Wypowiedzenie umowy o pracę na zastępstwo przez nauczyciela stażystę

25 listopada 2019, 9:30
Michał Staszewski
Najnowszy artukuł na ten temat

Przedłużająca się nieobecność, a zastępstwo w pracy

Porady prawne to dział, w którym trójmiejscy prawnicy rozwiewają wątpliwości czytelników dotyczące prawa pracy. Tym razem napisała do nas czytelniczka pracująca w szkole.Czy nauczyciel stażysta posiadający umowę na zastępstwo może rozwiązać tę umowę z pracodawcą? Jeśli tak, to z jakim okresem wypowiedzenia?
Odpowiedzi na to pytanie udziela Michał Staszewski z Kancelarii Prawnej Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska.

Przypomnienia na wstępie wymaga, że w polskim prawie występują tzw. pragmatyki pracownicze. Są to akty prawne, które w sposób szczególny regulują stosunki pracy niektórych kategorii pracowników. W odniesieniu do takich pracowników przepisy Kodeksu pracy nie znajdują pełnego zastosowania, lecz stosuje się je wyłącznie w zakresie nieuregulowanym przez przepisy szczególne. Jedną z grup zatrudnionych, w stosunku do których polski ustawodawca wprowadził pragmatykę pracowniczą, są nauczyciele. Podstawowa regulacja ich stosunku pracy znajduje się bowiem w Ustawie z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Pytanie czytelnika dotyczy możliwości wypowiedzenia przez nauczyciela stażystę tzw. umowy na zastępstwo, będącej w istocie umową o pracę na czas określony. Dopuszczalność zawarcia umowy tego rodzaju w przypadku zaistnienia potrzeby zastępstwa nieobecnego nauczyciela przewiduje wyraźnie przepis art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela. Wspomniana pragmatyka pracownicza nie zawiera natomiast regulacji dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy terminowej. Zgodnie ze wcześniejszymi wyjaśnieniami oznacza to, że w tym zakresie zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy.

Dla rozwiązania problemu przedstawionego przez czytelnika kluczowe znaczenie mają przepisy art. 32 § 1 oraz art. 36 § 1 Kodeksu pracy. Pierwszy z nich stanowi, że każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem, natomiast z drugiego z tych przepisów wynika, iż okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
  1. dwa tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy;
  2. miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy;
  3. trzy miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej trzy lata.

Przywołana regulacja oznacza, że odpowiedź na pierwsze z pytań czytelnika jest twierdząca: nauczyciel stażysta zatrudniony na podstawie tzw. umowy na zastępstwo może rozwiązać tę umowę poprzez złożenie pracodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Okres wypowiedzenia jest natomiast uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, a w konkretnym przypadku może wynosić dwa tygodnie, miesiąc lub trzy miesiące.

Decydując się na złożenie pracodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, czytelnik powinien pamiętać jeszcze o dwóch istotnych sprawach.

Po pierwsze, stosownie do art. 30 § 2(1) Kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę, obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność, kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Oznacza to, że jeżeli np. ustalony według omówionych wyżej reguł okres wypowiedzenia wynosi miesiąc, a wypowiedzenie zostanie złożone w 25 października 2019 r., to okres wypowiedzenia zakończy się dopiero 30 listopada 2019 r. Faktycznie do przepracowania pozostanie zatem więcej niż miesiąc.

Porady prawne w serwisie Praca


Po drugie, w orzecznictwie przyjęto, że o długości okresu wypowiedzenia decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy liczony nie tylko do dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, ale aż do dnia jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia. Jeżeli zatem np. pracownik zatrudniony był nieprzerwanie u danego pracodawcy od 15 listopada 2016 r., to okres wypowiedzenia złożonego 25 października 2019 r. wynosić będzie trzy miesiące. Wynika to stąd, że choć w dacie złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu jego staż u danego pracodawcy będzie krótszy niż trzy lata, to już w dacie rozwiązania umowy - przy uwzględnieniu okresu wypowiedzenia - okres zatrudnienia wyniesie ponad trzy lata.

Powyższa informacja ma charakter ogólny, nie stanowi porady prawnej i została udzielona wyłącznie na podstawie danych przedstawionych w zapytaniu oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Informacja nie uwzględnia okoliczności faktycznych, które nie zostały ujęte w zapytaniu. W zależności od tych okoliczności mogłoby zdarzyć się tak, że udzielona informacja nie odpowiada rzeczywistej sytuacji prawnej czytelnika. W związku z powyższym niniejszej informacji nie można traktować jako podstawy do podejmowania kroków prawnych w indywidualnej sprawie ani jako jakiejkolwiek pomocy prawnej uzyskanej od osoby uprawnionej do świadczenia takiej pomocy. Autor informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą wskutek lub w związku z zastosowaniem lub niezastosowaniem się do informacji. Wskutek udzielenia informacji pomiędzy autorem tej informacji a składającym zapytanie nie powstaje relacja prawnik-klient.
Czy złożyłe(a)ś kiedyś wypowiedzenie umowy o pracę?
51%

tak, wielokrotnie

25%

tak, ale tylko raz

5%

nie, ale planuję

19%

nie, nigdy nie byłe(a)m w takiej sytuacji

zakończona

łącznie głosów: 222

autor Michał Staszewski Radca prawny z Kancelarii Prawnej Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka Partnerska