Utrata lub rezygnacja. Formalności po rozwiązaniu umowy o pracę

12 września 2018 (artykuł sprzed 2 lat)
Aleksandra Wrona

Rezygnacja z pracy to duża życiowa zmiana, która niesie za sobą wiele konsekwencji. Zanim znajdziemy nowe zatrudnienie, powinniśmy dopełnić wszystkich formalności z byłym pracodawcą. Warto też wiedzieć, czy przysługuje nam zasiłek dla bezrobotnych oraz kiedy kończy nam się prawo do świadczeń zdrowotnych.W ostatnim dniu trwania umowy powinniśmy otrzymać od pracodawcy świadectwo pracy.

- W świadectwie pracy pracodawca powinien podać m.in. informacje o urlopie wypoczynkowym przysługującym pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku. Powyższe dane potrzebne są nowemu pracodawcy, który w innym przypadku nie wiedziałby np., czy i w jakim zakresie pracownik wykorzystał w danym roku kalendarzowym swój urlop wypoczynkowy - tłumaczy Radosław Politowski, Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Politowski.
Jeżeli nie możemy osobiście odebrać świadectwa pracy, pracodawca powinien je wysłać za pośrednictwem poczty albo w inny sposób, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy. To ważne, żebyśmy dokładnie sprawdzili jego treść pod kątem ewentualnych błędów czy niejasności.

Na świadectwie pracy znajduje się też informacja o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym. To cenna wiedza, ponieważ jeśli pracodawca nie udzielił pracownikowi proporcjonalnego urlopu, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Ubezpieczenie zdrowotneKolejną kwestią, którą powinniśmy zainteresować się po rozstaniu z pracodawcą jest ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać, że pracownik podlega ubezpieczeniu do ostatniego dnia wypowiedzenia.

- Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem rozwiązania stosunku pracy, ale prawo do świadczeń zdrowotnych trwa jeszcze przez kolejne 30 dni - mówi Kalina Jarosławska z Kancelarii Prawnej Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka Partnerska.
Po ustaniu stosunku pracy możemy uzyskać inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. nawiązać nową umowę o pracę, nabyć status osoby bezrobotnej, zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego swojego członka rodziny (np. małżonka) albo ubezpieczyć się dobrowolnie, we własnym zakresie opłacając składki.

Status bezrobotnegoW Urzędach Pracy można uzyskać status bezrobotnego lub poszukującego pracy, chociaż pozornie pojęcia te wydają się podobne, jest między nimi spora różnica. Osoba poszukująca pracy zarejestrowana jest w urzędzie w celu znalezienia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ten status nie gwarantuje nam ubezpieczeń społecznych oraz nie uprawnia do pobierania zasiłku.

Status osoby bezrobotnej należy się osobie, która spełnia określone warunki, m.in.:
  • bezpośrednio przed rejestracją była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy,
  • jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terenie działania danego urzędu,
  • nie posiada zatrudnienia i nie wykonuje innej pracy zarobkowej,
  • jest zdolna do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu (wyjątkiem są osoby niepełnosprawne),
  • nie uczy się w szkole (z pewnymi wyjątkami),
  • ukończyła 18 lat i nie osiągnęła wieku emerytalnego,
  • nie nabyła prawa do emerytury czy renty lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Wszystkie warunki znajdują się na stronach urzędów pracy. Należy pamiętać, że status bezrobotnego można też stracić, np. w przypadku odmowy przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy bez podania uzasadnionej przyczyny.

Zasiłek dla osoby bezrobotnejStatus osoby bezrobotnej nie uprawnia automatycznie do otrzymywania zasiłku. Zasiłek przysługuje osobie, dla której nie ma propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni była aktywna zawodowo, osiągając wynagrodzenie co najmniej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub podstawa wymiaru jego składek na ubezpieczenie społeczne wyniosła co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Zobacz także: Jak rozpocząć karierę zawodową?

Warto mieć też na uwadze, że na prawo do otrzymywania zasiłku wpływają też okoliczności utraty pracy. Bezrobotny, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron otrzyma zasiłek dla bezrobotnych po upływie 90 dni od dnia rejestracji, na okres pomniejszony o wspomniany okres karencji, tj. 90 dni.

Wyjątek stanowi porozumienie stron, które nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron, które nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Wówczas zasiłek dla bezrobotnych przysługuje od dnia rejestracji.

Osoba, która chce zarejestrować się jako bezrobotny powinna zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania, a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.
Czy miałe(a)ś kiedyś status osoby bezrobotnej?
35%

tak, korzystałe(a)m też z prawa do zasiłku

24%

tak, ale nie przysługiwał mi zasiłek

7%

byłe(a)m przez dłuższy czas bez pracy, ale nie rejestrowałe(a)m się w urzędzie

34%

nie, dbam o to, żeby moje dochody były regularne

zakończona

łącznie głosów: 479