Spór o przyszłość działki na Suchaninie

22 października 2020, 11:15
Rafał Borowski

Parking przy ul. Paderewskiego 5Mapka może zostać zlikwidowany, a w jego miejscu mogą powstać trzy 12-kondygnacyjne bloki - obawia się nasz czytelnik. - Nigdy nie była rozważana i nie zapadła decyzja o likwidacji parkingu - komentują władze Spółdzielni Mieszkaniowej Suchanino. Decyzja w sprawie przeznaczenia działki, która została niedawno wydzierżawiona zewnętrznej spółce, zostanie podjęta na najbliższym walnym zgromadzeniu członków spółdzielni.Od wielu lat przy ul. Paderewskiego 5 na Suchaninie znajduje się parking, na którym znajduje się ok. 200 miejsc postojowych. Właściwie składa się on z dwóch parkingów: ogólnodostępnego i płatnego, którym zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa Suchanino.

Jesienią ubiegłego roku, zarząd spółdzielni zorganizował spotkanie z mieszkańcami korzystającymi z płatnej części. Zostali oni poinformowani, że zarząd zamierza skierować do rady nadzorczej spółdzielni wniosek o rozwiązanie płatnego parkingu i przekształcenie go w parking ogólnodostępny.

Płatny parking generuje stratyTłumaczono to tym, że parking płatny nie ma odpowiednio dużego obłożenia i tym samym generuje straty. Ponadto "uwolnienie" części parkingu miałoby rozwiązać problem szczelnego zastawiania okolicznych ulic samochodami.

Część osób, które korzystają z płatnego parkingu, podjęła starania na rzecz zachowania płatnych miejsc postojowych, ale w zmienionej formule.

- Zaproponowaliśmy wymianę placów, na których znajdują się oba parkingi - tłumaczy Tomasz Moksa, przewodniczący komitetu parkingowego. - Mniejszy plac, który obecnie jest ogólnodostępny, zostałby przekształcony w społeczny, a większy plac w ogólnodostępny. Brama zostałaby w tym samym miejscu, trzeba byłoby tylko zmienić przebieg fragmentu płotu z siatki. Chcieliśmy to zrobić własnymi środkami, czyli osób, które parkują na parkingu społecznym, żeby nie narażać spółdzielni na dodatkowe koszty. Zaproponowane przez nas rozwiązanie daje szereg korzyści, m.in.: parking byłby w pełni obłożony, przez co nie generowałby strat, zadłużenie zostałoby spłacone w ciągu dwóch lat, liczba miejsc na parkingu ogólnodostępnym podwoiłaby się. Po miesiącu zarząd spółdzielni przesłał pismo, w którym poinformował, że odrzucił naszą koncepcję i zaopiniował ją negatywnie do rady. Jako powód wskazano... generowanie dodatkowych kosztów

Wydzierżawienie działekNa początku tego roku na stronie spółdzielni pojawiła się informacja, że zarząd spółdzielni, przy aprobacie rady nadzorczej, podpisał z firmą deweloperską umowę dzierżawy działek, na których znajduje się pawilon handlowy - do niedawna mieścił się w nim sklep Biedronka - oraz właśnie oba parkingi. Z informacji wynikało, że dzierżawca ma zmodernizować pawilon oraz zaproponować koncepcję zagospodarowania całego terenu.

W sierpniu pan Tomasz zauważył na terenie parkingu pracowników firmy geologicznej, którzy wykonywali odwierty.

- Jako przewodniczący komitetu parkingowego wystąpiłem z wnioskiem do zarządu spółdzielni o wyjaśnienie, jaki jest cel prowadzenia tych odwiertów. Otrzymałem odpowiedź, że dzierżawca terenu przedstawił kolejną koncepcję, która zakłada budowę trzech budynków 12-kondygnacyjnych. Wprawdzie doprecyzowano, że istnieją trzy koncepcje zagospodarowania terenu, ale jednocześnie podkreślono, że zdaniem zarządu spółdzielni ta koncepcja jest optymalna, gdyż przyniesie najwięcej korzyści - relacjonuje Moksa.

Petycja przeciw likwidacji parkinguTa wiadomość zbulwersowała naszego czytelnika. Był przekonany, że nie tylko on nie zgadza się na realizację wspomnianej inwestycji. Nie mylił się. W ostatnich tygodniach zorganizował dwa zgromadzenia, podczas których członkowie spółdzielni mogli złożyć podpisy pod petycją przeciwko zabudowaniu parkingu. Pod pismem, które zostało następnie skierowane do władz Spółdzielni Mieszkaniowej Suchanino, udało się zebrać ponad 400 podpisów.

- Była mowa o otwarciu parkingu i zwiększeniu liczby miejsc postojowych ogólnodostępnych, a okazało się, że chodzi o likwidację parkingu i budowę nowych budynków. Czujemy się oszukani. Największy żal mamy o to, że chciano to zrobić po cichu. O budowie nowych bloków dowiedzielibyśmy się zapewne w momencie, gdy mieszkańcy zostaliby poproszeni o opuszczenie parkingów. Nie przeprowadzono żadnych konsultacji społecznych z mieszkańcami. Dlaczego dziewięć osób, które zasiada w radzie nadzorczej, ma samodzielnie decydować o losach ok. 3,6 tys. członków spółdzielni? - nie kryje żalu nasz rozmówca.

Nie chodzi tylko o ewentualną likwidację parkinguJednak likwidacja parkingów, zarówno ogólnodostępnego, jak i płatnego, to niejedyny argument, jaki podnoszą przeciwnicy inwestycji. Ich zdaniem 12-kondygnacyjne bloki mogą m.in. spowodować spadek wartości mieszkań w pobliskich budynkach. Dlaczego? Nowe budynki przesłonią widok z okien oraz spowodują ich zacienienie, co ma przełożyć się na wyższe rachunki za ogrzewanie. Ponadto budowa może wymusić wycinkę drzew rosnących wokół parkingu.

Nasz rozmówca ma świadomość, że ostateczna decyzja w sprawie losu parkingu przy ul. Paderewskiego jest de facto w rękach wszystkich członków spółdzielni. Zapadanie ona bowiem na najbliższym walnym zgromadzeniu członków spółdzielni, jednak z powodu pandemii jego termin nie został jeszcze wyznaczony. Zgodnie ze statutem ma ono odbyć się w ciągu sześciu tygodni od zniesienia restrykcji dotyczących zgromadzeń. Pana Tomasza nie opuszczają jednak najgorsze przeczucia.

- Spodziewam się, że zarząd będzie konsekwentnie dążył do realizacji inwestycji, nie licząc się z wolą członków spółdzielni, manipulując przekazywanymi informacjami. Treść projektów uchwał, które są poddawane pod głosowanie na walnym zgromadzeniu, jest formułowana takim językiem, że członkowie spółdzielni nierzadko nie zdają sobie w pełni sprawy, na co tak naprawdę wyrażają zgodę - kwituje Moksa.

Spółdzielnia: czytelnik wprowadza w błąd, ale...Komentarz władz spółdzielni Suchanino w tej sprawie można streścić krótko. Ich zdaniem nasz rozmówca mija się z prawdą. Jednocześnie podały szczegółowe dane, dotyczące generującego straty płatnego parkingu. Jego zadłużenie wynosi obecnie 80 tys. zł, a na 114 dostępnych miejsc postojowych zajętych jest jedynie 54.

- Ze strony zarządu oraz rady nadzorczej spółdzielni nigdy nie była rozważana i nie zapadła decyzja o likwidacji parkingu. Zarząd spółdzielni już w 2014 r. złożył propozycję członkom spółdzielni podczas zebrania walnego zgromadzenia, aby parking ten miał charakter ogólnodostępnego, jednak propozycja ta została odrzucona. Rada Nadzorcza podjęła [w 2020 r. - dop. red.] uchwałę o jego otwarciu, czyli udostępnieniu wszystkich miejsc postojowych dla mieszkańców bez możliwości wyłącznego korzystania, tym samym udostępniając dodatkowe ok. 65 miejsc dla mieszkańców, które do tej pory były nieobłożone - informuje Ewelina Wojciechowska ze Spółdzielni Mieszkaniowej Suchanino.

...padła propozycja budowy blokówZ drugiej strony nasza rozmówczyni przyznaje, że dzierżawca zaproponował budowę bloków, które mogłyby stanąć m.in. na parkingu. Jakie jeszcze propozycje padły w sprawie zagospodarowania spornego terenu?

- Umowa zawarta z nowym dzierżawcą dotyczy ewentualnej przebudowy istniejącego pawilonu lub budowę nowego i nigdy nie uwzględniała jakiekolwiek budowy bloków. Budowa bloków jest jedną z propozycji inwestora, która nie została w żaden sposób zatwierdzona przez zarząd Spółdzielni i ewentualna propozycja jako jeden z kierunków rozwoju spółdzielni powinna być omówiona na walnym zgromadzeniu, gdzie powinna zapaść stosowna uchwała. Jednakże jakakolwiek propozycja byłaby warunkowana odtworzeniem istniejących miejsc dla mieszkańców osiedla, a nie likwidacją parkingu. Umowa obejmuje wyłącznie w wariancie pierwszym zburzenie obiektu postawionego przy ul. Paderewskiego 7 i budowę nowego obiektu handlowego, natomiast w wariancie drugim - modernizację istniejącego już obiektu, co jest zgodne z podjętą uchwałą - kontynuuje Wojciechowska.

Wszystko wyklaruje się na walnym zgromadzeniuWładze spółdzielni uzupełniają, że pismo z podpisami przeciwników likwidacji parkingu wpłynęło i będzie rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu rady nadzorczej. Natomiast ostateczna decyzja w kwestii zagospodarowania parkingu - jak już zresztą wcześniej wspomniano - leży w rękach wszystkich członków spółdzielni, którzy zbiorą się na najbliższym walnym zgromadzeniu.

- Jednakże według naszej oceny jest ono bezprzedmiotowe. Z uwagi na fakt, iż nie zapadła jakakolwiek decyzja w sprawie jak wyżej. Zaznaczamy, że organy statutowe Spółdzielni Mieszkaniowej "Suchanino" podejmują działania na rzecz i dla dobra wszystkich członków Spółdzielni, zgodnie z prawem i w granicach prawa. Wszelkie strategiczne decyzje podejmowane są przez Członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu, które jest najwyższym organem Spółdzielni - uzupełnia Wojciechowska.
Czy warto, aby parking został przeznaczony pod inwestycję mieszkaniową?
21%

tak, to dobre miejsce pod budowę bloków

7%

trudno powiedzieć, to skomplikowana kwestia

72%

nie, w pełni podzielam stanowisko przeciwników inwestycji

zakończona

łącznie głosów: 1185