Rady uczelni. Co robią i ile zarabiają ich członkowie?

25 lutego 2021, 9:00
Ewa Palińska
W skład rad uczelni wchodzi 6 albo 8 osób powoływanych przez senat, z czego co najmniej 50 proc. stanowią osoby spoza wspólnoty uczelni. Obligatoryjnie członkiem rady jest również przewodniczący samorządu studenckiego, który nie otrzymuje jednak żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. Więcej zdjęć (9)

W skład rad uczelni wchodzi 6 albo 8 osób powoływanych przez senat, z czego co najmniej 50 proc. stanowią osoby spoza wspólnoty uczelni. Obligatoryjnie członkiem rady jest również przewodniczący samorządu studenckiego, który nie otrzymuje jednak żadnego wynagrodzenia z tego tytułu.

mat. prasowe

W skład rad uczelni wchodzi 6 albo 8 osób powoływanych przez senat, z czego co najmniej 50 proc. stanowią osoby spoza wspólnoty uczelni. Obligatoryjnie członkiem rady jest również przewodniczący samorządu studenckiego, który nie otrzymuje jednak żadnego wynagrodzenia z tego tytułu.

mat. prasowe

Rada uczelni to funkcjonujący od ponad dwóch lat organ doradczo-nadzorczy uczelni publicznych, wprowadzony tzw. Ustawą 2.0 jako "Konstytucja dla nauki" jeszcze przez Jarosława Gowina. W jej skład wchodzą zarówno osoby z uczelni, jak i spoza jej struktur. Sprawdziliśmy, kto zasiada w radach trójmiejskich uczelni i na jakie wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji mogą liczyć ich członkowie.W skład rady uczelni wchodzi: 6 albo 8 osób powoływanych przez senat, z czego co najmniej 50 proc. stanowią osoby spoza wspólnoty uczelni i przewodniczący samorządu studenckiego.

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Uczelni reguluje ustawa. Wynosi ono 30 proc. minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego profesora uczelni publicznej określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wynagrodzenie nie przysługuje przewodniczącemu Uczelnianego Samorządu Studenckiego.

Kadencja Rady Uczelni trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja senatu. Ta sama osoba może być członkiem Rady Uczelni nie więcej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. Członkostwa w Radzie Uczelni nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu tej lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji publicznej - rządowej lub samorządowej. Członkostwo wygasa w przypadku śmierci, rezygnacji z członkostwa, niezłożenia oświadczenia lustracyjnego.

Ile zarabiają rektorzy trójmiejskich uczelni?Decyduje większość głosówPosiedzenia Rady Uczelni powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, z wyjątkiem wakacji letnich. Uchwały Rady Uczelni zapadają zwykłą większością głosów w trybie głosowania jawnego (z wyjątkiem głosowań w sprawach osobowych), przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, chyba że ustawa lub statut przewidują inne wymagania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Uczelni. Z posiedzenia Rady Uczelni sporządzany jest protokół dokumentujący przebieg posiedzenia, który podpisuje przewodniczący Rady. W terminie do 10 dni od zakończenia posiedzenia Rady Uczelni przewodniczący przekazuje protokół z posiedzenia rektorowi.

Zadania Rady UczelniDo zadań Rady Uczelni należy:

  • opiniowanie projektu strategii uczelni;
  • opiniowanie projektu statutu;
  • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
  • monitorowanie zarządzania uczelnią;
  • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
  • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni.

W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni:

  • opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
  • dokonuje wyboru firmy audytorskiej, która ma zbadać roczne sprawozdanie finansowe uczelni;
  • zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
  • zatwierdza sprawozdanie finansowe.

Rada Uczelni składa senatowi roczne sprawozdanie z działalności nie później niż do 30 czerwca roku bezpośrednio następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.Uniwersytet GdańskiSkład Rady Uczelni:

Spoza uczelni:

Dominik Antonowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Maciej Duszczyk, Uniwersytet Warszawski,
Bartłomiej Glinka, prezes OMIDA Logistics,
Tomasz Szymczak, Inkubator "Starter".

Z UG:

Anna Machnikowska, Wydział Prawa i Administracji UG,
Małgorzata Omilanowska, Wydział Historyczny UG.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie członka Rady Uniwersytetu Gdańskiego w kadencji 2021-2024 wynosi 3 tys. zł brutto.

Politechnika GdańskaSkład Rady Uczelni:

Sławomir Halbryt - przewodniczący, prezes zarządu Sescom SA,
Wojciech Falkowski - prezes zarządu Ecol-Group sp. z o.o.,
Inacio Golebski - prezes DNV GL Poland sp. z o.o.,
prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk - Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej,
Andrzej Synowiecki - prezes Radmor SA,
Małgorzata Winiarek-Gajewska - prezes NDI SA,
Karolina Matuszewska - przewodnicząca SSPG (Samorząd Studentów PG).

Wynagrodzenie

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego RU PG wynosi 4,2 tys. zł brutto.

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia członka RU PG w kadencji 2021-2024 wynosi 1 tys. zł brutto.

Gdański Uniwersytet MedycznyGdański Uniwersytet Medyczny Więcej zdjęć (9)

Gdański Uniwersytet Medyczny

mat. prasowe GUMed

Gdański Uniwersytet Medyczny

mat. prasowe GUMed

Skład Rady Uczelni:

Osoby ze wspólnoty GUMed:

prof. Ewa Iżycka-Świeszewska - kierownik Zakładu Patologii i Neuropatologii,
prof. Ryszard Smoleński - kierownik Katedry i Zakładu Biochemii,
prof. Małgorzata Sznitowska - kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej, prorektor ds. nauki w kadencji 2008-2012,
Bartosz Fałkowski - przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studenckiego.

Osoby spoza wspólnoty GUMed:

dr Roman Budziński,
mgr Paweł Orłowski,
dr Paweł Pietkiewicz.


Wynagrodzenie

Członkowie rady w bieżącej kadencji otrzymują 1923 zł, co stanowi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia dla profesora (6410 zł).

Akademia Wychowania Fizycznego i SportuAkademia Wychowania Fizycznego i Sportu Więcej zdjęć (9)

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

mat. prasowe

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

mat. prasowe

Skład Rady Uczelni:

prof. dr hab. Artur Nowak-Far - przewodniczący,
prof. dr hab. Adam Zając,
mgr inż. Robert Fabiański,
dr Rafał Camilleri,
dr Tomasz Taraszkiewicz,
mgr Agnieszka Domaracka-Herrmann.

Przedstawiciel studentów: Michał Niepsuj.

Wynagrodzenie

Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Akademii powołanych przez Senat AWFiS na kadencję 2021-2024, niebędących przedstawicielami samorządu studenckiego, wynosi:

- 2 tys. zł brutto - wynagrodzenie przewodniczącego Rady Akademii,

- 1,5 tys. zł brutto - wynagrodzenie pozostałych członków Rady Akademii.

Akademia MuzycznaAkademia Muzyczna w Gdańsku Więcej zdjęć (9)

Akademia Muzyczna w Gdańsku

fot. Edyta Steć/Trojmiasto.pl

Akademia Muzyczna w Gdańsku

fot. Edyta Steć/Trojmiasto.pl

Skład Rady Uczelni:

Spoza wspólnoty uczelni:

Jan Strawiński - przewodniczący
Tomasz Fopke
Tomasz Kopoczyński


Ze wspólnoty uczelni:

dr hab. Witosława Frankowska
prof. dr hab. Tadeusz Samerek
prof. dr hab. Maciej Sobczak
przewodniczący Samorządu Studenckiego Akademii - Dominik Mazan

Wynagrodzenie

Członkowie Rady Akademii otrzymują wynagrodzenie w tej samej wysokości, niezależnie od tego, czy pochodzą ze wspólnoty uczelni, czy są członkami z zewnątrz, w kwocie 1 tys. zł brutto miesięcznie.

Powyższe rozwiązanie nie dotyczy przewodniczącego Rady Akademii, który otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Akademia Sztuk Pięknych w GdańskuAkademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Więcej zdjęć (9)

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

fot. Łukasz Unterschuetz/Trojmiasto.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

fot. Łukasz Unterschuetz/Trojmiasto.pl

Skład Rady Uczelni:

dr hab. Waldemar Ossowski prof. UG - przewodniczący,
prof. Janusz Akermann,
prof. Sławomir Fijałkowski,
dr hab. Jacek Friedrych prof. UG,
Magdalena Pramfelt,
prof. Janina Rudnicka,
Zuzanna Dydjow URSS.


Wynagrodzenie:

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia członka Rady Uczelni ASP w Gdańsku wynosi 2 tys. zł brutto.

Akademia Sztuk Pięknych otwiera sklep. Pomoże studentom sprzedawać praceUniwersytet MorskiSkład Rady Uczelni:

Spoza wspólnoty UMG:

mgr Joanna Violetta Zielińska - przewodnicząca,
mgr inż. Sławomir Tadeusz Kalicki,
mgr inż. Andrzej Madejski.

Spośród wspólnoty UMG:

dr hab. inż. Przemysław Dmowski, prof. UMG,
dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG,
dr hab. inż. Kazimierz Witkowski, prof. UMG.

Marcel Głuchowski - przewodniczący Parlamentu Studentów UMG.


Wynagrodzenie

Członkowie rady otrzymują 3 tys. zł brutto, przewodniczący 3,5 tys. zł brutto.

Akademia Marynarki WojennejAkademia Marynarki Wojennej w Gdyni Więcej zdjęć (9)

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

fot. Kacper Kowalski / aeromedia.pl dla AMW

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

fot. Kacper Kowalski / aeromedia.pl dla AMW

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym w uczelni wojskowej nie powołuje się Rady Uczelni.
Czy studiowałe(a)ś na którejkolwiek z trójmiejskich wyższych uczelni publicznych?
87%

tak

13%

nie

zakończona

łącznie głosów: 421

Opinie wybrane


wszystkie opinie (34)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.