Nowy plan zagospodarowania pozwoli na intensywną zabudowę Moreny

19 września 2020, 9:00
Krzysztof Koprowski
Najnowszy artukuł na ten temat

Nowa forma publikacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Do publicznego wglądu wyłożony został projekt planu zagospodarowania dla rejonu ul. Piekarniczej i Lema w GdańskuMapka. Na terenie przy skrzyżowaniu z ul. RakoczegoMapka, który został zakupiony w 2015 r. przez jednego z trójmiejskich deweloperów, zabudowa osiągnie do 40 metrów wysokości. W całym projekcie planu inwestorzy zyskają znaczną swobodę w kształtowaniu przyszłej zabudowy.Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar o powierzchni ponad 16 hektarów w rejonie ul. Piekarniczej, Lema oraz Rakoczego.

W ostatnich latach powstało tutaj kilka nowych osiedli, w tym największe Słoneczna Morena (deweloper Robyg) z dwoma ok. 55-metrowymi wieżowcami mieszkalnymi.

Planowana zabudowa wprawdzie nie osiągnie już takiej wysokości, ale nadal będzie widoczna z daleka. Po sąsiedzku, na działce zakupionej w 2015 r. przez dewelopera Euro Styl od spółki Orange (dawnej Telekomunikacja Polska), przewiduje się zabudowę mieszkaniowo-usługową o wysokości maksymalnej od 28 do 40 metrów

Wysokość 40 m zamiast 15 m i zmiana funkcji zabudowyDotychczasowy plan zagospodarowania ograniczał w tym miejscu wysokość do zaledwie 15 metrów, a jej funkcję zawężał wyłącznie do produkcyjno-usługowo-składowej (na etapie sporządzania nowego planu wpłynął wniosek o podtrzymanie takiej wysokości, lecz został odrzucony).

Na pozostałych działkach maksymalna wysokość została określona w sposób bardzo chaotyczny:

Należy przy tym podkreślić, że oprócz działki Euro Stylu funkcję przemysłową na usługi lub mieszkania z usługami zmieniono na niemal wszystkich działkach objętych projektem planu.

BRG: istniejący i planowany układ drogowy jest wystarczającyCzy takie parametry dla potencjalnej nowej zabudowy nie spowodują przeciążenia układu drogowego, opierającego się przede wszystkim o ul. Piekarniczą i skrzyżowanie z ul. Rakoczego?

- Pełna realizacja zapisów planu - zwłaszcza dla terenu 005-M/U32 [to działka dewelopera Euro Styl - dop. red.] - nie spowoduje przeciążenia skrzyżowania Rakoczego-Piekarnicza. Działania niwelujące wpływ planowanych inwestycji wskazane zostały w analizie komunikacyjnej, a dodatkowo zabezpieczone są planistycznie tereny pod rozbudowę układu uliczno-drogowego: ul. Hausbrandta, ul. Lema, Nowej Myśliwskiej i Nowej Politechnicznej - przekonuje Biuro Rozwoju Gdańska (odpowiedź na to pytanie i pozostałe została udzielona nam bez wskazania konkretnego pracownika odpowiedzialnego za plan zagospodarowania).
Czytaj też:

Zamknięto popularny skrót z Moreny do ul. Kartuskiej. Alternatywne drogi bez terminów realizacjiWspomniany dokument został przekazany i opracowany na zlecenie dewelopera Euro Styl. Jak informuje BRG, zostały w niej przeanalizowane parametry potencjalnych terenów inwestycyjnych oraz ich wpływ na układ uliczno-drogowy. Wskazano także działania niezbędne do zrealizowana w układzie uliczno-drogowym w celu ograniczenia negatywnego wpływu na warunki ruchu w analizowanym obszarze.

Jakie konkretnie są to rozwiązania? Zdaniem miejskich urbanistów należy ich szukać w przygotowanym projekcie planu, który poza tzw. liniami rozgraniczającymi drogi (czyli ich szerokość w metrach, a nie pasach ruchu) nie wskazuje konkretnych rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu, zaś granice planu nie obejmują skrzyżowania Piekarnicza-Rakoczego.

Deweloperzy wiedzą najlepiej, jak kształtować zabudowę?Szczegółowych rozwiązań przestrzennych nie uwzględniono także w zakresie kształtowania zabudowy. Tutaj deweloperzy mają niemal nieograniczone pole do popisu. Budynki można sytuować w dowolny sposób - frontem, bokiem czy skosem do układu drogowego, w dowolnym oddaleniu od ulic.Jedyne ograniczenia dotyczą zabudowy wzdłuż ul. Piekarniczej i Lema, gdzie przed zabudową w pierwszej linii nie można lokalizować dróg serwisowych oraz parkingów (mogą być pod ziemią lub po drugiej stronie budynków), a w przypadku ul. Piekarniczej zakazuje się "cofania" zabudowy w głąb działki dalej niż trzy metry.

W odniesieniu do tych ulic narzucono też obowiązek tworzenia lokali handlowo-usługowych w parterach, a dla działki Euro Styl częściowo wykonanie elewacji eksponowanych, czyli z lepszych jakościowo materiałów budowlanych oraz utworzenia na swojej działce placówki opieki nad dziećmi do lat trzech lub przedszkola (w formie osobnego budynku lub w kubaturze planowanych budynków).

Żadnych ustaleń dla terenów wzdłuż ul. Nowej PolitechnicznejCo warto odnotować, żadne ustalenia dotyczące kształtowania atrakcyjnej zabudowy nie dotyczą ul. Nowej Politechnicznej, która w zamierzeniach Biura Rozwoju Gdańska miała być miejską, atrakcyjną aleją.

Od tej strony projekt planu dopuszcza pełną swobodę zagospodarowania, np. budowę parkingów naziemnych, altan śmietnikowych czy sytuowanie budynków z ogrodami przydomowymi. Jedynym elementem poprawiającym odbiór estetyki zabudowy od tej planowanej głównej trasy łączącej Południe z Wrzeszczem jest częściowy szpaler drzew.

Czytaj też:

[2015 r.] Biuro Rozwoju Gdańska: Nowa Politechniczna nie będzie miejską autostradą przez WrzeszczDlaczego miejscy urbaniści po raz kolejny nie chcą wykorzystać podstawowego narzędzia planistycznego, jakim jest linia obowiązująca (obligatoryjna), czyli wskazująca, w którym dokładnie miejscu ma się pojawić nowa zabudowa? Dlaczego tak bardzo ufają deweloperom?

- Kształtowanie przyszłej zabudowy, również na styku z miejskimi ulicami, nie polega wyłącznie na wyznaczaniu obowiązujących linii zabudowy. Takie działanie byłoby daleko idącym uproszczeniem, uniemożliwiającym czasem zagospodarowanie terenu zgodnie z intencją planu - przekonuje bezosobowo Biuro Rozwoju Gdańska.

Skwer do chodzenia w kółko, likwidacja "dzikich" parkingówChoć już dzisiaj Gdański Zarząd Dróg i Zieleni nie jest w stanie zadbać o bieżące utrzymanie terenów zieleni, Biuro Rozwoju Gdańska proponuje utworzenie kolejnych parków i skwerów:

  1. przy rondzie Lema - Hausbrandta istniejące parking-klepisko zamienić się ma w "park kieszonkowy", otoczony z dwóch stron układem drogowym i z trzeciej uczęszczanym ciągiem pieszym,
  2. wokół stawu przy budynkach sądu, który ma zająć obszar aż do ul. Piekarniczej z bezwzględnym zakazem lokalizacji miejsc postojowych (obecnie teren ten w znacznej części stanowi lokalne zaplecze parkingowe),
  3. przy ul. Piekarniczej, położony na wysokiej skarpie oraz otoczony z trzech stron ogrodzonymi osiedlami.

O ile urządzenie dwóch pierwszych terenów zieleni, poza problematyką sfinansowania i bieżącego utrzymania, a także faktycznie zapotrzebowania na takie zagospodarowania, np. zamiast miejsc postojowych lub zabudowy handlowej, nie budzi jeszcze większych zastrzeżeń, to utworzenie skweru przy ul. Piekarniczej, po którym spacerowicze mają chodzić jak na więziennym spacerniaku, stawia pod znakiem zapytania taką propozycję planistów z BRG.

- Teren ten może zostać wyposażony np. w miejsca spotkań dla lokalnej społeczności, boiska i urządzenia sportowe dla różnych grup wiekowych, place zabaw. Plan dopuszcza też lokalizację budynków obsługujących użytkowników parku, np. dom sąsiedzki, gastronomia, toalety. Nowy teren rekreacyjny może więc stać się miejscem spędzania wolnego czasu mieszkańców o różnych potrzebach, a potencjalny spacerowicz będzie mógł wykazać się innymi aktywnościami niż chodzenie dookoła zieleńca - argumentuje Biuro Rozwoju Gdańska.
W projekcie planu uwzględniono także obowiązek utworzenia zieleni rekreacyjnej przydomowej na terenach inwestycyjnych. Plan jednak nie jest gwarantem jej ogólnodostepności dla osób postronnych, które nie będą mieszkańcami nowych osiedli.

Czytaj też:

Zarastający nowy skwer na Przymorzu. Urzędnicy: wkrótce go uporządkujemyMinimalne szerokości chodników (do parkowania)Na koniec warto odnotować "nowość" wprowadzoną do projektów planów zagospodarowania w Gdańsku (dotychczas bardzo rzadko korzystano z tych zapisów) - ujęcie obowiązku budowy chodników wraz z podaniem ich minimalnej szerokości:
  • dla ul. Piekarniczej - obustronne chodniki o minimalnej szerokości 2,5 m
  • dla ul. Lema od ronda w stronę ul. Kartuskiej - obustronne o minimalnej szerokości 2 m,
  • dla ul. Lema wzdłuż osiedla Słoneczna Morena - minimum 1,5 i 2 m szerokości,
  • dla ul. Piekarniczej - obustronne, minimum 2,5 m szerokości,
  • droga od ul. Piekarniczej do planowanej ul. Nowej Politechnicznej i przystanku tramwajowego - minimum 2 i 3 m szerokości.

Jednocześnie w projekcie planu nie wprowadzono zakazów traktowania chodników jako dodatkowej przestrzeni do parkowania, więc takie zapisy dają dużą swobodę w interpretacji na niekorzyść pieszych.

Czytaj też:


Uwagi do planu składać można do 13 października


Projekt planu zagospodarowania oraz prognoza oddziaływania na środowisko dostępna jest na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska. Zgłaszanie uwag w formie pisemnej lub elektronicznej (opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym) możliwe jest w nieprzekraczalnym terminie do 13 października br.
Jak oceniasz jakość nowych planów zagospodarowania w Gdańsku?
12%

bardzo dobrze, uwzględniają potrzeby mieszkańców i deweloperów

11%

przeciętnie, wszystko zależy od konkretnego dokumentu

77%

fatalnie, wszystkie zapisy są robione wyłącznie pod deweloperów

zakończona

łącznie głosów: 1665