Sąd rozstrzygnie, czy na Grunwaldzkiej i Hallera złamano prawo

4 stycznia 2019 (artykuł sprzed 2 lat)
Michał Stąporek
Sąd Rejonowy w Gdańsku rozstrzygnie, czy gdańska urzędniczka popełniła dwa przestępstwa - jak uważa prokuratura, czy też jest niewinna - jak uważa gdański magistrat. Więcej zdjęć (3)

Sąd Rejonowy w Gdańsku rozstrzygnie, czy gdańska urzędniczka popełniła dwa przestępstwa - jak uważa prokuratura, czy też jest niewinna - jak uważa gdański magistrat.

fot. Mateusz Ochocki/KFP

Sąd Rejonowy w Gdańsku rozstrzygnie, czy gdańska urzędniczka popełniła dwa przestępstwa - jak uważa prokuratura, czy też jest niewinna - jak uważa gdański magistrat.

fot. Mateusz Ochocki/KFP

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłej zastępcy dyrektora Wydziału Skarbu i jednocześnie kierowniczce Referatu Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Gdańska. Chodzi o sprawę kamienicy przy al. Grunwaldzkiej 597 w Oliwie zobacz na mapie Gdańska oraz działki w rejonie ul. Czarny Dwór i al. Hallera w Brzeźnie zobacz na mapie Gdańska. Magistrat uważa, że oba zarzuty są bezpodstawne a urzędniczka działała zgodnie z prawem.Akt oskarżenia jest efektem dwóch postępowań:

 1. Pierwsze z nich jest związane ze sprzedażą przez spółdzielnię mieszkaniową Budowlani kamienicy przy Grunwaldzkiej 597 prywatnemu inwestorowi.
 2. Drugie dotyczy niepobrania przez miasto Gdańsk renty planistycznej od odsprzedanej z zyskiem działki w Brzeźnie.


Halinie P., która pełniła wówczas funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Skarbu i kierownika Referatu Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Gdańska postawiono zarzuty niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego (art. 231 § 1 k.k.) w przypadku działki przy al. Grunwaldzkiej oraz nieumyślnego naruszenia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 § 3 k.k.) w przypadku działek w Brzeźnie.

Stanowisko prokuratury zawarte w akcie oskarżenia 1. Sprawa kamienicy przy Grunwaldzkiej 597 w Oliwie:

  W toku postępowania ustalono, że posadowiony na nieruchomości znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani budynek stanowił własność Gminy Miasta Gdańsk i znajdował się w jej posiadaniu. Oskarżona Halina P., posiadając wiedzę, że 15 października 2015 r. spółdzielnia sprzedała go, nie podjęła działań mających na celu ochronę gminnych zasobów mieszkaniowych. Nadto w lutym 2016 r. udzieliła odpowiedzi Wydziałowi Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gdańska, w której wbrew wcześniejszemu, wielokrotnie prezentowanemu przez siebie stanowisku poinformowała, że budynek ten stanowi własność spółdzielni. Skutkowało to wydaniem 25 marca 2016 r. nieruchomości nabywcy. Gmina poniosła szkodę poprzez zmniejszenie zasobów mieszkaniowych.


 2. Za 400 tys. zł spółdzielnia mieszkaniowa sprzedała działkę przy al. Grunwaldzkiej, na której stoi budynek z lokatorami oraz jest na tyle dużo miejsca, że można zbudować jeszcze jeden budynek mieszkalny. Więcej zdjęć (3)

  Za 400 tys. zł spółdzielnia mieszkaniowa sprzedała działkę przy al. Grunwaldzkiej, na której stoi budynek z lokatorami oraz jest na tyle dużo miejsca, że można zbudować jeszcze jeden budynek mieszkalny.

  fot. Łukasz Unterschuetz/trojmiasto.pl

  Za 400 tys. zł spółdzielnia mieszkaniowa sprzedała działkę przy al. Grunwaldzkiej, na której stoi budynek z lokatorami oraz jest na tyle dużo miejsca, że można zbudować jeszcze jeden budynek mieszkalny.

  fot. Łukasz Unterschuetz/trojmiasto.pl

 3. Sprawa działki w rejonie ul. Czarny Dwór i al. Hallera w Brzeźnie:
  W toku postępowania ustalono, że w marcu 2007 roku weszła w życie uchwała Rady Miasta Gdańska przyjmująca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pasa nadmorskiego rejonu ulic Czarny Dwór, Hallera w Gdańsku. W uchwale tej przyjęto 30-procentową, jednorazową opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Teren objęty planem był w użytkowaniu wieczystym firmy Invest Komfort S.A., która w 2009 roku zbyła go. W związku ze zbyciem nieruchomości gminie przysługiwała określona w uchwale opłata. Oskarżona nieumyślnie naruszyła swoje obowiązki poprzez zaniechanie w okresie od września 2009 roku do 12 marca 2012 roku skutecznego wszczęcia w terminie do 5 lat postępowania administracyjnego. Doprowadziła w ten sposób do przedawnienia możliwości ustalenia wysokości należności od firmy Invest Komfort S.A., czym wyrządziła istotną szkodę Gminie Miasta Gdańsk. Nadto wiedząc, że postępowanie w sprawie opłaty zostało zakończone decyzją o umorzeniu z powodu przedawnienia roszczenia gminy, w okresie od czerwca do listopada 2013 roku, wykonywała czynności oraz polecała wykonywać czynności mające na celu ustalenie wysokości należności z tytułu opłaty planistycznej. Następnie 12 listopada 2013 roku wydała decyzję administracyjną w przedmiocie umorzenia postępowania z uwagi na brak wzrostu wartości nieruchomości. W ten sposób podejrzana działała na szkodę interesu publicznego oraz gminy.


Sporne działki znajdują się pod powstałymi w pierwszych etapach budynkami osiedla Nadmorski Dwór oraz w otoczeniu tych budynków.
Więcej zdjęć (3)

Sporne działki znajdują się pod powstałymi w pierwszych etapach budynkami osiedla Nadmorski Dwór oraz w otoczeniu tych budynków.

fot. galeria trojmiasto.pl

Sporne działki znajdują się pod powstałymi w pierwszych etapach budynkami osiedla Nadmorski Dwór oraz w otoczeniu tych budynków.

fot. galeria trojmiasto.pl

Stanowisko Gdańska w sprawie kamienicy przy Grunwaldzkiej 597Od 1970 r. wieczystym użytkownikiem gruntu jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani". Dnia 15 października 2015 r. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" (od 1970 r. użytkownik wieczysty tejże nieruchomości), korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 233 Kodeksu cywilnego (zgodnie z którym - w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste - użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać) sprzedała osobie fizycznej przysługujące jej prawo użytkowania wieczystego, obejmujące działkę (nr 56/26) wraz ze znajdującym się na niej budynkiem mieszkalnym stanowiącym odrębną własność (umowa notarialna Rep. A nr 2660/2015 z 15.10.2015 r.), zaznaczając jednocześnie, że na dokonanie ww. czynności Spółdzielnia nie potrzebowała zgody właściciela gruntu. Tym samym należy wyjaśnić i podkreślić, że to nie miasto sprzedało budynek, ale spółdzielnia sprzedała prawo do użytkowania wieczystego.

Stanowisko Gdańska w sprawie działek w BrzeźnieInvest Komfort SA w wykonaniu umowy spółki komandytowej przeniósł na spółkę Nadmorski Dwór Etap 2 (spółce "córce") w 2009 r. prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Gmina Miasta Gdańska w stosunku do Invest Komfort SA wszczęła postępowanie w przedmiocie naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W toku postępowania na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości położonych w Gdańsku w rejonie pas nadmorski ul. Czarny Dwór, Hallera działki nr 28/2, 28/3,28/10,32/3,27,19/2,20/2,28/1, stwierdzono, że wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pasa nadmorskiego rejon ulic Czarny Dwór, Hallera w Gdańsku nie wzrosły.

Efektem tego postępowania było wydanie w dniu 12 listopada 2013 r. decyzji WS-II-7224/10/AB umarzającej postępowanie w związku z ustaleniem, że nie nastąpił wzrost wartości nieruchomości objętych wyżej przytoczonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ponieważ w tej sprawie były sporządzone dwa różne operaty szacunkowe, rozstrzygnięcie podstawowej kwestii, czy nastąpił wzrost wartości nieruchomości pozostawiono do rozstrzygnięcia Polskiemu Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. Zespół oceniający PSRWN jednoznacznie przyznał ocenę negatywną operatowi szacunkowemu nieruchomości gruntowych, wskazującemu wzrost wartości (dający podstawę do naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej w wysokości 748 tys. zł) i stwierdził utratę przez ten operat charakteru opinii o wartości nieruchomości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem badania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku, Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych postanowieniem umorzyła postępowanie.

Od wspomnianego Postanowienia służyła skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Głównej Komisji Orzekającej. Jednak z tej drogi postępowania Regionalna Izba Orzekająca przy RIO nie skorzystała - wybrała wariant zawiadomienia Prokuratury i CBA.


***


Prokuratura: w spółdzielni nikt prawa nie złamałKilka miesięcy temu prokuratura badała, czy w sprawie sprzedaży działki przy al. Grunwaldzkiej można postawić zarzuty osobom związanym ze spółdzielnią mieszkaniową Budowlani.

Przypomnijmy:

 • Spółdzielnia Budowlani sprzedała działkę z kamienicą z lokatorami za 400 tys. zł,
 • nabywca szybko odsprzedał ją kolejnej spółce za 2,2 mln zł,
 • na działce stoi kamienica, w której mieszkali lokatorzy,
 • lokatorzy otrzymali nakaz wyprowadzki, miasto zaoferowało im mieszkania zastępcze.


Ten wątek jednak umorzono bez postawienia komukolwiek zarzutów.

- Materiał dowodowy zebrany w tej sprawie nie pozwolił na postawienie zarzutów innym osobom - informuje prokurator Grażyna Wawryniuk.
***


Wobec Haliny P. zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 10 tys. zł, zawieszono ją w czynnościach zastępcy dyrektora/kierownika Referatu Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Gdańska oraz w czynnościach służbowych jako pracownika i urzędnika samorządowego.

Jeśli sąd uzna winę Haliny P., to z art. 231 § 1 k.k. może ją skazać na pozbawienie wolności do lat 3. Z kolei przestępstwo z art. 231 § 3 k.k. zagrożone jest karą  grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Gdy słyszysz, że ktoś "usłyszał zarzuty", to:
11%

automatyczne uznajesz, że jest winny, bo przecież nie stawia się zarzutów za niewinność

36%

wiesz, że coś jest na rzeczy, ale może być trudno to udowodnić

53%

jeszcze nic nie oznacza, o winie decyduje sąd w dwóch instancjach, a nie prokuratura

zakończona

łącznie głosów: 662