stat

Pomysły studentek na to, jak wykorzystać walory architektoniczne i krajobrazowe Gdyni

19 listopada 2019, 12:00
ws

Jak wykorzystać walory architektoniczne i krajobrazowe Gdyni, gdzie należy chronić ukształtowanie i rzeźbę miasta - tym tematom przyjrzeli się studenci w konkursie o nagrodę prezydenta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta. W sumie zgłoszono siedem propozycji prac. Teraz pomysły i zaangażowanie ich autorów doceniono.Wszystkie prace dyplomowe zgłoszone do konkursu zostały obronione na ocenę bardzo dobrą. Komisja pod przewodnictwem Katarzyny Gruszki, naczelnik Wydziału Strategii, postanowiła docenić trzy najbardziej wyróżniające się. Dyplomy recenzował także prof. dr hab. Tadeusz Palmowski z Wydziału Oceanografii i Geografii w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Innowacyjne rozwiązania dla miasta i mieszkańcówLiczyły się możliwe do osiągnięcia - w przypadku wdrożenia pracy - efekty dla zrównoważonego rozwoju miasta oraz użyteczności dla mieszkańców lub rozwiązania problemów społecznych, infrastrukturalnych, środowiskowych. Komisja pod uwagę brała też twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem miasta z pomysłem wdrożenia projektu w Gdyni; innowacyjność zaproponowanych rozwiązań oraz aspekt badawczy, który może być wykorzystany przez miasto w podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz rozwoju miasta.

Z autorami najlepszych prac spotkał się prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, który wręczył im wyróżnienia oraz pogratulował merytorycznych i ciekawych dyplomów. W tym roku doceniono trzy autorki prac o tematyce rozwoju gospodarczego miasta.

- To bardzo ważne, że osoby z inspiracjami naukowymi, podejmując zagadnienia badawcze, szukają ich na terenie naszego miasta. To takie zagadnienia, które - pomimo ich naukowego charakteru - chętnie poznaliby gdynianie, którzy interesują się życiem naszego miasta. Mamy temat związany z osuwiskami, który jest bardzo prawdziwy, konkretny i realny. Jest też praca dotycząca przekształcenia historycznej zabudowy pod nowoczesne funkcje. To wyzwanie, z którym mierzy się nie tylko Gdynia, ale także wszystkie miasta, które mają substancje historyczne i chcą je zachować, i szukają na to nowych pomysłów. Pojawił się również temat związany z nową lokalizacją cmentarza w Gdyni, dawno przesądzoną planem zagospodarowania. Autorka pracy pokazała, jak można w ciekawy sposób zaprojektować sam cmentarz i przestrzeń parkową - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Mapa ryzyka osuwiskowego w GdyniWedług jury pracę najbliższą idei konkursu stworzyła Anna Małka. Napisała ona rozprawę doktorską pt. "Podatność i ryzyko osuwiskowe w obszarach rzeźby młodoglacjalnej, przeobrażonej antropogenicznie, na terenie Gdyni". Praca powstała w Oddziale Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, pod kierunkiem prof. dr hab. Antoniego Wójcika. Laureatka konkursu otrzymała nagrodę główną w wysokości 5556 zł.

- Spośród tegorocznych dyplomów praca poświęcona zagrożeniom osuwiskowym zdecydowanie się wyróżniła. Jest na czasie. Kiedy mówimy o zmianach klimatycznych, to ta praca doskonale się wkomponowuje w ten nurt badań. Przygotowano ją pod kątem ochrony przed zagrożeniami, które mogą być w Gdyni. Praca daje konkretne wskazówki, gdzie można będzie urbanizować przestrzeń, a gdzie nie. Dlatego oceniam ją tak wysoko - mówi prof. dr hab. Tadeusz Palmowski z Wydziału Oceanografii i Geografii w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.
Recenzent zauważył też, iż w warunkach występowania coraz częstszych przyrodniczych zjawisk ekstremalnych wykorzystanie analiz dokonanych w pracy może zminimalizować potencjalne zagrożenia osuwiskowe na terenie miasta.

- Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, bardzo się cieszę z tej nagrody. Moja praca dotyczy ruchów masowych. To temat trudny, bo osuwiska są zjawiskami, które szybko wycieramy z pamięci. Zajęłam się w swojej pracy dwoma kwestiami. Pierwsza to podatność osuwiskowa, a drugi problem to ryzyko osuwiskowe. Stworzyłam mapę ryzyka osuwiskowego. Pokazuje ona, na jakich obszarach Gdyni te straty materialne, związane ze zmianami środowiska, budownictwem czy niszczeniem infrastruktury, mogą być największe. Mapy mogą znaleźć zastosowanie w zagospodarowaniu przestrzennym, ale moim zdaniem wartość informacyjna to ich największy walor. A to dlatego, że pokazują one, na jakich obszarach ryzyko osuwiskowe jest największe i gdzie należy podjąć działania, które je zminimalizują. Do takich działań może należeć np. dbanie o pokrywę roślinną, utrzymywanie w odpowiednim stanie systemów odprowadzania wód czy dążenie do tego, żeby zabudowa nie była zbyt zagęszczona - tłumaczy Anna Małka, laureatka nagrody głównej.

Projekt nowego cmentarzaPoza nagrodą główną przyznano również dwa wyróżnienia. Jedno z nich otrzymała Rosita Gołembiewska za pracę inżynierską pt. "Cmentarz jako park w krajobrazie. Projekt koncepcyjny zagospodarowania nekropolii przy górze Donas w Gdyni". Dyplom powstał na Wydziale Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej, pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Bogny Lipińskiej. Wyróżnionej autorce komisja konkursowa przyznała 2778 zł nagrody.

- To wyróżnienie jest ukoronowaniem mojej pracy. Cieszę się, że komisja wysoko ją oceniła, bo temat był trochę niewdzięczny. Dotyczył on projektu nowej nekropolii na terenie Gdyni, w okolicy góry Donas. Miasto rzeczywiście planuje ten teren przeznaczyć do tego celu. Chciałam przede wszystkim zwrócić uwagę na jego szczególne cechy - mówi Rosita Gołembiewska, wyróżniona w konkursie.
Projekt nowego cmentarza uwzględnia zapisy nie tylko Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale także zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.

- Projekt pani Rosity Gołembiewskiej został zainspirowany pięknem przyrody i dalekimi widokami miejsca przeznaczonego w planach miasta na nowy cmentarz komunalny. Metoda i proces projektowy zostały oparte o szczegółową wizję terenową i zanotowanie szczególnie cennych otwarć widokowych. Autorka wykonała analizę krajobrazową i do jej wyników dostosowała rozrysowanie układu dróg, ścieżek i kwater. Praca jest przykładem rzetelnego przestudiowania form krajobrazu i jego późniejszej percepcji w docelowym użytkowaniu przestrzeni - ocenia dr hab. inż arch. Bogna Lipińska, promotor pracy dyplomowej inżynierskiej Rosity Gołembiewskiej.

Adaptacja przestrzeni po przemyśleDrugie wyróżnienie powędrowało do Angeliki Popowicz za pracę magisterską pt. "Adaptacja zabytkowej łuszczarni ryżu na centrum szkoleniowo-hotelowe". Powstała ona na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J Śniadeckich w Bydgoszczy, pod kierunkiem prof. Lecha Tempczyka.

- Nagroda jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ ta praca magisterska była bardzo trudna i kosztowała mnie dużo pracy, a została stworzona w krótkim czasie. Dotyczy problematyki adaptacji przestrzeni poprzemysłowej. Każde miasto w końcu się z tym spotka, bo wchłania pewne tereny, które niedługo przestaną być wykorzystywane w celowy sposób. I to bardzo ważne, żeby nauczyć się na nowo adaptować te tereny i przywracać je do funkcji przydatnej dla miasta, mieszkańców i turystów - mówi Angelika Popowicz.
Angelika Popowicz w swojej pracy zaproponowała, aby funkcjonujący na terenie portu gdyńskiego, od drugiej połowy lat 20. XX wieku, przemysłowy obiekt łuszczarni ryżu po zakończeniu jego pierwotnej funkcji przekształcić w obiekt hotelowy, który miałby być dedykowany pracownikom portu, marynarzom i żeglarzom. Projekt zakłada lokalizację w tym miejscu, poza pokojami hotelowymi i apartamentami, części restauracyjnej, konferencyjnej oraz baru, a także sklepu żeglarskiego. Hotel ten, zdaniem autorki, może wzbogacić ofertę turystyczną Gdyni.

ws