stat

Urlop szkoleniowy a finansowanie studiów przez pracodawcę

11 lutego 2019, 9:00
Mariusz Królczyk

Kwestia urlopu szkoleniowego to temat, który bardzo interesuje naszych czytelników, szczególnie w okresie sesji egzaminacyjnych.Pracodawca finansuje moje studia. Mam umowę lojalnościową, w której nie ma jednak zapisu odnośnie urlopu szkoleniowego. Czy na tej podstawie pracodawca może uchylać się od przyznania tegoż urlopu?
Na pytanie odpowiada Mariusz Królczyk, prawnik z Kancelarii Prawnej Griffin.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika jest zjawiskiem uprzywilejowanym przez Kodeks pracy. Pracodawca jest zobowiązany ułatwić pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W tym celu może udzielić mu urlopu szkoleniowego lub innych przywilejów wskazanych w Kodeksie pracy.

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy, wyrażoną w treści art. 17 Kodeksu pracy, jest nałożenie na pracodawcę obowiązku ułatwienia pracownikowi podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Obowiązek ten powtarza się w treści art. 94 Kodeksu pracy stanowiącym o podstawowych obowiązkach pracodawcy. Zgodnie z treścią art. 103 (1) §  1 przez pojęcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych Kodeks pracy rozumie zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Warto jednak zwrócić uwagę, że obowiązek ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych "nie oznacza, że pracownik może domagać się od pracodawcy zorganizowania i przeprowadzenia określonego rodzaju szkolenia" (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2000 r, sygn. I PKN 657/99). Oznacza to, że do pracodawcy należy "ułatwianie podnoszenia kwalifikacji, przez co należy rozumieć nieodmawianie bez uzasadnionych przyczyn zgody na korzystanie z wybranej przez pracownika formy kształcenia oraz tworzenie pozytywnej atmosfery wobec uczących się pracowników" (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2005 r., sygn. II PZP 2/05).

Brak jakiegokolwiek zapisu w umowie o pracę nie oznacza, że pracodawca nie może przyznać urlopu szkoleniowego. Oczywistym jest, że aby pracownik mógł skorzystać z możliwości podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych i czerpać korzyści ze strony pracodawcy, obie strony stosunku pracy muszą się w tej kwestii porozumieć. Kodeks pracy nie przewiduje szczególnej formy do zawarcia takiego porozumienia, poza jednym wyjątkiem sformułowanym w art. 103 (4) § 3.

Według jego treści, jeżeli pracodawca zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, to w tym celu strony powinny zawrzeć umowę regulującą tę kwestię. Zatem posiadanie tzw. umowy lojalnościowej nie stoi na przeszkodzie udzielenia przez pracodawcę urlopu szkoleniowego pracownikowi.

Urlop szkoleniowy to jedna z kilku możliwości, które przysługują pracownikowi w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych na podstawie art. 103 (1) § 2 oraz art. 103 (6) Kodeksu pracy. Urlop szkoleniowy może przysługiwać w wymiarze:

  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,

  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,

  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Co więcej, urlop szkoleniowy może być udzielony tylko w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Należy również pamiętać, że za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
autor Mariusz Królczyk prawnik, Kancelaria Prawna Griffin