Dom opieki dla osób starszych powstanie w Oliwie

27 lipca 2015 (artykuł sprzed 5 lat)
Krzysztof Koprowski
Najnowszy artukuł na ten temat

NSA nakazuje usunąć tony piasku z Doliny Radości

Czy w Oliwie, tuż przy Dolinie Radości, powstanie dom opieki dla osób starszych? Trwa właśnie procedura tworzenia planu zagospodarowania, która m.in. taką możliwość dopuszcza. Ponadto dokument zezwala na niewielką rozbudowę Dworu Oliwskiego oraz odtworzenie Stawu Prochowego, który na razie powstał jako... samowola budowlana.Plan zagospodarowania dla rejonu ul. Bytowskiej zobacz na mapie Gdańska był pierwotnie przygotowywany z myślą o rozbudowie Dworu Oliwskiego zobacz na mapie Gdańska o obiekt rekreacyjno-gastronomiczny, ale w toku prac zmieniła się sytuacja własnościowa oraz koncepcja inwestycji.

Właścicielem gruntu w pobliżu Dworu Oliwskiego zobacz na mapie Gdańska jest obecnie firma DCF Capital, która pragnie zrealizować tutaj dom opieki dla osób starszych z zapleczem medycznym. By jednak projekt był opłacalny pod względem finansowym, zdaniem spółki, niezbędne jest dopuszczenie tutaj funkcji mieszkaniowej, a nie wyłącznie usługowej.

- Zależy nam, by komercjalizacja przedsięwzięcia następowała nie w postaci budynków usługowych, a mieszkalnych z funkcją usługową. Gdyby osoba starsza mogła nabyć prawo własności [do pomieszczeń w domu opieki - dop. red.] byłaby zdecydowanie bardziej chętna do skorzystania z takiej oferty - przekonywał we wrześniu na Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska Mirosław Nowicki, prezes zarządu DCF Capital.
Tego typu zapis mógłby jednak doprowadzić w przyszłości do powstania w tym miejscu zwykłego osiedla mieszkaniowego, ponieważ w myśl przepisów prawa własności osoby starsze mogłyby wówczas sprzedać swoje pomieszczenia na wolnym rynku.

Ten postulat warszawskiej spółki nie zyskał poparcia na poziomie komisji, jak i w obecnym projekcie planu zagospodarowania przestrzennego.

- Obszar objęty projektem planu położony jest z dala od komunikacji zbiorowej, szkół i obiektów handlowych. Z racji walorów krajobrazowych, powinien pełnić funkcje usług, rekreacji, turystyki czy gastronomii. Proponowany dom opieki dla osób starszych jest również odpowiednią funkcją, ale zapisy planu nie zezwalają na wykup mieszkań zgodnie z pomysłem inwestora - wyjaśniła podczas dyskusji publicznej Ewa Bożejko, projektant prowadzący plan z Biura Rozwoju Gdańska.
Jednak nie pomysł domu opieki dla osób starszych, lecz odtworzenie Stawu Prochowego na sąsiedniej, prywatnej działce zobacz na mapie Gdańska budzi największe kontrowersje. Został on wykonany jeszcze przed sporządzeniem projektu planu zagospodarowania, choć był już dopuszczony w planie z 2004 r.

- Przez samowolę budowlaną w postaci stawu podniosły się wody gruntowe i moje mieszkanie jest zawilgocone, z pleśnią i grzybem. Część pomieszczeń nie nadaje się w ogóle do mieszkania. Akceptowanie tego stawu w projekcie planu sprawi, że ta samowola budowlana pozostanie na zawsze - argumentował jedyny (oprócz autora artykułu) uczestnik dyskusji publicznej nad projektem planu.
Biuro Rozwoju Gdańska stoi jednak na stanowisku, że dopuszczenie stawu w planie jest wymogiem konserwatora zabytków. Projektanci planu nie mogą zrezygnować z tych zaleceń, ponieważ wówczas plan nie mógłby zostać zaopiniowany pozytywnie przez urząd konserwatora, a tym samym niemożliwe byłoby wdrożenie jego zapisów w życie.

- Dopuszczenie w planie lokalizacji stawu nie pozwala właścicielowi na realizację samowoli budowlanej, niezgodnej z przepisami prawa i wiedzą techniczną. Gdyby zbiornik został zbudowany zgodnie z przepisami, nie byłoby problemów z przesiąkaniem wody na tereny sąsiednie - mówi Piotr Kraiński, autor prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko.
Projekt planu swoim zasięgiem obejmuje także teren należący do właściciela Dworu Oliwskiegozobacz na mapie Gdańska. Dokument zezwala na bardzo niewielki nowy obiekt o funkcji usługowej - zgodnie z zapowiedziami właściciela ma to być element centrum SPA.

Projekt planu przeznacza też pod funkcję rekreacyjno-sportową obszar wzdłuż odtworzonego Stawu Prochowego zobacz na mapie Gdańska, zaś na północ od niego zobacz na mapie Gdańska ustala się tzw. tereny zieleni urządzonej.

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapoznać się można na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska. Uwagi przyjmowane są do 13 sierpnia.
Dom opieki dla osób starszych przy Dolinie Radości to dobry pomysł?
45%

tak, to dobra inwestycja, pasująca do tego spokojnego miejsca

33%

tak, pod warunkiem, że nie zamieni się za kilka lat w osiedle apartamentowców

5%

nie, w tym miejscu powinny powstać obiekty turystyczne, np. hotele i gastronomia

17%

nie, to powinien być obszar miasta wolny od zabudowy

zakończona

łącznie głosów: 517