Konkurs filmowy "Nakręć się!"

8 listopada 2012 (artykuł sprzed 8 lat)
mat. prasowe

Projektornia Gdański Archipelag Kultury zaprasza amatorki i amatorów sztuki filmowej z Trójmiasta (bez limitu wieku) do udziału w trzeciej edycji konkursu "Nakręć się!".Filmy - wykonane "domowymi technikami" (kamerą, cyfrowym aparatem fotograficznym lub telefonem), nie dłuższe niż 3 minuty - nadsyłać można do 16 stycznia 2013 roku. Obrazy powinny dotyczyć pasji lub wydarzeń, które zainspirowały autorki i autorów do działania.

Laureatów i laureatki konkursu wyłoni trzyosobowe jury. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane w klubie Projektornia GAK w Gdańsku Brzeźnie, 23 stycznia 2013 roku.

Prace ubiegłorocznych laureatów można oglądać na stronie: vimeo.com/tag:nakrecsie.

Regulamin konkursu filmowego "Nakręć się!"

1. Konkurs adresowany do mieszkańców/mieszkanek Trójmiasta, bez limitu wieku oraz uczniów/uczennic i studentów/studentek tutejszych szkół. Konkurs, poprzez poszukiwanie i propagowanie obrazowych środków wyrazu, ma na celu prezentowanie indywidualnych pasji i sposobu patrzenia na świat. Ideą konkursu jest inicjowanie zachowań twórczych.
2. W konkursie biorą udział filmy wykonane "domowymi technikami" (kamerą, cyfrowym aparatem fotograficznym lub telefonem). Film nie powinien przekraczać trzech minut.
3. Uczestnik/uczestniczka może zgłosić do konkursu dowolną liczbę różnych filmów.
4. Tematem konkursu są zdarzenia, które zainspirowały autorów/autorki do działania lub pasje bohaterów/bohaterek filmu.
5. Prace na płytach CD lub DVD oznaczonych godłem prosimy dostarczać osobiście lub drogą pocztową do 16 stycznia 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego), na adres PROJEKTORNIA GAK, ul. Dworska 29 a, 80-506 Gdańsk.
Do pracy konkursowej należy dołączyć w osobnej, zapieczętowanej kopercie oznaczonej tym samym godłem podstawowe dane uczestnika/uczestniczki (imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu kontaktowego, tytuł pracy).
6. Zwycięzców wyłoni jury w trzyosobowym składzie.
7. Najciekawsze filmy zostaną nagrodzone i zaprezentowane 23 stycznia 2013 roku w klubie PRROJEKTORNIA GAK. Przewidziano nagrodę główną w wysokości 500 zł i dwie nagrody rzeczowe dla drugiego i trzeciego miejsca oraz wyróżnienia.
8. Przesłanie filmu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad oraz pozwoleniem na publiczną prezentację prac oraz późniejsze wykorzystanie do celów promocyjnych konkursu oraz Projektorni GAK.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości oraz prac, których autorzy/autorki nie przesłali danych kontaktowych.
10. Koszty przesyłki ponoszą autorzy/autorki prac. Nadesłane prace i dokumenty nie podlegają zwrotowi.
11. Nadsyłając pracę autor/autorka oświadcza, że przysługują mu do pracy wyłączne i nieograniczone prawa autorskie i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej organizatora konkursu.
12.Dostarczenie filmu przez autora/autorkę na konkurs jest jednoznaczne z zapewnieniem złożonym Organizatorowi konkursu o tym, iż film nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności, że jego rozpowszechnianie nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawionych w filmie.
13. Przesyłając film, autor/autorka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w jego zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Kontakt do organizatora: Projektornia GAK, projektornia@gak.gda.pl, 583434691

mat. prasowe