Ogólnopolski konkurs filmowy "Nakręć się!"

22 października 2013 (artykuł sprzed 7 lat)
mat. prasowe

Projektornia Gdański Archipelag Kultury zaprasza amatorów i amatorki sztuki filmowej (bez limitu wieku) do udziału w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu "Nakręć się!".Filmy nakręcone "domowymi technikami" nadsyłać można do 13 stycznia 2014 roku. Obrazy powinny dotyczyć pasji lub wydarzeń, które zainspirowały autorów i autorki do działania. Laureatów, laureatki konkursu wyłoni trzyosobowe jury. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane i nagrodzone w klubie Projektorania GAK w Gdańsku Brzeźnie 17 stycznia 2014 roku.

Regulamin konkursu filmowego "Nakręć się!"
1. "Nakręć się" to ogólnopolski konkurs filmowy. Konkurs poprzez poszukiwanie i propagowanie obrazowych środków wyrazu ma na celu prezentowanie indywidualnych pasji i sposobu patrzenia na świat. Ideą konkursu jest inicjowanie zachowań twórczych.
2. W konkursie biorą udział filmy wykonane "domowymi technikami" (kamerą, cyfrowym aparatem fotograficznym lub telefonem). Film nie powinien przekraczać 3 minut.
3. Uczestnik/uczestniczka może zgłosić do konkursu dowolną liczbę różnych filmów.
4. Tematem konkursu są zdarzenia, które zainspirowały autorów/autorki
do działania lub pasje bohaterów/bohaterek filmu.
5. Prace na płytach CD lub DVD oznaczonych godłem prosimy dostarczać osobiście (do godz.20.00) lub drogą pocztową do 13 stycznia 2014 roku (decyduje data wpłynięcia) na adres PROJEKTORNIA GAK, ul. Dworska 29a ,
80-506 Gdańsk.
Do pracy konkursowej należy dołączyć w osobnej zapieczętowanej kopercie oznaczonej tym samym godłem podstawowe dane uczestnika/uczestniczki: imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy, tytuł pracy .
Prace można przekazać drogą mailową, jednak muszą być zatytułowane godłem.
W osobnym pliku tekstowym zatytułowanym godłem należy wpisać ww. dane osobowe i adresowe.
6. Zwycięzców wyłoni jury w trzyosobowym składzie.
7. Najciekawsze filmy zostaną zaprezentowane i nagrodzone 17 stycznia 2014 roku w klubie PRROJEKTORNIA GAK. Przewidziane są: nagroda główna w wysokości 500 zł, dwie nagrody rzeczowe dla drugiego i trzeciego miejsca oraz wyróżnienia.
8. Przesłanie filmu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad, pozwoleniem na publiczną prezentację prac oraz wykorzystanie ich do celów promocyjnych konkursu oraz Projektorni GAK.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości oraz prac, których autorzy/autorki nie przesłali danych kontaktowych.
10. Koszty przesyłki ponoszą autorzy/autorki prac. Nadesłane prace i dokumenty nie podlegają zwrotowi.
11. Nadsyłając pracę Autor/Autorka oświadcza, że przysługują mu/jej do pracy wyłączne i nieograniczone prawa autorskie i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej organizatora konkursu.
12.Dostarczenie filmu przez Autora/Autorkę na konkurs jest jednoznaczne
z zapewnieniem złożonym Organizatorowi konkursu o tym, iż film nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności, że jego rozpowszechnianie nie będzie prowadziło
do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawionych w filmie.
13.Przesyłając film Autor/Autorka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w jego/jej zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Kontakt do organizatora: Projektornia GAK, ul. Dworska 29a, 80-506 Gdańsk, projektornia@gak.gda.pl, 583434691.

mat. prasowe