Teren po Gedanii. Jest pozwolenie na budowę boiska

3 lutego 2020, 15:45
Ewa Budnik

Gedania S.A.

Najnowszy artukuł na ten temat

Gedania. Pozwolenie na budowę boiska może zostać cofnięte

Gdańsk wydał pozwolenie na budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej na terenie przy ul. Kościuszki we Wrzeszczu, czyli na terenie po KKS Gedania. O pozwolenie wnioskowała firma Robyg. Tymczasem w gdańskim sądzie toczy się sprawa o rozwiązanie z tym deweloperem umowy użytkowania wieczystego tych gruntów.W 2005 roku miasto Gdańsk przekazało za symboliczne 20 tys. zł klubowi KKS Gedania prawo użytkowania wieczystego gruntów przy ulicy Kościuszki. Tak niska cena wynikała z tego, że klub miał wykorzystywać ten teren na cele sportowe.

Potem klub przekształcił się w spółkę akcyjną, przez lata na terenie niewiele się działo, popadał on w ruinę, dochodziło do pożarów.

W 2017 roku Gedania SA za 16,5 mln zł sprzedała ten teren deweloperowi Robyg. Podczas spotkania z mieszkańcami deweloper zaprezentował dwa warianty zagospodarowania:
  1. z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, czyli w zgodzie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
  2. z zabudową mieszkaniową, parkiem i okrojoną w stosunku do aktualnego planu miejscowego funkcją sportową, co wymagałoby zmiany planu.

Mieszkańcy Gdańska nigdy nie mieli okazji, by się jednoznacznie, oficjalnie wypowiedzieć, która z tych koncepcji bardziej by im odpowiadała.

W międzyczasie podwyższony został stopień ochrony konserwatorskiej terenu - został on wpisany do rejestru zabytków. Wcześniej znajdował się jedynie w ewidencji zabytków.

Niewyjaśniona sytuacja prawna terenu GedaniiWobec tego, że klub nie wykorzystał terenów na cele sportowe (taki był warunek przekazania gruntu przez miasto), a zamiast tego teren sprzedał deweloperowi, miasto Gdańsk złożyło dwa zawiadomienia.

W związku z tym toczą się dwa postępowania:

1. Sprawa przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, z powództwa Skarbu Państwa (reprezentowanego przez prezydenta miasta Gdańska, który zastępowany jest przez Prokuratorię Generalną RP - instytucjonalnego pełnomocnika Skarbu Państwa w cywilnych postępowaniach sądowych) przeciwko spółce Robyg 18. W tej sprawie wyjaśniana jest kwestia ewentualnego rozwiązania ze spółką Robyg 18 umowy o użytkowanie wieczyste. Ostatnia rozprawa odbyła się w listopadzie, kolejna planowana jest na 5 lutego. Przesłuchiwani będą kolejni świadkowie.

- Robyg wystąpił zarówno do wojewody pomorskiego, jak i prezydent miasta Gdańska z prośbą o rozważenie możliwości ugodowego rozwiązania sporu przed sądem. W ocenie Robyg długotrwały spór sądowy nie będzie korzystny dla żadnej ze stron, w szczególności dla mieszkańców Gdańska, którzy oczekują możliwie szybkiego zagospodarowania tego terenu - komentuje proces Dariusz Szwoch, pełnomocnik spółki.
2. Postępowanie w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku "w sprawie" (nikomu nie zostały jeszcze postawione zarzuty) z zawiadomienia prezydenta miasta Gdańska, który dowodzi, że władze spółki Gedania SA w ramach wieloletnich działań doprowadziły do uzyskania atrakcyjnej nieruchomości "za bezcen", potem do całkowitej degradacji terenu, a także do prowadzenia na terenie nieruchomości działalności komercyjnej, a nie sportowej (mowa tu o składowaniu odpadów), wreszcie sprzedaży gruntu z olbrzymim zyskiem. Postępowanie jest przedłużone do 27 marca, trwają przesłuchania świadków, a jak informuje Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy gdańskiej Prokuratury Okręgowej, dla sprawy znaczenie będzie miało rozstrzygnięcie w sprawie toczącej się z powództwa Skarbu Państwa.

Krok w kierunku budowy boiska oraz centrum sportowe dla dzieciRównocześnie obecny właściciel prawa użytkowania wieczystego gruntu - spółka Robyg 18 - złożyła w urzędzie miasta wniosek o wydanie pozwolenia na budowę boiska. Miasto - pod koniec stycznia - takie pozwolenie wydało (na dzisiaj pozwolenie nie jest prawomocne).

Obejmuje ono:

  • pozwolenie na budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej (105 x 68 m) z trybunami,
  • generalny remont i przebudowę istniejącego budynku w związku ze zmianą sposobu jego użytkowania na centrum edukacyjno-sportowe dla dzieci, w którym, jak informuje spółka Robyg, powstać ma m.in. sala do gimnastyki o powierzchni 180 m kw., sala do sportów walki o powierzchni 85 m kw., a także sala taneczna o powierzchni 90 m kw. Na pierwszym piętrze budynku, według deklaracji dewelopera, powstanie szkoła języków obcych. Dodatkowo w budynku znajdzie się izba pamięci poświęcona historii klubu sportowego KS Gedania,
  • rozbiórkę bramy wjazdowej, dwóch kiosków, trybuny zachodniej i wschodniej oraz infrastruktury technicznej.


Takie prace zostały w kwietniu ubiegłego roku uzgodnione z konserwatorem (jeszcze zanim urzędowi zaczął szefować Igor Strzok).

- Przede wszystkim, odnosząc się do ostatnich informacji medialnych, ponownie informujemy, że spółka nie zamierza budować na terenie Gedanii osiedla mieszkaniowego czy też likwidować miejsca upamiętnienia Członków Klubu Sportowego Gedania, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Robyg nigdy nie występował do pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków o wydanie decyzji zezwalającej na likwidację istniejącej tablicy pamiątkowej i konserwator nigdy takiej decyzji nie wydał - komentuje wydane pozwolenie reprezentujący Robyg Dariusz Szwoch.
Przedstawiciele spółki rozwiewają także wątpliwości co do terminu rozpoczęcia prac.

- Prace budowlane w zakresie pierwszego etapu zostaną rozpoczęte niezwłocznie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Robyg podejmie wszelkie możliwe działania, aby obchody 100-lecia Gedanii w 2022 r. mogły odbyć się już na nowym obiekcie sportowym - informuje Dariusz Szwoch. - Szczegóły zasad funkcjonowania boiska, w szczególności zasady jego dostępności, zostaną ustalone w przyszłości po niezbędnych analizach i konsultacjach z mieszkańcami sąsiadującego budynku przy ul. Legionów 13, który bezpośrednio graniczy z inwestycją.

Upamiętnienie gedanistów i przebudowa ul. KościuszkiRobyg od chwili, kiedy stał się właścicielem terenu, podkreśla, że chce przywrócić tablicę upamiętniającą członków KS Gedania, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.

- Robyg opracował koncepcję ogólnodostępnego skweru z tablicą pamiątkową o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych. Koncepcja przewiduje, że forma cokołu będzie zbliżona do istniejącego obecnie, przy czym zostanie on wykonany z granitu. Tablica, zgodnie z koncepcją, będzie przesunięta o kilka metrów w głąb działki oraz odwrócona o 90 stopni tak, aby była lepiej widoczna od strony ul. Kościuszki. Niewielka zmiana lokalizacji tablicy w intencji spółki ma na celu ułatwienie dostępu do niej dla mieszkańców Gdańska oraz organizację uroczystości rocznicowych - informuje Dariusz Szwoch.
Według planów Robyga ostateczny sposób upamiętnienia gedanistów zostanie uzgodniony z konserwatorem zabytków oraz IPN-em, w którym jedno spotkanie na ten temat już się odbyło. Jeśli wyrazi na to zgodę konserwator, na terenie nieruchomości zostaną dodatkowo ustawione tablice informacyjne związane z historią Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku oraz ich martyrologią.

W ramach inwestycji planowana jest także przebudowa ul. Kościuszki. Podpisana z GZDiZ umowa o wartości 380 tys. zł przewiduje przebudowę chodnika na wysokości działki, wykonanie zatoki z 10 ogólnodostępnymi miejscami postojowymi oraz budowę przejścia dla pieszych, o co od dawna proszą mieszkańcy okolicznych budynków.

Termin zakończenia przebudowy został ustalony na dzień 30 czerwca 2022 r.


Będzie konkurs na przyszłą zabudowęZwolennicy zachowania sportowej funkcji tego terenu, którzy szczególnie aktywni są na facebookowym profilu Gedania - STOP bezprawiu na historycznych terenach, podnoszą, że boisko zostało przesunięte w stosunku do historycznej lokalizacji, a etapowanie inwestycji jest sposobem na ukrycie przyszłych planów dewelopera, które na pewno przewidują powstanie od strony ul. Kościuszki zabudowy mieszkaniowej.

- W obowiązującym od 2009 r. planie miejscowym znajduje się zapis, który zabezpiecza realizację w pierwszej kolejności pełnowymiarowego boiska. Oznacza to, że Robyg będzie mógł wystąpić o realizację następnych etapów inwestycji dopiero po realizacji boiska - tłumaczy Dariusz Szwoch. - Miejscowy plan wyznacza wyłącznie około 45-metrowy pas gruntu wzdłuż ul. Kościuszki, to jest około 25 proc. powierzchni całego terenu, który może podlegać zabudowie. Dopuszczalne są usługi sportu, rekreacji i turystyki - maksymalny udział innych usług wynosi 20 proc. powierzchni użytkowej. Po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszczalna jest lokalizacja szpitali i domów opieki społecznej oraz budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.
Rzeczywiście plan przewiduje utworzenie zabudowy pierzejowej o wysokości czterech pięter. Budowę w tym miejscu domu opieki Robyg postulował już w 2017 roku, krótko po tym, kiedy stał się właścicielem tego terenu.

- Na koncepcję projektową dla etapów zabudowy usługowej zostanie rozpisany konkurs architektoniczny. Szczegółowe funkcje budynków zostaną określone m.in. po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami dzielnicy Wrzeszcz Dolny. W ich ramach Robyg planuje przeprowadzenie warsztatów architektonicznych dla mieszkańców - deklarują przedstawiciele spółki.
Przy Kościuszki powinny powstać:
52%

pełnowymiarowe boisko i obiekty sportowe

22%

obiekty sportowe, ale bez takiego dużego boiska

9%

obiekty sportowe i inne

10%

park i mieszkania

6%

osiedle mieszkaniowe

1%

inne

zakończona

łącznie głosów: 1344