Potrącenie z wynagrodzenia za pracę

16 stycznia 2020, 9:20
Kalina Jarosławska
Najnowszy artukuł na ten temat

Przedłużająca się nieobecność, a zastępstwo w pracy

Uszkodzenie mienia pracodawcy to dla pracownika duży stres. W takiej sytuacji znalazła się nasza czytelniczka.Nieumyślnie uszkodziłam sprzęt w zakładzie pracy. Pracodawca wypowiedział mi umowę i potrącił 1,8 tys. zł z pensji. Tego miesiąca dostałam zaledwie 530 zł wypłaty. Czy pracodawca może jednorazowo pozbawić mnie aż tak dużej kwoty? Na skutek tego zostałam bez środków do życia.

Porady prawne w serwisie Praca


Odpowiedzi na to pytanie udziela Kalina Jarosławska z Kancelarii Prawnej Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska.

Opisana sytuacja dotyczy odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych (art. 114-117 Kodeksu pracy) i możliwości potrącenia odszkodowania z wynagrodzenia pracownika.

Aby zaistniała odpowiedzialność pracownika, pracodawca musi udowodnić wysokość powstałej szkody, winę pracownika, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez niego obowiązków pracowniczych, a także tzw. adekwatny związek przyczynowy, tzn. że szkoda wynikła wskutek normalnych - a nie szczególnych czy też nadzwyczajnych - następstw zachowania pracownika. W praktyce jest to trudne. Ponadto, jeżeli pracownik wyrządził szkodę nieumyślnie, jego odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty równej trzykrotności wynagrodzenia brutto. W sytuacji opisanej przez czytelniczkę nie można stwierdzić, czy rzeczywiście powinna ona zapłacić pracodawcy odszkodowanie i w jakiej wysokości. Nie wiadomo bowiem, jaki dokładnie sprzęt został uszkodzony, w jakich okolicznościach ani ile wynosi koszt jego naprawy. Ponadto pracodawca nie ma możliwości samodzielnie i jednostronnie ustalać kwoty przysługującego mu odszkodowania.

Nawet jednak gdyby czytelniczka winna była pracodawcy odszkodowanie, nie oznacza to, że może on dowolnie odjąć jego wartość od wynagrodzenia czytelniczki.

Zgodnie z art. 87 Kodeksu pracy z wynagrodzenia za pracę bez zgody pracownika można potrącić jedynie zaliczki na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenia alimentów i innych świadczeń (w ograniczonej ustawowo wysokości), zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, pieniężne kary porządkowe, a także kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Inne należności, np. jak odszkodowanie za uszkodzenie sprzętu pracodawcy, mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. W zależności od okoliczności pisemna zgoda na dokonywanie potrąceń może być uznana za nieważną. Byłoby tak na przykład wtedy, gdyby pracownik z góry wyraził ogólną zgodę na potrącanie z wynagrodzenia należności z tytułu szkód, które mogą ujawnić się dopiero w przyszłości.

Kancelarie adwokackie w Trójmieście


Co więcej, obowiązują granice, w ramach których można dokonywać potrąceń; określone minimalne kwoty są również wolne od potrąceń. W przypadku potrącenia należności na rzecz pracodawcy - np. właśnie odszkodowania za uszkodzenie sprzętu pracodawcy, o ile pracownik wyraził zgodę na takie potrącenie - wolna od potrącenia jest kwota minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego (w roku 2020 kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 2,6 tys. zł brutto). Chodzi o to, aby nie pozostawić pracownika bez środków do życia.

W sytuacji opisanej przez czytelniczkę, jeżeli nie wyraziła ona zgody na potrącenie z wynagrodzenia konkretnej kwoty odszkodowania, pracodawca nie mógł dokonać takiego potrącenia. Ponadto dokonane potrącenie wydaje się zbyt wysokie, gdyż czytelniczce nie pozostawiono nawet minimalnego wynagrodzenia.

Zastrzeżenie prawne:

Powyższa informacja ma charakter ogólny, nie stanowi porady prawnej i została udzielona wyłącznie na podstawie danych przedstawionych w zapytaniu oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Informacja nie uwzględnia okoliczności faktycznych, które nie zostały ujęte w zapytaniu. W zależności od tych okoliczności mogłoby zdarzyć się tak, że udzielona informacja nie odpowiada rzeczywistej sytuacji prawnej czytelniczki. W związku z powyższym niniejszej informacji nie można traktować jako podstawy do podejmowania kroków prawnych w indywidualnej sprawie ani jako jakiejkolwiek pomocy prawnej uzyskanej od osoby uprawnionej do świadczenia takiej pomocy. Autor informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą wskutek lub w związku z zastosowaniem lub niezastosowaniem się do informacji. Wskutek udzielenia informacji pomiędzy autorem tej informacji a składającym zapytanie nie powstaje relacja prawnik-klient.
Czy uszkodziłe(a)ś kiedyś sprzęt pracodawcy?
7%

tak, musiałe(a)m zapłacić odszkodowanie

33%

tak, ale nie poniosłe(a)m konsekwencji

60%

nie, nigdy mi się to nie przytrafiło

zakończona

łącznie głosów: 285

autor Kalina Jarosławska Radca prawny z Kancelarii Prawnej Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska