, zdecyduje dyrektor szkoły przeprowadzającej rekrutację. Dodatkowe punkty będzie można uzyskać za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem oraz za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

Każda szkoła ustala własne kryteria przyjęcia uczniów, które dopasowane będą do profili oferowanych klas.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rekrutacji wynosi 200 punktów - uczeń może otrzymać 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty i 100 punktów za świadectwo, oceny oraz dodatkowe konkursy.

Szkoły średnie w Trójmieście


Jak obliczamy punkty za wynik uzyskany z poszczególnych egzaminów?

 • język polski (maksymalnie 100 proc. = 35 punktów, wynik egzaminu mnoży się przez 0,35) - 35 punktów;
 • matematyka (maksymalnie 100 proc. = 35 punktów, wynik egzaminu mnoży się przez 0,35) - 35 punktów;
 • język obcy nowożytny - poziom podstawowy (maksymalnie 100 proc. = 30 punktów, wynik egzaminu mnoży się przez 0,3) - 30 punktów.

Jak obliczamy punkty za świadectwo, oceny oraz dodatkowe konkursy?

Każdy uczeń może otrzymać dodatkowe punkty za: wybrane oceny ze świadectwa, za średnią ocen (powyżej 4,75 i bardzo dobre zachowanie), za działanie w wolontariacie i za szczególne osiągnięcia np. w konkursach kuratoryjnych (co najmniej na szczeblu wojewódzkim) czy osiągnięcia artystyczne i sportowe (co najmniej na szczeblu gminnym).

Punkty za oceny na świadectwie oblicza się dla czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów, które wskazane są jako punktowane do danej klasy w liceum. Za ocenę celującą można dostać 18 punktów, za bardzo dobrą - 17, za dobrą - 14, za dostateczną - 8, za dopuszczającą - 2 punkty.

Dodatkowo za świadectwo z wyróżnieniem można zyskać kolejne 7 punktów.

Za szczególne osiągnięcia, np. osiągnięcie tytułu finalisty i laureata konkursów przedmiotowych, można otrzymać maksymalnie 18 punktów. Gdzie te punkty można zdobyć i jak są one liczone:

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 Ustawy o systemie oświaty:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty. (Dziennik Ustaw - 3 - poz. 1737)

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 Ustawy o systemie oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
 • b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,
 • c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
 • d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

Również za wolontariat uczniowie mogą uzyskać 3 dodatkowe punkty (warto pamiętać, aby sprawdzić, czy organizacja, w której chcemy udzielać się jako wolontariusze, wydaje zaświadczenia, taki dokument należy bowiem przekazać wychowawcy klasy, by informacja o wolontariacie została odnotowana na świadectwie).

Więcej szczegółowych informacji na temat zasad obliczania punktów w rekrutacji do szkół średnich można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r.

Przy rekrutacji do niektórych klas szkół średnich prowadzone są dodatkowe sprawdziany klasyfikujące m.in. do oddziałów dwujęzycznych, do oddziałów sportowych czy klas artystycznych. Mogą one mieć duże znaczenie w sytuacji, kiedy zainteresowanych miejscem w klasie będzie dużo osób z taką samą liczbą punktów.

Przypominamy, jakie progi punktowe obowiązywały w trójmiejskich liceach podczas ubiegłorocznej rekrutacji:Czy wiesz już do jakiej szkoły średniej chcesz się dostać?
17%

tak, na pewno się dostanę

24%

wiem, ale jeśli się nie uda, to mam już wybrane kolejne szkoły

27%

raczej nie, ciągle się zastanawiam

11%

zdecyduję, gdy zobaczę, jak poszły mi egzaminy

21%

nie mam pojęcia

zakończona

łącznie głosów: 90