Najnowsze dane z pomorskiego rynku pracy

31 sierpnia 2021, 14:00
VIK
W większości powiatów województwa pomorskiego bezrobotne kobiety stanowiły liczniejszą grupę niż bezrobotni mężczyźni. Więcej zdjęć (6)

W większości powiatów województwa pomorskiego bezrobotne kobiety stanowiły liczniejszą grupę niż bezrobotni mężczyźni.

fot. 123rf / antikainen

W większości powiatów województwa pomorskiego bezrobotne kobiety stanowiły liczniejszą grupę niż bezrobotni mężczyźni.

fot. 123rf / antikainen

W końcu czerwca 2021 r. bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy stanowili 5,8 proc. cywilnej ludności aktywnej zawodowo. W skali roku odnotowano wzrost stopy bezrobocia - podał najnowsze dane Główny Urząd Statystyczny.W powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego w końcu czerwca 2021 r. zarejestrowanych było 54,7 tys. osób bezrobotnych, co w stosunku do czerwca 2020 r. oznacza wzrost o 2,4 tys. osób (o 4,6 proc.). W skali roku wzrost liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych odnotowano w większości powiatów, a największy w Słupsku (o 24,5 proc.), Gdańsku (o 18,2 proc.) oraz w powiecie gdańskim (o 17,6 proc.).


Udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych wyniósł 59,0 proc. (w czerwcu 2020 r. - 59,5 proc.). W większości powiatów województwa pomorskiego bezrobotne kobiety stanowiły liczniejszą grupę niż bezrobotni mężczyźni. Jednak mimo przewagi kobiet w populacji bezrobotnych zarejestrowanych, wzrost liczby bezrobotnych mężczyzn w odniesieniu do I półrocza 2020 r. był wyższy niż w przypadku kobiet (5,7 proc. wobec 3,8 proc.). Największy udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w danym powiecie na koniec czerwca 2021 r. odnotowano w powiecie sztumskim (73,2 proc.) i chojnickim (65,7 proc.). Jedynie w Słupsku udział bezrobotnych kobiet był mniejszy niż mężczyzn i wyniósł 49,3 proc.


Stopa bezrobocia rejestrowanego (stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo) w województwie pomorskim w czerwcu 2021 r. wyniosła 5,8 proc. i zwiększyła się w ujęciu rocznym o 0,3 p.proc. W analizowanym okresie stopa bezrobocia wzrosła w większości powiatów, a w największym stopniu w powiecie słupskim oraz w Słupsku (po 1,1 p.proc.).

Spośród 34,3 tys. osób bezrobotnych nowo zarejestrowanych w I półroczu 2021 r. najliczniejszą grupę stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (25,8 tys. osób), a ich udział w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych zmniejszył się o 2,2 p.proc. w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. i wyniósł 75,4 proc.


Z ewidencji bezrobotnych w województwie pomorskim w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. wyłączono 35,7 tys. osób, o 26,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Główną przyczyną wyrejestrowania było podjęcie pracy, w wyniku czego z rejestru bezrobotnych wykreślono 64,3 proc. osób (w analogicznym okresie 2020 r. - 57,1 proc.). Spośród pozostałych przyczyn wyrejestrowania należy wymienić m.in.: niepotwierdzenie gotowości do pracy - 8,2 proc. (przed rokiem - 13,7 proc.), rozpoczęcie stażu - 5,7 proc. (przed rokiem - 5,3 proc.) oraz dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego - 5,5 proc. (przed rokiem - 6,6 proc.).


W I półroczu 2021 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych zarejestrowanych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata - 15,8 tys., a ich udział zmniejszył się w skali roku o 1,2 p.proc. do 28,8 proc. W omawianym okresie w województwie pomorskim zarejestrowano 6,9 tys. osób bezrobotnych zaliczanych do najmłodszej grupy wiekowej (18-24 lata) oraz 8,2 tys. osób w wieku 55 lat i więcej. Większość bezrobotnych rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy posiadało stosunkowo niski poziom wykształcenia. Wśród bezrobotnych zarejestrowanych najwięcej było osób posiadających wykształcenie gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe (15,0 tys.) oraz zasadnicze zawodowe/zasadnicze branżowe (13,2 tys.).


Oferty pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w I półroczu 2021 r. do powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego wpłynęło więcej ofert pracy niż w analogicznym okresie 2020 r. (47,8 tys. wobec 38,7 tys.). Spośród wszystkich zgłoszonych ofert 92,7 proc. dotyczyło zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a 7,3 proc. miejsc aktywizacji zawodowej, w tym 5,5 proc. - staży, a 1,8 proc.- prac społecznie użytecznych. Dla osób z niepełnosprawnościami pracodawcy z województwa pomorskiego zgłosili do urzędów pracy 1104 oferty (2,3 proc. ogólnej liczby ofert pracy zgłoszonych w okresie styczeń-czerwiec 2021 r.). W końcu czerwca 2021 r. w województwie pomorskim na jedną ofertę pracy przypadało dziewięciu bezrobotnych (o dwie osoby mniej niż w czerwcu 2020 r.). Najkorzystniej sytuacja kształtowała się w powiecie puckim, gdzie na jedną ofertę przypadały trzy osoby bezrobotne oraz w Gdyni i Słupsku - po sześć osób. Natomiast najwięcej osób bezrobotnych na jedną ofertę pracy odnotowano w powiecie człuchowskim - 20.


Wydatki Funduszu Pracy w województwie w I półroczu 2021 r. wyniosły 374,7 mln zł. Z tej kwoty na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych przeznaczono 73,9 mln zł. Natomiast na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydatkowano 59,8 mln zł, z czego na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej - 19,0 mln zł, na staże - 13,2 mln zł, na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy - 9,4 mln zł, a na prace interwencyjne i roboty publiczne odpowiednio 3,5 mln zł i 2,2 mln zł.

VIK

Opinie wybrane


wszystkie opinie (210)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.