Przejęcie obowiązków pracownika, który odszedł z pracy

13 lutego 2020, 8:20
Tomasz Siemoński
Najnowszy artukuł na ten temat

Przedłużająca się nieobecność, a zastępstwo w pracy

Odejście z pracy jednego z pracowników może stwarzać problemy w organizacji pracy zakładu. W tej sytuacji pracodawca powinien zatrudnić nową osobę lub sprawiedliwie rozdzielić obowiązki pomiędzy pracowników.Porady prawne w serwisie Praca


Jestem mistrzem produkcji w firmie produkcyjno-handlowej. Kieruję pracą 40-osobowego zespołu. Do moich obowiązków należą:
  • planowanie, nadzór i rozliczanie produkcji,
  • prowadzenie szkoleń nowo przyjętych pracowników,
  • analiza stanów surowców i półproduktów,
  • przeprowadzanie inwentaryzacji materiałowej,
  • przejmowanie obowiązków magazyniera podczas jego nieobecności.

Mój problem dotyczy ostatniego punktu. Na początku września ubiegłego roku z pracy odszedł magazynier.

Przejąłem jego obowiązki, tj. przyjmowanie dostaw, wysyłki, praca na wózku widłowym (mam uprawnienia) oraz prowadzenie dokumentacji magazynowej. Miało to trwać do czasu przyjęcia i przeszkolenia nowej osoby, jednak mija już kolejny miesiąc i nadal nikogo nie zatrudniono. Zwiększenie obowiązków ma wpływ na jakość mojej pracy. Czasami powinienem być w dwóch miejscach naraz, ale nie jestem w stanie. Staram się jak najlepiej potrafię, ale uważam, że jest to za dużo obowiązków dla jednej osoby. Odczuwam bardzo dużą presję. Szef na pytania o nowego pracownika odpowiada, że trudno mu kogoś znaleźć. Wydaje mi się, że szefowi nie zależy na szybkim znalezieniu magazyniera, ponieważ radzę sobie na dwóch stanowiskach. Za tę dodatkową pracę nie otrzymuję żadnych pieniędzy (premii czy dodatku). Czy należy mi się jakieś dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie obowiązków magazyniera?

Na pytanie odpowiada Tomasz Siemoński, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego - Tomasz Siemoński.

W pierwszej kolejności pragnę podkreślić, iż czytelnik ma uzasadnione wątpliwości prawne co do działań podejmowanych przez pracodawcę, gdyż również i w mojej ocenie są one nieprawidłowe. Jeżeli czytelnik przedstawił swój zakres obowiązków w brzmieniu literalnym, to wynika z niego wprost, iż jest on zobowiązany wyłącznie do "przejmowania obowiązków magazyniera podczas jego nieobecności", a nie do wykonywania obowiązków na stanowisku nieobsadzonym. Biorąc pod uwagę powyższe, takie rozszerzenie obowiązków pracowniczych zdecydowanie wykracza poza ich zakres i stanowi zmianę istotną, która nie może być identyfikowana ze zwykłym poleceniem pracodawcy.

Czym innym jest bowiem krótkotrwałe, incydentalne zastępowanie innego pracownika, a czym innym realne i stałe wykonywanie obowiązków na odrębnym stanowisku pracy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 14.10.2004 r. sygn. akt I PK 663/03 "powierzenie pracownikowi dodatkowego rodzaju pracy wymaga albo podwyższenia wynagrodzenia stosownie do rozmiaru dodatkowych obowiązków wykraczających poza te przewidziane w umowie, albo wypowiedzenia zmieniającego warunki zatrudnienia, w przypadku powierzenia dodatkowych obowiązków bez odpowiedniego podwyższenia wynagrodzenia, w sytuacji gdy wykonywanie dodatkowej pracy ma charakter stały - nie nosi cech przejściowego powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę ze względu na uzasadnione potrzeby pracodawcy".

Wyrok ten jest o tyle istotny, iż wskazuje ewentualne rozwiązania, które mogły, a nie zostały wprowadzone przez pracodawcę. Warto zaznaczyć, iż okoliczność, że dwa rodzaje pracy (umówiona w pisemnej umowie o pracę oraz dodatkowo powierzana pracownikowi na podstawie ustnego polecenia pracodawcy) wykonywane były u tego samego pracodawcy, w tym samym miejscu i czasie pracy, nie stanowi wystarczającego argumentu dla odmowy wypłacenia pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia za dodatkowo wykonywaną pracę (wyrok Sądu Najwyższego z 19 czerwca 2012 r., II UK 282/11).

Ponadto Sąd Najwyższy w wyroku z 11 lutego 2010 r., sygn. akt. I PK 185/09 wyraźnie wskazał, że "pracodawca, który nie ma pisemnej zgody pracownika na wykonywanie dodatkowych obowiązków bez podwyżki, może zostać zmuszony przez sąd do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia".

Na marginesie warto zaznaczyć, iż przepisy prawa pracy nie zabraniają wprawdzie zatrudniania pracownika na dwóch stanowiskach pracy, niemniej jednak z przedstawionego stanu faktycznego wynika jasno, iż nie było to intencją pracodawcy, a i sam pracownik nie wyraził zgody na taki sposób realizacji stosunku pracy. Należy również pamiętać, że pracownik wykonujący pracę na dwóch stanowiskach (nawet gdy pracodawca podpisał z nim dwie umowy) nadal objęty jest jednym stosunkiem pracy, co zostało potwierdzone w wyroku Sądu Najwyższego z 14 lutego 2002 r., sygn. akt I PKN 876/00. Oznacza to, iż pracodawca powierzając pracownikowi dodatkowe obowiązki, zobowiązany jest m.in. do poszanowania norm czasu pracy.

Pracodawca borykający się z problemem nieobsadzonego stanowiska pracy może zastosować również art. 42 § 4 Kodeksu pracy. Zgodnie z powyższym przepisem "wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Takie powierzenie nie zostało obwarowane żadnymi wymogami dotyczącymi formy, nie wymaga zatem zachowania formy pisemnej. Należy jednak wspomnieć, iż powierzenie pracy w trybie art. 42 § 4 nie stanowi rozszerzenia obowiązków pracownika, a je zastępuje, co oznacza, iż pracownik zaprzestaje wykonywania dotychczasowej pracy.

Oferty pracy w Trójmieście


Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, iż w opisywanej sytuacji doszło do faktycznego rozszerzenia zakresu obowiązków pracownika, a tym samym do powstania po jego stronie roszczenia o wypłatę wynagrodzenia za wykonywanie dodatkowych czynności, niemniej jednak samo ustalenie jego wysokości może być problematyczne, gdyż zależy od szeregu czynników, w szczególności od obowiązujących w danym zakładzie pracy zasad wynagradzania i rzeczywistego zakresu wykonywanych czynności.

Czy zdarza ci się wykonywać obowiązki innych pracowników?
62%

tak, od dawna wykonuję nie tylko swoje obowiązki

30%

tylko w trakcie ich czasowej nieobecności

8%

nie, nigdy nie zastępuję innych pracowników

zakończona

łącznie głosów: 382

autor Tomasz Siemoński radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Siemoński